Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi HKI môn Hóa lớp 8 ( 2014 - 2015)

Được đăng lên bởi Đỗ Thương
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 277 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN THI HỌC KỲ I HÓA 8 (2014 – 2015)
Đơn chất, hợp chất, tính M đơn chất, hợp chất
Đơn chất
_ Là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học
VD: C, O2, Cu, Fe,…
b)
Hợp chất
_ Là những chất được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên
VD: H2O, SO2, CaCl2,…..
c)
Tính M đơn chất, hợp chất
_ Khối lượng mol (kí hiệu là M) của một chất là khối lượng tính gam của N nguyên tử hoặc phân tử
chất đó
VD: MH = 1 (g/mol)
MO = 16 (g/mol)
MN = 14 (g/mol)
1)
a)

2) Hóa trị, lập công thức hóa học nhanh
I
K,

II

Các kim loại còn lại…
Cu, Fe
K, Na ,Li, Ag, Cu, Hg, Cl ,F,
Br
CO3, SO3, SO4

III
Al
Fe
PO4

OH,NO3,NH4

Chú thích: Những nguyên tố phi kim thì in đậm, gạch dưới. Những nhóm nguyên tử như OH;SO3,…
không phải phi kim hay kim loại.
Áp dụng đường chéo để thiết lập CTHH của 1 chất
x

y
AyBx

A

B

Trong đó
x,y: Hóa trị
A, B: Nguyên tố hóa học
- Ví dụ:

Na (I) và Cl (I)

=> NaCl
Ba (II) và SO4 (II)

=> BaSO4
Al (III) và O(II)
=>

Al2O3

3) Hiện tượng vật lý, hiện tượng hóa học
I. Lý thuyết
_ Hiện tượng vật lý là hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên chất ban đầu
_ Hiện tượng hóa học là hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác
II. Bài tập
a, Thủy tinh nóng chảy thổi thành bình cầu
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
b, Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
c, Thức ăn để lâu thường bị chua
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
d, Đốt cháy đường mía thành chất màu đen và mùi khét
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4) Định luật bảo toàn khối lượng
I ) Lý thuyết : Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối
lượng của các chất tham gia phản ứng
II ) Bài tập

1) Cho 5,6g sắt t tác dụng với 7,3g axit clohidric -> sắt, clorua. M(g) muối FeCl2 0,2(g) khí H2
a) Viết PTHH( phương trình hóa học) bằng chữ.
b) Tìm m ?
PTHH chữ:
m
Fe +
5,6g +
12,9g

m
HCl

m
FeCl2 +

->

7,3g

=

m

=

+

m

+

12,9g - 0,2g =
12,7g

=
=>

m
H2
0,2
0,2

m
m
m

= 12,7g

2) Đốt cháy hết 9 g kim loại magie Mg trong không khí thu được 15 g hợp chất magie oxit MgO.
Biết rằng, magie cháy là xảy ra phản ứng với khí O2 trong không khí
a)
b)

Viết công thức hóa học của phản ứng xảy ra
Tính khối lượng của khí oxi đã phản ứng
5) ...
ÔN THI HỌC KỲ I HÓA 8 (2014 – 2015)
1) Đơn chất, hợp chất, tính M đơn chất, hợp chất
a) Đơn chất
_ Là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học
VD: C, O
2
, Cu, Fe,…
b) Hợp chất
_ Là những chất được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên
VD: H
2
O, SO
2
, CaCl
2
,…..
c) Tính M đơn chất, hợp chất
_ Khối lượng mol (kí hiệu là M) của một chất là khối lượng tính gam của N nguyên tử hoặc phân tử
chất đó
VD: M
H
= 1 (g/mol)
M
O
= 16 (g/mol)
M
N
= 14 (g/mol)
2) Hóa trị, lập công thức hóa học nhanh
I II III
K,
K, Na ,Li, Ag, Cu, Hg, Cl ,F,
Br
OH,NO3,NH4
Các kim loại còn lại…
Cu, Fe
CO3, SO3, SO4
Al
Fe
PO4
Chú thích: Những nguyên tố phi kim thì in đậm, gạch dưới. Những nhóm nguyên tử như OH;SO3,…
không phải phi kim hay kim loại.
Áp dụng đường chéo để thiết lập CTHH của 1 chất
x y
AyBx
A B
Trong đó
x,y: Hóa trị
A, B: Nguyên tố hóa học
- Ví dụ: Na (I) và Cl (I)
=> NaCl
Ba (II) và SO
4
(II)
Ôn thi HKI môn Hóa lớp 8 ( 2014 - 2015) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn thi HKI môn Hóa lớp 8 ( 2014 - 2015) - Người đăng: Đỗ Thương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Ôn thi HKI môn Hóa lớp 8 ( 2014 - 2015) 9 10 210