Ktl-icon-tai-lieu

Peoxit

Được đăng lên bởi huongisacass-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 181 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Trong số các peoxit thì hiđro peoxit H2O2 có giá trị thực tế nhất. Cấu tạo

phân tử H2O2 được mô tả như sau:
Năng lượng liên kết O-O (210 kJ/mol)
H-O (468 kJ/mol)
Do sự phân bố không đối xứng các liên kết H – O, nên phân tử H 2O2 có
cực tính lớn (m = 2.1D) giữa các phân tử H2O2 xuất hiện liên kết hiđro khá
bền, làm cho chúng liên hợp được với nhau.
Ở điều kiện thường, hiđro peoxit tinh khiết là một chất lỏng không màu, có
vị kim loại, sánh như đường (khối lượng riêng là 1.44), sôi ở 152,1 oC, và
hoá rắn ở – 0.89oC. Nó trộn lẫn với H2O theo bất kỳ tỉ lệ nào nhờ có sự
xuất hiện liên kết hiđro. Từ các dung dịch, nó tách ra dưới dạng hiđrat
không bền H2O2.2H2O (nhiệt độ nóng chảy -52oC).Trong phòng thí nghiệm
thường sử dụng các dung dịch H2O2 3% và 30% (dung dịch 30% gọi là
pehyđrol).
Hiđro peoxit rất tinh khiết tương đối bền, nhưng khi có lẫn tạp chất như
các kim loại nặng và ion của chúng hoặc khi đun nóng hoặc chiếu sáng,
H2O2 phân huỷ và có thể gây tiếng nổ:
2H2O2 2H2O + O2 DH0 = -98.74 kJ/mol
Bởi vậy H2O2 và dung dịch của nó thường được bảo quản ở chỗ râm mát
và tối. Để làm bền người ta cho thêm những chất ức chế như H 3PO4 hay
H2SO4. Ngược lại dung dịch kiềm làm nhanh quá trình phân huỷ H2O2.
Dung dịch loãng của H2O2 có tính axit mạnh hơn H2O :
H2O2 + H2O H3O+ + HO2- pK = 11.6
Khi tương tác với dung dịch kiềm mạnh nó cho peoxit và ngược lại, khi
cho peoxit tác dụng với dung dịch axit H2O2 được giải phóng.
Ví dụ : H2O2 + Ba(OH)2 BaO2 + 2H2O
BaO2 + H2SO4 H2O2 + BaSO4
Oxi ở trong H2O2 có số oxi hoá -1, làm cho H2O2 vừa có khả năng oxi hoá,
vừa có khả năng khử. Qua thế điện cực của H2O2 trong dung dịch ta nhận
thấy H2O2 vừa có khả năng oxi hoá mạnh trong cả 2 môi trường axit và
kiềm.
H2O2 + 2H+ +2e 2H2O E0 = +1.77V
H2O2 + 2e 2OH- E0 = +0.87
Mặc dù thế oxi hoá của H2O2 trong môi trường axit cao hơn nhưng tốc độ
phản ứng xảy ra trong môi trường kiềm lại nhanh hơn, đó là bởi vì H 2O2
kém bền trong môi trường kiềm.
Qua thế oxi hoá khử của H2O2 ở trên ta thấy H2O2 có thể oxi hoá :
I- thành I2 (= 0.536V)
Sunfua thành sunfat (= 0.303V)
Asenơ thành Asenic (= 0.560V)
Ví dụ : H2O2 + H2SO4 + 2KI I2 + 2H2O + K2SO4
PbS + 4H2O2 PbSO4 + 4H2O
Vậy O3 và H2O2 chất nào có tính oxi hoá mạnh hơn? Dựa vào thế oxi hoá
khử của O3 ta nhận thấy rằng O3 có tính oxi hoá mạnh hơn H2O2 cả trong
môi trường axit lẫn trong môi trường bazơ.

