Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi môn luật môi trường

Được đăng lên bởi kucent92
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1878 lần   |   Lượt tải: 6 lần
VẤN ĐỀ 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ LUẬT MÔI TRƯỜNG
I. Khái niệm chung về luật môi trường
1. Khái niệm môi trường: là toàn bộ nói chung những điều kiện tự nhiên và xã
hội trong đó con người hay một sinh vật tồn tại phát triển trong mối quan hệ với con
người hay sinh vật ấy
2. Các ảnh hưởng mang tính phổ biến của môi trường.
Tính phổ biến toàn cầu của vấn đề môi trường thể hiện ở các khía cạnh sau
- Ảnh hưởng của những tác hại mà con người gây ra cho môi trường không chỉ
giới hạn trong phạm vi vùng, quốc gia mà còn ảnh hưởng đến các nước, các khu vực
lân cận.
- Việc tàn phá môi trường ảnh hưởng đến mọi xã hội bất chấp cơ cấu chính trị
kinh tế ở đó như thế nào. Không có bất cứ quốc gia nào được loại trừ khỏi sự trả thù
của thiên nhiên, dẫu đó là quốc gia giàu hay nghèo.
- Sự xuất hiện của các định chế pháp lý quốc tế liên quan đến môi trường thể
hiện rõ tính chất toàn cầu của vấn đề môi trường nhất là những thập kỷ cuối của thế
kỷ 20 được đánh dấu bởi bằng sự ra đời hàng loạt của các tổ chức quốc tế và các điều
uớc quốc tế về môi trường.
- Vấn đề bảo vệ môi trường đã trở thành một trong các yếu tố của chính sách
phát triển kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia. Điều kiên về bảo vệ môi trường là một
trong những điều khoản của các hợp đồng liên doanh, đầu tư nước ngoài ký kết thuộc
nhiều quốc gia khác nhau.
3. Môi trường và phát triển bền vững:
a. Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển bền vững.
- Thứ nhât, phát triển bền vững là phạm trù được hình thành do nhu cầu của việc
bảo vệ môi trường.
Thực chất của việc phát triển bền vững là sự kết hợp giữa phát triền với việc
duy trì môi trường hay nói cách khác là yếu tố cơ bản của việc phát triển bền vững là
quyền phát triển và sự cần thiết phải chăm sóc môi trường. Có thể khẳng định đó là
mối liên kết không thể tách rời giữa phát triển và bảo vệ môi trường.
- Thứ hai, phát triển bền vững có thể hiểu dưới góc độ môi trường.
Trên thế giới, phát triển bền vững có thế được tiếp cận dưới nhiều khía cạnh
khác nhau như xã hội, hoạch định chính sách và cũng có cách hiểu chỉ thuần túy dưới
góc độ môi trường.
Ở Việt Nam, có quan điểm thống nhất về phát triển bền vững là: “phát triển đáp
ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng
nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa tăng
trưởng kinh tế, đảm bảo tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường” (khoản 4 luật bảo vệ
môi trường năm 2005) .
1

Tóm lại: Tuy có sự khác nhau về cách tiếp cận song về cơ bản các tiêu chí của
phá...
VẤN ĐỀ 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ LUẬT MÔI TRƯỜNG
I. Khái niệm chung về luật môi trường
1. Khái niệm môi trường: toàn bộ nói chung những điều kiện tự nhiên
hội trong đó con người hay một sinh vật tồn tại phát triển trong mối quan hệ với con
người hay sinh vật ấy
2. Các ảnh hưởng mang tính phổ biến của môi trường.
Tính phổ biến toàn cầu của vấn đề môi trường thể hiện ở các khía cạnh sau
- Ảnh hưởng của những tác hại con người gây ra choi trường không chỉ
giới hạn trong phạm vi vùng, quốc gia còn ảnh hưởng đến các nước, các khu vực
lân cận.
- Việc tàn phái trường ảnhởng đến mọi hội bất chấp cấu chính trị
kinh tế đó như thế nào. Không bất cứ quốc gia nào được loại trừ khỏi sự trả thù
của thiên nhiên, dẫu đó là quốc gia giàu hay nghèo.
- S xuất hiện của các đnh chế pháp quốc tế liên quan đến i trường thể
hiện tính chất toàn cầu của vấn đề môi trường nhất những thập kỷ cuối của thế
kỷ 20 được đánh dấu bởi bằng sự ra đời hàng loạt của các tổ chức quốc tế và các điều
uớc quốc tế về môi trường.
- Vấn đ bảo vệ i trường đã trở thành một trong các yếu tố của chính sách
phát triển kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia. Điều kiên về bảo vệ môi trườngmột
trong những điều khoản của các hợp đồng liên doanh, đầu tư nước ngoài ký kết thuộc
nhiều quốc gia khác nhau.
3. Môi trường và phát triển bền vững:
a. Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển bền vững.
- Thứ nhât, phát triển bền vững là phạm trù được hình thành do nhu cầu của việc
bảo vệ môi trường.
Thực chất của việc phát triển bền vững s kết hợp giữa phát triền với việc
duy trì môi trường hay nói cách khác là yếu tố cơ bản của việc phát triển bền vững
quyền phát triển sự cần thiết phải chăm sóc môi trường. thể khẳng định đó
mối liên kết không thể tách rời giữa phát triển và bảo vệ môi trường.
- Thứ hai, phát triển bền vững có thể hiểu dưới góc độ môi trường.
Trên thế giới, phát triển bền vững thế được tiếp cận dưới nhiều khía cạnh
khác nhau như xã hội, hoạch định chính sách và cũng có cách hiểu chỉ thuần túy dưới
góc độ môi trường.
Việt Nam, có quan điểm thống nhất vphát triển bền vững là: “phát triển đáp
ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng
nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa tăng
trưởng kinh tế, đảm bảo tiến bộ xã hội bảo vệ môi trường” (khoản 4 luật bảo vệ
môi trường năm 2005) .
1
Ôn thi môn luật môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn thi môn luật môi trường - Người đăng: kucent92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Ôn thi môn luật môi trường 9 10 830