Ktl-icon-tai-lieu

ôn thi hiệu quả môn hóa

Được đăng lên bởi Huy Quang Phạm
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc

0985052510

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ĐỂ ÔN TẬP NHANH
VÀ HIỆU QUẢ MÔN HÓA HỌC
Các em học sinh thân mến, từ năm học 2006 – 2007, Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành quy chế
mới cho 2 kỳ thi Tốt nghiệp PTTH và Tuyển sinh ĐH – CĐ. Theo đó, các môn Lý, Hóa, Sinh sẽ chuyển
sang hình thức thi trắc nghiệm khách quan.
Trong những năm học đầu tiên áp dụng hình thức thi mới này đã có không ít các bạn học sinh không
đạt được mơ ước của mình chỉ vì thiếu một chút kinh nghiệm và phương pháp phù hợp với hình thức thi
mới. Sang năm học này, mặc dù đã có sự cải thiện nhất định, song do đã rất nhiều năm tiến hành thi tự
luận nên chương trình giáo dục hiện nay đang tỏ ra không theo kịp với đòi hỏi của kỳ thi trắc nghiệm. Từ
chương trình SGK mới, đội ngũ giáo viên chậm đổi mới cho đến thói quen trong cách dạy, cách học (hầu
hết các bài kiểm tra trên lớp vẫn theo hình thức tự luận), thiếu tài liệu tham khảo có chất lượng, … khiến
cho việc tiếp cận phương pháp mới của các em học sinh gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, hình thức
thi mới với những đặc thù mới đòi hỏi các em phải trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng, kinh
nghiệm và phương pháp tư duy mới để có thể hoàn thành tốt bài thi của mình.
Chỉ còn hơn 4 tháng nữa là kỳ thi ĐH – CĐ năm 2010 lại đến, giờ là thời điểm thích hợp để các em
vạch ra các kế hoạch ôn tập cấp tốc và gấp rút thực hiện cho phù hợp với những mục tiêu, dự định trong
tương lai. Để giúp các em có thêm một gợi ý cho việc ôn tập môn Hóa học sao cho thật nhanh mà hiệu
quả, thầy viết bài giảng này như một món quà đầu năm thay cho lời chúc. Từ các ý tưởng trong bài viết
này, các em có thể chủ động sắp xếp, định hướng và đưa ra những lựa chọn, những giải pháp cụ thể cho
việc học Hóa của mình.
*

Bài viết này cũng thay cho lời xin lỗi tôi gửi tới các bạn đọc thân thiết vì đã phải chờ đợi cuốn “Các phương pháp giải
bài toán Hóa học” của tôi quá lâu rồi. Hiện tại, do các trục trặc về thủ tục thuế và hợp đồng mà tôi chưa thể khẳng định ngày
ra mắt chính thức của cuốn sách. Để bù lại, từ giờ tới kỳ thi ĐH – CĐ năm 2010 tôi sẽ cố gắng chia sẻ một số nội dung thật
đặc sắc được chọn lọc của cuốn sách để đền đáp lại sự ủng hộ và quan tâm của các bạn. Xin chân thành xin lỗi và cảm ơn sự
ủng hộ nhiệt thành của các bạn!

