Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 Bài 8 Giao thoa sóng

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 597 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giao thoa sóng - Biên soạn: Nguyễn Đình Vụ - email: nguyendinhvu@thuvienvatly.com - phone: 0948249333

Bài 8. GIAO THOA SÓNG
A.TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
I.Giao thoa sóng. Sóng kết hợp.
1.Hiện tượng giao thoa sóng.
-Hiện tượng hai sóng được tạo từ hai nguồn dao động cùng
phương, cùng pha và cùng tần số, khi gặp nhau tại những điểm xác
định, luôn luôn hoặc tăng cường nhau tạo thành cực đại hoặc làm
yếu nhau ( tạo thành cực tiểu) gọi là sự giao thoa sóng.
-Trên mặt nước, khi có giao thoa, tập hợp những điểm có biên độ cực đại hay cực tiểu là những
đường hypebol xen kẽ nhau, gọi là các vân giao thoa.
2.Nguồn kết hợp-Sóng kết hợp.
-Hai nguồn kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng tần số và có độ lệch pha không đổi
theo thời gian.
-Hai sóng do hai nguồn kết hợp phát ra gọi là hai sóng kết hợp.
3.Định nghĩa giao thoa sóng.
-Hiện tượng giao thoa sóng là sự tổng hợp của 2 hay nhiều sóng kết hợp trong không gian, trong đó
có những chỗ biên độ sóng được tăng cường (cực đại giao thoa) hoặc triệt tiêu (cực tiểu giao thoa).
II.Cực đại và cực tiểu giao thoa.
1.Dao động của một điểm trong vùng giao thoa.
-Gọi M là một điểm trong vùng giao thoa. M lần lượt cách S1, S2 những
M
khoảng d1  S1M và d 2  S2 M (hình vẽ). d1 , d 2 gọi là đường đi của mỗi sóng tới
d2
d1
M. Chọn gốc thời gian sao cho phương trình dao động của hai nguồn là:
2 t
uS1  uS2  A cos
S2
S1
T
-Phương trình sóng tại M do hai sóng từ hai nguồn truyền tới:
2  d1 
2  d 2 
 t d1 
 t d2 
u1M  A cos
 t    A cos 2    ; u2 M  A cos
 t    A cos 2   
T 
v
T 
v 
T  
T  



t

d 

t

d 

-Phương trình sóng tổng hợp tại M: uM  u1M  u2 M  A cos 2   1   cos 2   2  
T  
 T  

  d2  d1 
 t d d 
uM  2 A cos
cos 2   1 2 

2 
T
  d 2  d1 
-Biên độ dao động tại M: AM  2 A cos



2.Cực đại và cực tiểu giao thoa.
a.Vị trí các cực đại giao thoa.
-Những điểm cực đại giao thoa là những điểm dao động với biên độ cực đại. Đó là những điểm ứng
  d 2  d1 
  d 2  d1 
  d2  d1 
 1  cos
 1 hay
với: cos
 k , tức là: d 2  d1  k  với







k  0; 1; 2;
-Những điểm tại đó dao động có biên độ cực đại là những điểm mà hiệu đường đi của hai sóng từ
nguồn truyền tới bằng một số nguyên lần bước sóng .
-Quỹ tích của những điểm này là những hypebol có hai tiêu điểm là S1 và S2, chunhs được gọi là
những vân giao thoa cực đại.
b.Vị trí các cực tiểu giao thoa.
-Những điểm cực tiểu giao thoa là những điểm đứng yên. Đó là những điểm ứng...
Giao thoa sóng - Biên son: Nguyễn Đình Vụ - email: nguyendinhvu@thuvienvatly.com - phone: 0948249333
Trang 1
Bài 8. GIAO THOA SÓNG
A.TÓM TT LÝ THUYT.
I.Giao thoa sóng. Sóng kết hp.
1.Hiện tượng giao thoa sóng.
-Hiện tượng hai sóng được to t hai nguồn dao động cùng
phương, cùng pha và cùng tn s, khi gp nhau ti những đim xác
định, luôn luôn hoặc tăng cường nhau to thành cc đại hoc làm
yếu nhau ( to thành cc tiu) gi là s giao thoa sóng.
-Trên mặt nước, khi giao thoa, tp hp những điểm biên độ cực đi hay cc tiu nhng
đường hypebol xen k nhau, gi là các vân giao thoa.
2.Ngun kết hp-Sóng kết hp.
-Hai ngun kết hp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng tần s và có độ lệch pha không đổi
theo thi gian.
-Hai sóng do hai ngun kết hp phát ra gi là hai sóng kết hp.
3.Định nghĩa giao thoa sóng.
-Hiện tượng giao thoa sóng là s tng hp ca 2 hay nhiu sóng kết hợp trong không gian, trong đó
có nhng ch biên độ sóng được tăng cường (cực đại giao thoa) hoc trit tiêu (cc tiu giao thoa).
II.Cực đại và cc tiu giao thoa.
1.Dao động ca một điểm trong vùng giao thoa.
-Gi M là một điểm trong vùng giao thoa. M lần lượt cách S
1
, S
2
nhng
khong
11
d S M
22
d S M
(hình v).
12
,dd
gọi là đường đi của mi sóng ti
M. Chn gc thời gian sao cho phương trình dao động ca hai ngun là:
12
2
cos
SS
t
u u A
T

-Phương trình sóng tại M do hai sóng t hai ngun truyn ti:
1 1 2 2
12
22
cos cos2 ; cos cos2
MM
d d d d
tt
u A t A u A t A
T v T T v T



-Phương trình sóng tổng hp ti M:
12
12
cos2 cos2
M M M
dd
tt
u u u A
TT





21
12
2 cos cos2
2
M
dd
dd
t
uA
T





-Biên độ dao động ti M:
21
2 cos
M
dd
AA
2.Cực đại và cc tiu giao thoa.
a.V trí các cực đại giao thoa.
-Những điểm cực đại giao thoa những điểm dao động với biên độ cực đại. Đó những điểm ng
vi:
hay
21
dd
k
, tc là:
21
d d k

vi
0; 1; 2;k
-Những điểm tại đó dao động biên độ cực đi là những điểm mà hiệu đường đi của hai sóng t
ngun truyn ti bng mt s nguyên lần bước sóng
.
-Qu tích ca những đim này những hypebol hai tiêu điểm S
1
S
2
, chunhs được gi
nhng vân giao thoa cực đại.
b.V trí các cc tiu giao thoa.
-Những đim cc tiu giao thoa những điểm đứng yên. Đó những điểm ng vi:
21
cos 0
dd
hay
21
2
dd
k

, tc là:
21
1
2
d d k



vi
0; 1; 2;k
S
1
S
2
M
d
1
d
2
Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 Bài 8 Giao thoa sóng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 Bài 8 Giao thoa sóng - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 Bài 8 Giao thoa sóng 9 10 351