Ktl-icon-tai-lieu

Phân compost

Được đăng lên bởi Kim Sang Huynh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 499 lần   |   Lượt tải: 10 lần
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN VI
SINH TỪ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT CỦA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHUYÊN NGÀNH : KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
MÃ SỐ : 25.06.10

Họ và tên
: Vũ Nguyễn Hoàng Giang
Phái
: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh
: 11-12- 1979
Nơi sinh
: Tp. HCM
Khóa
: 14
Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Trung Việt
Ngày hoàn thành nhiệm vụ : 31- 8 - 2005

TÓM TẮT
Đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất compost từ chất thải rắn sinh hoạt của thành phố
Hồ Chí Minh” được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 3 - 8/ 2005 với qui mô
phòng thí nghiệm.
Với các mô hình hiếu khí, nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các thông số cơ bản đến
quá trình sản xuất compost như: tốc độ thổi khí (0,000; 0,003; 0,006; 0,1 m3/h/kg), C/N,
pH, độ ẩm, tốc độ thổi khí, tỉ lệ phẩm phối trộn (rác:mạt cưa). Kết quả cho thấy: hiệu quả
compost tối ưu đạt được khi: sử dụng rác không phối trộn, tốc độ thổi khí 0,006m3/h/kg,
độ ẩm 55 - 65%, pH và C/N giữ nguyên của nguyên tỉ lệ ban đầu của nguyên liệu là 18.
Đặc biệt giá trị pH luôn luôn tăng (có lúc lên đến 9,96) trong tất cả các thí nghiệm. Thời
gian ủ compost là 20 ngày. Sản phẩm compost với tất cả các thông số đều đạt hoặc tốt
hơn so với tiêu chuẩn Việt Nam (TCN 526 - 2002)(1).
Với các mô hình ủ kết hợp ủ kị khí - hiếu khí thực hiện với nguyên liệu hỗn hợp rác sinh
hoạt + bùn septic với tỉ lệ 1: 0; 1:1, 4:1, 9:1, tốc độ thổi khí 0,006 m3/h/kg. Kết quả cho
thấy hầu hết các mô hình có khối lượng khí sinh ra nhiều nhất trong 7 ngày đầu và cao
nhất là mô hình phối trộn giữa rác và bùn với tỉ lệ 9:1 (40,5l/22kg) và chất lượng compost
tốt nhất với thời gian ủ là 27 ngày (ủ kị khí 7 ngày, hiếu khí 20 ngày).
Nghiên cứu đã đưa ra được 2 công nghệ sản xuất compost từ chất thải rắn sinh hoạt của
thành phố Hồ Chí Minh: (1) từ nguyên liệu tươi ban đầu, (2) từ nguyên liệu sau khi qua
giai đoạn ủ kị khí.

ABSTRACT
Subject “Research technology composting from household solid waste of Ho Chi Minh
city” was realized with laboratory scale during 3 - 8/2005.
In aerational trials, the research estimated effect of parameter such as: airflow rates
(0,000; 0,003; 0,006 and 0,1 m3/h/kg), pH, C:N ratio airflow, moisture, ratio coordinate.
The resul showed that the optimum resul reached with: material was mere solid waste,
air flow rate 0,006m3/h/kg, moisture content 55-65%, pH and C:N ratio of 18 (value of
raw material). Especially, value pH always increase (9,74) almost trials. Time of
composting was 20 days. Compost product with all parameter was good or better than...
NGHIÊN CU CÔNG NGH SN XUT PHÂN VI
SINH T CHT THI RN SINH HOT CA
THÀNH PH H CHÍ MINH
CHUYÊN NGÀNH : K THUT MÔI TRƯỜNG
MÃ S : 25.06.10
H và tên : Vũ Nguyn Hoàng Giang
Phái : N
Ngày, tháng, năm sinh : 11-12- 1979
Nơi sinh : Tp. HCM
Khóa : 14
Cán b hướng dn khoa hc: TS. Nguyn Trung Vit
Ngày hoàn thành nhim v : 31- 8 - 2005
Phân compost - Trang 2
Phân compost - Người đăng: Kim Sang Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phân compost 9 10 284