Ktl-icon-tai-lieu

Organic chemistry

Được đăng lên bởi ranmaloc94
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1: β-naphtal
Câu 1: Tại sao phản ứng diazoni bền ở 0-5 oC?
Câu 2: kể tên 1 số hỗn hợp để làm lạnh chất cần kết tinh?
Câu 3: khi làm thí nghiệm ta đổ dung dịch (β-naphtal, NaOH) vào hỗn hợp (HCl,
NaNO2, acid sunfanilic) hay ngược lại? tại sao?
Câu 4: tại sao lại cho từ từ

1
3

VNaNO2 vào ?

Câu 5: tại sao bài này không tính hiệu suất?
Câu 6: Tại sao kiểm tra dung dịch bằng hồ tinh bột?

Bài 2: DBA
Câu 1: phản ứng này đồng thể hay dị thể? Tại sao?
1

Câu 2: tại sao lại cho 2

dung dịch benzaldehyde?

Câu 3: lọc lần 1 chú ý ngững điểm gì? Tại sao?
Câu 4: 200 ml H2O để làm gì?
Câu 5: 20ml C2H5OH: nóng hay lạnh?
Câu 6: dung dịch sau khi lọc có màu cam?
Câu 7: tại sao DAB có màu vàng?
Câu 8: chất rắn trên miệng bình bezaldehyde là gì?
Câu 9: tại sao phải kết tinh lại?
BÀI 3: Acid Adipic
Câu 1: thay KMnO4 bằng K2Cr2O7 hay H2O2 được ko?
Câu 2: Thay NaOH bằng H2SO4 , HCl được không? Tại sao?
Câu 3: phản ứng đồng thể hay dị thể?
Câu 4: NaHSO3 dùng để làm gì?
Câu 5: so sánh cô đặc với kết tinh?
Câu 6: Tại sao dùng 5 ml dung dịch H2SO4 đđ ?
Câu 7: K2SO4 có bị kết tinh cùng sản phẩm ko?
Câu 8: Công dụng của acid adipic?

Bài 4: ETYL ACETAT
Câu 1: Nhiệt kế của bình đun chưng cất?
Câu 2: Tại sao bỏ cái phểu lên ống sinh hàn?
Câu 4: sản phẩm sau este hóa là gì?
Câu 5: sản phẩm sau chưng cất?
Câu 6: sản phẩm sau rửa?
Câu 7: sản phẩm sau khi làm khan?
Câu 8: sản phẩm sau khi chưng cất lần 2?
Câu 9: tại sao phải chưng cất 2 lần?
Câu 10: thay Na2C03 bằng 10% bằng NaOH 10%, Na2CO3 50%...
Câu 11: tại sao khi chưng cất thì nhiệt độ tăng lên 91oC thì dừng phản ứng lại?
Câu 12: thay Na2SO4 bằng CuSO4, CaCl2, MgSO4, H2SO4?
Câu 13: lợi ích của cộng phí?
Câu 14: khi hỗn hợp cộng phí làm sao để tinh khiết?
Bài 5: Nerolin
Câu 1: thay β-naphtal bằng phenol được ko?
Câu 2: tại sao phải đun hoàn lưu?
Câu 3: đậy kín miệng ống sinh hàn được ko?
Câu 4: dùng C2H5OH nóng hay lạnh?
Câu 5: tại sao dùng NaOH 10%, nhiệt độ lớn hơn 50 oC được ko?
Câu 6: thay NaOH bằng Na2CO3 được ko?
Câu 7: ứng dụng Nerolin?
Câu 8: dùng cá từ được ko? Tại sao?
Câu 9: tại sao dùng cát, nước, nitrobenzen, diclometan?
Câu 10: kết tinh lại làm gì?
Bài 6: ASPIRIN
Câu 1. Tại sao giới hạn nhiệt 50-60?

Câu 2. Tại sao kết tinh bằng erlen mà ko phải becher?
Câu 3. Tại sao Lọc bằng nước ở lần lọc đầu?
Thay bằng ethanol được không, nóng hay lạnh?
Câu 4. Tại sao dùng Ethenal + H2O để hòa tan mẫu?
Câu 5: Aspirin là gì? ứng dụng?
Câu 6. Phản ứng này 1 hay 2 chiều? Tại sao?
Bài 7: TERPINEOL
Câu 1: thời gian bắt đầu tính g...


!"#$%&'(#)*+*,"-
.")/0)(12*3456789&'374
556
!4
*:*8;<'* 
=*>>
1
3
?
556!
9
;"@/0+
A"#)B2*CDE
!FG
;(D#;2# 
!*
1
2
2*HH;H
.I*,*JKL(#)M 
=!)7
!
6(#)M
!)
!
7
67N;
A2*"I**N)*)
OFG*N)9
P*+BQB$)0MHH;HM
R"-
ST.G*G*
;UV6=CU
!
B
!
6
O
;7
!
6
!
(<'*"
!;567C7
!
W6
=
47(<'*"@ 
.(D#;2#
=57W6
.
X(#)M
Y*@(Z*9["-
AX)2*7
!
W6
=
((
OU
!
W6
=
*N2"-*X\)"
P@]*^**
Organic chemistry - Trang 2
Organic chemistry - Người đăng: ranmaloc94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Organic chemistry 9 10 523