Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi ĐH - Các bài toán quyết định (TS. Nguyễn Ái Quốc)

Được đăng lên bởi holihani12
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 5847 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC BÀI TOÁN QUYẾT ĐỊNH
Người trình bày:

TS. Nguyễn Ái Quốc
(Tr. PTTH Lê Hồng Phong)

1

DỰNG ĐỒ THỊ HS CHỨA GTTĐ
Cho (C) l à đồ thị HS

ax 2 + bx + c
y = f ( x) =
( a ≠ 0)
x−d
Làm thế nào suy ra đồ thị các HS sau đây ?

ax 2 + b x + c
1/ g ( x) =
x −d
ax 2 + bx + c
2/ h( x) =
x−d

ax + bx + c
3/ k ( x) =
x−d
2

2

ax + b x + c
1/ Vì : - g ( x) =
là HS chẵn
x −d
2

- khi x ≥ 0 thì : g(x) = f(x)
⇒ (Cg) gồm hai phần :
• (Cg1) : phần của (C) ứng với x ≥ 0
• (Cg2) : đối xứng của (Cg1) qua Oy

ax + bx + c
≥ 0 , ∀x ∈ D f
2/ Vì h( x) =
x−d
2

⇒ (Ch) gồm hai phần :
• (Ch1): phần của (C) ứng với y ≥ 0
• (Ch2): đối xứng phần của (C) ứng với
y ≤ 0 qua Ox.

3

⎧ f ( x) ( x > d )
3/ Vì k ( x) = ⎨
⎩− f ( x) ( x < d )

⇒ (Ck) gồm hai phần :
• (Ck1): phần của (C) ứng với x>d
• (Ck2) : đối xứng phần của (C) ứng với x<d
qua Ox.
x2 − 5x + 4
Ví dụ: Cho HS f ( x) =
(C)
x−2
y
5

y=x-3

4

x=2

3
2
1

x
-4

-2

2

4

6

8

10

-1
-2

(C)

-3
-4

4

x2 − 5 x + 4
h( x ) =
x −2
y
8
6

y=-x-3

y=x-3

4

x=-2

x=2

2

x
-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

1
-2

2

3

4

5

6

7

8

(C1)

-4
-6
-8
-10

5

x − 5x + 4
h( x ) =
x−2
2

7

y

6
5
4
3
2
1

x
-4

-3

-2

-1

O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-1
-2
-3
-4

6

x2 − 5x + 4
k ( x) =
x−2
y
4
3
2
1

x
-4

-3

-2

-1

O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

7

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
2 khó khăn lớn nhất :
- Không biết vận dụng công thức nào ?
- Không dự đoán được dạng cuối cùng của PT
Công thức :
- Cung liên kết
- Công thức cộng, nhân đôi, nhân ba
- Công thức biến đổi tổng thành tích, tích
thành tổng
Phương trình sau cùng thường là:
- Phương trình tích
- Phương trình cơ bản
- Có dạng Phương trình Đại số bậc 3, 4
8

Ví dụ 1: Giải phương trình :
tan2x.cot22x.cot3x = tan2x – cot22x + cot3x.

⎧x ≠ k π
⎪
2
Điều kiện : cosx.sin2x.sin3x≠0 ⇔ ⎨
⎪ x ≠ k 'π
⎩
3
PT⇔ cot3x(tan2x.cot22x – 1)=tan2x – cot22x

sin x cos 2 x − cos x.sin 2 x
⇔cot3x
=
2
2
cos x.sin 2 x
2

2

2

2

sin 2 x.sin 2 2 x − cos 2 x.cos 2 2 x
2
2
cos x.sin 2 x

⇔ cot3x.sin3x.sin(-x)=-cos3x.cosx
⇔cos3x.sinx=cos3x.cosx (vì sin3x≠0)
⇔cos3x(sinx – cosx) = 0

9

⎛ x − π ⎞ =0
⇔cos3x. 2.sin ⎜
⎟
4⎠
⎝
⎡x = π + k π
⎡cos3 x = 0
⎢
6
3
⎢
⇔
.
⎛x−π ⎞ ⇔ ⎢
⎢sin ⎜
⎟
⎢ x = π + lπ
4⎠
⎣ ⎝
⎣
4
⎧x ≠ k π
⎪
2
So sánh với đk ban đầu: ⎨
⎪ x ≠ k 'π
⎩
3
suy ra nghiệm của PT:

⎡ x = π + mπ
⎢
6
⎢
⎢ x = − π + mπ
6
⎢
⎢
π
⎢ x = + mπ
4
⎣

10

Các bài toán tương tự
1/ Giải phương trình:

(

)

(

)

1 + 3 3 cos x + 3 1 − 3 sin x = 4

(

3.cos3 x − sin 3 x

)

2/ Giải phương trình:
⎛x−π ⎞−3...
CÁC BÀI TOÁN QUYT ĐỊNH
Ngưitrìnhbày: TS. NguyiQuc
(
Tr. PTTH Lê Hng Phong)
1
Ôn thi ĐH - Các bài toán quyết định (TS. Nguyễn Ái Quốc) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn thi ĐH - Các bài toán quyết định (TS. Nguyễn Ái Quốc) - Người đăng: holihani12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Ôn thi ĐH - Các bài toán quyết định (TS. Nguyễn Ái Quốc) 9 10 975