Ktl-icon-tai-lieu

Phần bài tập

Được đăng lên bởi quankk
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2984 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần bài tập
BÀI TẬP CHƯƠNG I
1. Với ví dụ trong mục 1.2 chương I, hãy áp dụng phương pháp đơn hình để đi theo
quy trình 0 → A→ B nhằm đạt tới zmax.
2. Giải BTQHTT sau đây:
z = 6x1 + 8x2 → Max
với các ràng buộc
3x1 + 3x2 ≤ 6
5x1 + 3x2 ≤ 8
x 1 , x2 ≥ 0
3. Giải BTQHTT sau đây:
z = 40x1 + 30x2 → Max
với các ràng buộc

1
⎧2
⎪ 5 x1 + 2 x 2 ≤ 20
⎪
⎪1 x ≤ 5
⎪2 2
⎪
⎨ 3 x + 3 x ≤ 28
⎪5 1 4 2
⎪ x ≥ 30
⎪ 1
⎪x 2 ≥ 5
⎪
⎩(x1 , x 2 ≥ 0)
Hướng dẫn: Để đưa về dạng chính tắc, ta cần 5 biến bù (3 biến bù thiếu và 2 biến
bù thừa) và 2 biến giả (số biến giả bằng số biến bù thừa).

1
⎧2
⎪ 5 x1 + 2 x 2 + x 3 = 20
⎪
⎪1 x + x = 5
4
⎪2 2
⎪
⎨ 3 x + 3 x + x = 28
5
⎪5 1 4 2
⎪ x − x + x = 30
6
7
⎪ 1
⎪x 2 − x8 + x9 = 5
⎪
⎪ x1 , x 2 , x 3 ..., x 9 ≥ 0
⎩
Hàm mục tiêu sẽ là
z = 40x1 + 30x2 + 0x3 + 0x4 + 0x5 + 0x6 − Mx7 + 0x8 − Mx9.
4. Chúng ta xem xét một dự án thiết kế nâng cấp mạng điện bằng hệ thống cáp ngầm
cho một trường đại học. Mạng điện được thiết kế cho ba tuyến sau: khu hành
chính, khu giảng đường và đường dây bảo vệ. Do yêu cầu về mặt kĩ thuật giá một
mét cáp ở các tuyến trên là khác nhau và lần lượt như sau: 500, 400 và 200 nghìn
đồng. Gọi xi là chiều dài các tuyến trên, theo điều kiện thiết kế có các ràng buộc
như sau:

x1 + x2 + x3 ≥ 1900,
x1 + x2 ≥ 1500,
x1 + x3 ≥ 1400,
x2 + x3 ≥ 900,
x 1 , x2 , x3

≥

0.

Hãy lập phương án thiết kế có tổng chi phí mua cáp nhỏ nhất với các ràng buộc
trên và hàm mục tiêu sau:
z = 500x1 + 400x2 + 200x3

→ Min.

5. Phát biểu một mô hình tối ưu đa mục tiêu (tuyến tính hoặc phi tuyến, từ hai đến
bốn mục tiêu) ứng dụng trong quản lí sử dụng hay thiết kế hệ thống kĩ thuật điện.
6. Xét bài toán tối ưu phi tuyến ba mục tiêu phát sinh trong quá trình nghiên cứu các
ảnh hưởng của các yếu tố nhiệt độ X1 (0C) và bề dày lớp sấy X2 (cm) tới các chỉ
tiêu về hàm lượng tinh dầu Y1, chi phí năng lượng Y2 và tốc độ sấy Y3. Sau đây là
phát biểu toán học của bài toán căn cứ kết quả quy hoạch thực nghiệm đã tiến
hành:

Y1= 9,147247 – 0,609964X1 – 0,679045X2 – 0,005767X1X2

– 0,003268X12 – 0,007967X22 (%) → Max
Y2 = 38,2168 – 1,1324X1 – 0,9554X2 + 0,004166X1X2 + 0,01097X12
+ 0,03909X22 (Kwh/kg) → Min
Y3 = − 4,760179 + 0,110704X1 + 0,023387X2 + 0,0013666X1X2
– 0,002884X12 – 0,006722X22 (KgH2O/h) → Max.
Hãy giải bài toán trên bằng phần mềm tính toán thích hợp và kiểm tra kết quả các
giải giá trị thích hợp cho X1 là từ 440C tới 510C, X2 từ 9,5cm tới 13,5cm.

BÀI TẬP CHƯƠNG II
1. Giải bài toán vận tải cho trong bảng sau:
7

11

8

13

110

21

17

12

10

100

8

18...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần bài tập - Người đăng: quankk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Phần bài tập 9 10 797