Ktl-icon-tai-lieu

Phân cắt bề mặt

Được đăng lên bởi Meò Maý Dora
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân cắt hình dĩa:
Ở cá:
Sự phân cắt chỉ diễn ra tại các dĩa phôi (blastodisc) ở cực động vật của trứng.Khi trứng thụ tinh,dòng ion
Na đi từ ngoài vao kích thích sự co rút của sợi actin trong khung xương tế bào,đẩy phần tế bào chất
không noãn hoàng về phía cực động vật làm cho tế bào có hình quả lê với đĩa phôi ở đỉnh.Lần phân chia
đầu tiên diễn ra nhanh,đồng bộ,lần lượt theo mặt phẳng kinh tuyến và mặt phẳng xích đạo xen kẽ
nhau,tạo ra 1 cụm tế bào nằm ở cực động vật trên khối noãn hoàng lớn.Các tế bào này tạo thành phôi
bì.Ban đầu các tế bào tiếp xúc lỏng lẻo với nhau tạo ra 1 cụm tế bào nên các phân tử có kích thước trung
bình có thể di chuyển tự do từ tế bào này sang tế bào khác.
Từ lần phân chia thứ 10 các gene của hợp tử bắt đầu phiên mã,sự phân chia chậm dần,các tế bào dịch
chuyển tạo thành 3 nhóm tế bào.
(1)Nhóm thứ nhất là lớp hợp bào noãn hoàng (yolk syncytial layer) được tạo thành do các té bào của
phôi bì ở phía cực thực vật hợp nhất với các tế bào noãn hoàng phía dưới.Sự hợp nhất này tạo ra 1 vòng
bên trong phần noãn hoàng nằm ngay phía dưới phôi bì.Về sau khi phôi bì phát triển rộng ra 1 số nhân
hợp bào noãn hoàng di chuyển phía dưới phôi bì sẽ tạo thành lớp hợp bào noãn hoàng bên trong,một số
nhân khác di chuyển về hướng cực thực vật tạo thành lớp hợp bào noãn hoàng bên ngoài.
(2)Nhóm thứ hai là lớp màng bao (enveloping layer) được tạo thành từ lớp tế bào bề mặt của phôi
bì.Lớp này về sau trở thành lớp biểu mô dầy.
(3)Giữa lớp màng bao và lớp hợp bào noãn hoàng là các tế bào deep cell,về sau trở thành phôi.

Ở chim: Sự thụ tinh của trứng gà xảy ra trong ống dẫn trứng,trước khu long trắng và vỏ được tiết ra
chung quanh trứng.Giống như trứng cá,sự phân cắt chỉ xảy ra trên đĩa phôi.Rãnh phân cắt đầu tiên xuất
hiện ở trung tâm đĩa phôi và những lần phân cắt tiếp theo không đi qua tế bào chất của noãn hoàng nên
các tế bào được tạo ra xếp liên tục nhau thành 1 lớp phôi bì nằm trên noãn hoàng.
Sau đó sự phân cắt xảy ra theo mặt phẳng xích đạo và mặt thẳng đứng chia phôi bì thành 1 mô dầy có 5
đến 6 lớp tế bào.Những tế bào này liên kết nhau rất chặt.Giữa phôi bì và noãn hoàng là 1 xoang gọi là
xoang dưới đĩa mầm.Xoang này được tạo thành do các tế bào phôi bì hấp thu dịch từ long trắng trứng và
tiết vào khoảng giữa phôi bì với noãn hoàng.Ở giai đoạn này các tế bào deep cell ở trung tâm phôi bì
được tách ra và chết,tạo thành 1 lớp tế bào dầy gọi là vùng trong suốt (area pellucia).Vùng này về sau tạo
ra hầu hết các thành phần của phôi bì tạo thành vùng...


 !"#$%&"'(&")*+,"
- ."/#0112%3*"04"567"8/+ 9:;8/<
0"=/"#>1 !"#$/?8/@A4BC#D  'E;
;4*C+ F"!+;63G?HI"04:8#/?HI"51 5G0J
4+K)?8/L? !"#$C0M=/"D'N8//:/
'O ;48/*852P"Q#D4K)?8/CR@016D4"
@S4:S.8//:"8/0'
T.;&KU"GG%3R ;4C?=+$?;+8/V
4:S/W@?8/'
K-@?&</D3/=/":0::*:G 63/X/%
1#$3<#D8/=/"16D'3</:K#,"
C";=/"L?":16D'Y>40S!"KM
3/=/"4:S16DJ/D3/=/"C"+?!M
04:S#>6D"#$/D3/=/"C"/'
Z-@?&/D?/"G#G":G 63/.D8/>?H%
'ED/:#>4/DS4?;:'
W[\D?/"#/D3/=/"/8/GGG+#>4/'
?)*%&""/5B:"M"]&"+6D04""#/#P 63*8
4"A4&"'[M"6&"+5B:C '^= ;4*C54<
_4"? #/\";*8G0" A48/<%=/"C
8/ 6358C)4/KDL?C=/"'
4 @5B:G?HI"51 #/?HI" &"/K?;:@`
8aD8/'-\"8//:C084<H'[\#/=/"/K5""b/
5"6D ?;?'c"/: 63/8/<4V.""&"#/
*8#/0B""\#D=/"'" /:8/GGG4"?
63#/8+/KD8/;:"b/#d""4MGG4'Yd"/:#>4
;48/;%/#d" )G'[\Z#d"/KD8/?P"
"b/#d""'
'>?H
Phân cắt bề mặt - Trang 2
Phân cắt bề mặt - Người đăng: Meò Maý Dora
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phân cắt bề mặt 9 10 574