Ktl-icon-tai-lieu

ÔN THI SINH HÓA

Được đăng lên bởi tansi741151
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 559 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN THI SINH HÓA
1. Khái Niệm:
- Carbohydrate là hợp chất Polyalcol có chứa một nhóm aldehyde hoặc một
nhóm ketone. Hay những chất khi thủy phân cho ra nhiều polyalcol
aldehyde hoặc polyalol ketone.
- Lipit là chất không tan trong nước, tan tốt trong dung môi hữu cơ không
phân cực, như: dầu, mỡ, sáp,…
- Amino acid là hpj chất hữu cơ tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm
amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH). Công thức chung là: (NH2)x – R
– (COOH)y.
- Protein là những polypetit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn
đến vài triệu, là thanh phần quan trọng trong tế bào và cơ thể chiếm 50%
trọng lượng khô của tế bào. Khi thủy phân thu được các amino aicd.
- Nucleic acid là một polieste của axit photphoric và pentozo.
+ Nếu pentozo là ribozo, axit nucleic được : ARN.
+ Nếu pentozo là deoxiribozo, axit nucleic được KH: ADN.
- Enzym hầu hết có bản chất là protein, xúc tác cho quá trình sinh học đặc
biệt trong cơ thể sinh vật. Là chất xúc tác sinh học có tính chọn lọc và
hoạt tính cao.
- Vitamin là hợp chất hữu cơ cần thiết cho sự sống, dùng với số lượng ít
nhưng không thể thiếu, nếu thiếu sẽ gây ra một số bệnh mà bệnh nay
không gây ra do ngoại tác nhân.
2. Chất không có tính hoạt quang:
1. Nhóm Carbohydrat: Dihydroxyacetone
2. Nhóm acid amin: Glycine
3. Công thức hóa học của các amino acid:
- Glutamic acid:
- Glutamine:
HOOC – CH – CH2– CH2 – COOH
HOOC – CH – CH2– CH2 – CO – NH2
∣
∣
NH2
NH 2
Aspartic acid:
HOOC – CH – CH2 – COOH
∣
NH2

-

-

HOOC – CH – CH2 – CO – NH2
∣
NH2

Glycine:

HOOC – CH2 – NH2

- Valine:
HOOC – CH – CH – CH3
∣
∣
NH2 CH3

1

Cysteine:
HOOC – CH – CH2 - SH
∣
NH2

- Methionine: (- CH3)_ cung cấp nguồn cacbon
HOOC – CH – CH2 – CH2 – S – CH3
∣
NH 2

-

-

Tyrosine: tham gia tổng hợp hormone ĐV
axuin.

- Tryptophan: tiền tổng hợp vitamin PP,

Nghèo ở ngũ cốc
HOOC – CH – CH2 –

– OH

HOOC – CH – CH2 –

NH2

-

NH2

Arginine:

- Proline: có nhiều ở ngũ cốc và men răng

HOOC – CH – (CH2 )3 – NH – C = NH
NH2

N–H

COOH

NH2

HN – CH
H 2C

CH2

CH 2
4. Công thức hoá học của các carbohydrate sau:
- Glyceraldehyde (Aldotriose):
- Dihydroxyacetone:
H2C – CH – CHO
OH OH
-

H 2C – C – CH2
OH O OH

Ribose:

- Deoxyribose:

H2C – CH – CH – CH – CHO
OH OH OH OH
-

H 2C – CH – CH – CH2 – CHO
OH OH OH

Glucose:
CH2OH

- Galactose:
CH 2OH
O

O

-

Maltone:
CH2OH

- Fuctose:
CH2OH
2

O

CH2OH O CH2OH

O

1

O

4

α-D-glucopyranosyl(14) α-D-glucopyranose
-

Lactose:

CH2OH

- Sucrose:
CH2OH

O

CH2OH
O

O

O

H
O

CH2OH
1α O2β

H

β-D-galacpyranosyl(1...
ÔN THI SINH HÓA
1. Khái Niệm:
- Carbohydrate là hợp chất Polyalcol có chứa một nhóm aldehyde hoặc một
nhóm ketone. Hay những chất khi thủy phân cho ra nhiều polyalcol
aldehyde hoặc polyalol ketone.
- Lipit là chất không tan trong nước, tan tốt trong dung môi hữu cơ không
phân cực, như: dầu, mỡ, sáp,…
- Amino acid là hpj chất hữu cơ tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm
amino (NH
2
) và nhóm cacboxyl (COOH). Công thức chung là: (NH
2
)x – R
– (COOH)y.
- Protein là những polypetit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn
đến vài triệu, là thanh phần quan trọng trong tế bào và cơ thể chiếm 50%
trọng lượng khô của tế bào. Khi thủy phân thu được các amino aicd.
- Nucleic acid là một polieste của axit photphoric và pentozo.
+ Nếu pentozo là ribozo, axit nucleic được : ARN.
+ Nếu pentozo là deoxiribozo, axit nucleic được KH: ADN.
- Enzym hầu hết có bản chất là protein, xúc tác cho quá trình sinh học đặc
biệt trong cơ thể sinh vật. Là chất xúc tác sinh học có tính chọn lọc và
hoạt tính cao.
- Vitamin là hợp chất hữu cơ cần thiết cho sự sống, dùng với số lượng ít
nhưng không thể thiếu, nếu thiếu sẽ gây ra một số bệnh mà bệnh nay
không gây ra do ngoại tác nhân.
2. Chất không có tính hoạt quang:
1. Nhóm Carbohydrat: Dihydroxyacetone
2. Nhóm acid amin: Glycine
3. Công thức hóa học của các amino acid:
- Glutamic acid: - Glutamine:
HOOC – CH – CH
2
– CH
2
– COOH HOOC – CH – CH
2
– CH
2
– CO – NH
2
NH
2
NH
2
- Aspartic acid:
HOOC – CH – CH
2
– COOH HOOC – CH – CH
2
– CO – NH
2
NH
2
NH
2
- Glycine: - Valine:
HOOC – CH
2
– NH
2
HOOC – CH – CH – CH
3
NH
2
CH
3
1
ÔN THI SINH HÓA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ÔN THI SINH HÓA - Người đăng: tansi741151
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ÔN THI SINH HÓA 9 10 154