O3 + 2H+ + 2e O2 + H2O E0 = + 2.07V
O3 + H2O + 2e O2 + 2OH- E0 =+ 1.24V
Do vậy mà O3 có thể oxi hoá trực tiếp H2O2
H2O2 + O3 H2O + 2O2
Thế của phản ...
1. Trong số các peoxit thì hiđro peoxit H
2
O
2
có giá trị thực tế nhất. Cấu tạo
phân tử H
2
O
2
được mô tả như sau:
Năng lượng liên kết O-O (210 kJ/mol)
H-O (468 kJ/mol)
Do sự phân bố không đối xứng các liên kết H – O, nên phân tử H
2
O
2
cực tính lớn (m = 2.1D) giữa các phân tử H
2
O
2
xuất hiện liên kết hiđro khá
bền, làm cho chúng liên hợp được với nhau.
Ở điều kiện thường, hiđro peoxit tinh khiết là một chất lỏng không màu, có
vị kim loại, sánh như đường (khối lượng riêng là 1.44), sôi ở 152,1
o
C, và
hoá rắn ở – 0.89
o
C. Nó trộn lẫn với H
2
O theo bất kỳ tỉ lệ nào nhờ có sự
xuất hiện liên kết hiđro. Từ các dung dịch, nó tách ra dưới dạng hiđrat
không bền H
2
O
2
.2H
2
O (nhiệt độ nóng chảy -52
o
C).Trong phòng thí nghiệm
thường sử dụng các dung dịch H
2
O
2
3% và 30% (dung dịch 30% gọi là
pehyđrol).
Hiđro peoxit rất tinh khiết tương đối bền, nhưng khi có lẫn tạp chất như
các kim loại nặng và ion của chúng hoặc khi đun nóng hoặc chiếu sáng,
H
2
O
2
phân huỷ và có thể gây tiếng nổ:
2H
2
O
2
2H
2
O + O
2
DH
0
= -98.74 kJ/mol
Bởi vậy H
2
O
2
và dung dịch của nó thường được bảo quản ở chỗ râm mát
và tối. Để làm bền người ta cho thêm những chất ức chế như H
3
PO
4
hay
H
2
SO
4
. Ngược lại dung dịch kiềm làm nhanh quá trình phân huỷ H
2
O
2
.
Dung dịch loãng của H
2
O
2
có tính axit mạnh hơn H
2
O :
H
2
O
2
+ H
2
O H
3
O
+
+ HO
2
-
pK = 11.6
Khi tương tác với dung dịch kiềm mạnh nó cho peoxit và ngược lại, khi
cho peoxit tác dụng với dung dịch axit H
2
O
2
được giải phóng.
Ví dụ : H
2
O
2
+ Ba(OH)
2
BaO
2
+ 2H
2
O
BaO
2
+ H
2
SO
4
H
2
O
2
+ BaSO
4
Oxi ở trong H
2
O
2
có số oxi hoá -1, làm cho H
2
O
2
vừa có khả năng oxi hoá,
vừa có khả năng khử. Qua thế điện cực của H
2
O
2
trong dung dịch ta nhận
thấy H
2
O
2
vừa có khả năng oxi hoá mạnh trong cả 2 môi trường axit và
kiềm.
H
2
O
2
+ 2H
+
+2e 2H
2
O E
0
= +1.77V
H
2
O
2
+ 2e 2OH
-
E
0
= +0.87
Mặc dù thế oxi hoá của H
2
O
2
trong môi trường axit cao hơn nhưng tốc độ
phản ứng xảy ra trong môi trường kiềm lại nhanh hơn, đó là bởi vì H
2
O
2
kém bền trong môi trường kiềm.
Qua thế oxi hoá khử của H
2
O
2
ở trên ta thấy H
2
O
2
có thể oxi hoá :
I
-
thành I
2
(= 0.536V)
Sunfua thành sunfat (= 0.303V)
Asenơ thành Asenic (= 0.560V)
Ví dụ : H
2
O
2
+ H
2
SO
4
+ 2KI I
2
+ 2H
2
O + K
2
SO
4
PbS + 4H
2
O
2
PbSO
4
+ 4H
2
O
Vậy O
3
và H
2
O
2
chất nào có tính oxi hoá mạnh hơn? Dựa vào thế oxi hoá
khử của O
3
ta nhận thấy rằng O
3
có tính oxi hoá mạnh hơn H
2
O
2
cả trong
môi trường axit lẫn trong môi trường bazơ.
Peoxit - Trang 2
Peoxit - Người đăng: huongisacass-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Peoxit 9 10 182