1, Thường xuyên hệ thống hóa kiến thức bằng mọi cách
Kiến thức là yếu tố tiên quyết để làm tốt bài thi Hóa học, cho dù là với câu hỏi lý thuyết hay với
bài tập tính toán, không có kiến thức Hóa học thì không thể làm...
Sao băng lnh giá – Vũ Khc Ngc 0985052510
vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia
Dch v ôn thi cht lượng cao – GSA Education: http://giasuams.com/
Liên h: 04.39152590 - 0989768553 (Linh)
MT S VN ĐỀ TRNG ĐIM ĐỂ ÔN TP NHANH
VÀ HIU QU MÔN HÓA HC
Các em hc sinh thân mến, t năm hc 2006 – 2007, B Giáo dc và đào to đã ban hành quy chế
mi cho 2 k thi Tt nghip PTTH và Tuyn sinh ĐH – CĐ. Theo đó, các môn Lý, Hóa, Sinh s chuyn
sang hình thc thi trc nghim khách quan.
Trong nhng năm hc đầu tiên áp dng hình thc thi mi này đã có không ít các bn hc sinh không
đạt đượ
c mơ ước ca mình ch vì thiếu mt chút kinh nghim và phương pháp phù hp vi hình thc thi
mi. Sang năm hc này, mc dù đã có s ci thin nht định, song do đã rt nhiu năm tiến hành thi t
lun nên chương trình giáo dc hin nay đang t ra không theo kp vi đòi hi ca k thi trc nghim. T
chương trình SGK mi, đội ngũ giáo viên chm đổi mi cho đến thói quen trong cách dy, cách hc (hu
hết các bài kim tra trên lp vn theo hình thc t lun), thiếu tài liu tham kho có cht lượng, … khiến
cho vic tiếp cn phương pháp mi ca các em hc sinh gp rt nhiu khó khăn. Trong khi đó, hình thc
thi mi vi nhng đặc thù mi đòi hi các em phi trang b cho mình nhng kiến thc, k năng, kinh
nghim và phương pháp tư duy mi để có th hoàn thành tt bài thi ca mình.
Ch còn hơn 4 tháng na là k thi ĐH – CĐ năm 2010 li đến, gi là thi đim thích hp để các em
vch ra các kế hoch ôn tp cp tc và gp rút thc hin cho phù hp vi nhng mc tiêu, d định trong
tương lai. Để giúp các em có thêm mt gi ý cho vic ôn tp môn Hóa hc sao cho tht nhanh mà hiu
qu, thy viết bài ging này như mt món quà đầu năm thay cho li chúc. T các ý tưởng trong bài viết
này, các em có th ch động sp xếp, định hướng và đưa ra nhng la chn, nhng gii pháp c th cho
vic hc Hóa ca mình.
*
Bài viết này cũng thay cho li xin li tôi gi ti các bn đọc thân thiết vì đã phi ch đợi cun “Các phương pháp gii
bài toán Hóa hc” ca tôi quá lâu ri. Hin ti, do các trc trc v th tc thuế và hp đồng mà tôi chưa th khng định ngày
ra mt chính thc ca cun sách. Để bù li, t gi ti k thi ĐH – CĐ năm 2010 tôi s c gng chia s
mt s ni dung tht
đặc sc được chn lc ca cun sách để đền đáp li s ng h và quan tâm ca các bn. Xin chân thành xin li và cm ơn s
ng h nhit thành ca các bn!
1, Thường xuyên h thng hóa kiến thc bng mi cách
Kiến thc là yếu t tiên quyết để làm tt bài thi Hóa hc, cho dù là vi câu hi lý thuyết hay vi
bài tp tính toán, không có kiến thc Hóa hc thì không th làm được bt c câu nào trong đề thi!
Kiến thc Hóa hc có đặc thù riêng là mang tính h thng và liên tc, không ging vi môn Lý hay
Toán mà trong đó Đin – Quang – Cơ … hay T hp – Lượng giác – Hình không gian … hu như không
có mi liên h rõ ràng nào vi nhau, hay môn Lý ch yếu ch ôn tp chương trình lp 12 là đủ. Kiến thc
Hóa hc có s gn kết liên tc và mang tính h thng, tri đều qua c 3 năm hc. S phân chia các ni
dung Đại cương – Vô cơ – Hu cơ … ch để giúp cho người hc d hc, ch không d ôn tp.
Khi ôn tp kiến thc Hóa hc, điu ti quan trng là các em phi h thng, xâu chui được ni dung
mình đang ôn tp vi các phn kiến thc có liên quan khác. Lý thuyết ca Hóa hc không cng nhc và
cũng không gin đơn, ta không th ôn tp bng cách “đọc chay” hay “hc vt” mà phi bng cách luyn
tp, thường xuyên ghi ra, viết ra, “gi t trong đầu ra” thì mi hiu và nh lâu được. Để làm được điu đó
thì có mt cách đơn gin là khi gp bt k câu hi nào, bài tp nào, các em hãy c gng không ch tìm
cách gii quyết câu hi đó, bài toán đó mà còn tìm cách liên h vi các kiến thc liên quan đến nó để nh
li, hi tưởng li.
VD: Hoà tan hoàn toàn 35,6 gam hn hp X gm NaBr và NaI vào nước, sau đó sc khí Cl
2
ti
phn ng hoàn toàn ri cô cn dung dch thu được 17,55 gam mui khan. S mol NaBr và NaI trong hn
hp X ln lượt là:
ôn thi hiệu quả môn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn thi hiệu quả môn hóa - Người đăng: Huy Quang Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
ôn thi hiệu quả môn hóa 9 10 332