Ktl-icon-tai-lieu

phân dạng và giải chi tiết bài tập về este

Được đăng lên bởi Danh Nguyen
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1176 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÁCH VIẾT ĐỒNG PHÂN VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TẠO ESTE
DỰA VÀO BẢN CHẤT PHẢN ỨNG
 Cách viết đồng phân este: RCOOR’ (R’ # H)
 Bước 1: Viết các đồng phân của este fomiat HCOOR’ (R’ mạch không nhánh, có
nhánh).
 Bước 2: Viết các đồng phân với R là 1C, 2C,…tương ứng với R’ giảm 1C, 2C,…để
đảm bảo số nguyên tử C trong este.
* Công thức tính nhanh số đồng phân este no, đơn chức: 2n – 2 (n ≤ 4).
Ví dụ: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C5H10O2 là
A. 5

B. 7

C. 9

D. 10

Phân tích, hướng dẫn giải:
- Bước 1: Viết các đồng phân của este fomiat HCOOR’
HCOOCH2–CH2–CH2–CH3
HCOOCH–CH2–CH3
CH3
HCOOCH2–CH–CH3
CH3
CH3
HCOO–C–CH3
CH3
- Bước 2: Viết các đồng phân với R là 1C, 2C,…tương ứng với R’ giảm 1C, 2C,…
CH3COO–CH2–CH2–CH3 ;

CH3COO–CH–CH3
CH3

CH3–CH2–COO–CH2–CH3
CH3–CH2–CH2–COO–CH3 ;

CH3–CH–COO–CH3
CH3

=> Đáp án C

Copyright © by Võ Ngọc Bình, 

* Chú ý: ứng với công thức CnH2nO2 có các loại đồng phân mạch hở sau:
- Axit no, đơn chức: C2H5COOH
- Este no, đơn chức: CH3COOCH3
- Anđehit – rượu: HO–CH2–CH2–CHO
- Xeton – rượu: CH3–CO–CH2OH
- Anđehit – ete: CH3–O–CH2–CHO
- Xeton – ete: CH3–O–CH2–CO–CH3
 Xác định cấu tạo este dựa vào tính chất hóa học
- Este tạo bởi axit fomic HCOOR’ có phản ứng tráng bạc và phản ứng với Cu(OH)2/OHtương tự anđehit.
- Este + NaOH → 1 muối + 1 anđehit
=> Este có gốc rượu chưa no (liên kết đôi kề nhóm chức este, nguyên tử C ở nối đôi là
bậc 1) dạng –CH=CH–R.
Ví dụ:

CH 3COOCH=CH  CH 3

0

t

 CH3COONa + CH 3CH 2 CHO

+ NaOH

Do CH 3CH=CH  OH 
 CH3CH 2CHO
bền

Không bền

- Este + NaOH → 1 muối + 1 xeton
=> Este có gốc rượu chưa no (liên kết đôi kề nhóm chức este, nguyên tử C ở nối đôi là
bậc 2) dạng: –C=C–R’
R R’’
Ví dụ:

CH 3COOC  CH3   CH 2 + NaOH
Do

CH2=C–OH

0

t

 CH 3COONa + CH 3  CO  CH 3

CH2–C=O

CH3

CH3

Không bền

bền

- Este + NaOH → 2 muối + H2O
=> Este có gốc rượu là gốc thơm (nhóm chức este liên kết trực tiếp với nhân thơm).
Ví dụ: RCOOC6H5

+ NaOH → RCOONa + C6H5ONa + H2O

Copyright © by Võ Ngọc Bình, 

- Este + NaOH

→ 1 muối + 1 anđehit + H2O

=> Hiđroxi – este dạng: RCOO–CH–R’
OH
0

RCOO–CH–R’

t
+ NaOH 
 RCOONa + R’CHO + H2O

OH
Do R’–CH–OH

RCHO
bền

OH

- Este + NaOH → 1 muối + 1 xeton + H2O
=> Hiđroxi – este dạng: RCOO–COH–R’
R’’
(Hai nhóm −OH đính cùng một nguyên tử C bậc 1 chuyển thành anđehit, 2 nhóm
–OH đính cùng một nguyên tử C bậc 2 chuyển thành xeton)
* Ghi chú: Bậc của nguyên tử C là số nguyên tử C liên kết trực tiếp với nguyên...
Copyright © by Võ Ngọc Bình, http://ngocbinh.dayhoahoc.com
CÁCH VIT ĐỒNG PHÂN VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TẠO ESTE
DỰA VÀO BẢN CHẤT PHẢN ỨNG
Cách viết đồng phân este: RCOOR’ (R’ # H)
Bước 1: Viết các đồng phân của este fomiat HCOOR’ (R’ mạch không nhánh, có
nhánh).
Bước 2: Viết các đồng phân vi R là 1C, 2C,…tương ứng với R’ giảm 1C, 2C,…để
đảm bảo số nguyên tử C trong este.
* Công thức tính nhanh số đồng phân este no, đơn chức: 2
n – 2
(n ≤ 4).
Ví d: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C
5
H
10
O
2
là
A. 5 B. 7 C. 9 D. 10
Phân tích, hướng dẫn giải:
- Bước 1: Viết các đồng phân của este fomiat HCOOR’
- Bước 2: Viết các đồng phân với R là 1C, 2C,…tương ứng với R’ giảm 1C, 2C,…
CH
3
COO–CH
2
–CH
2
–CH
3
;
CH
3
–CH
2
–COO–CH
2
–CH
3
CH
3
–CH
2
–CH
2
–COO–CH
3
;
=> Đáp án C
HCOOCH
2
–CH
2
–CH
2
–CH
3
CH
3
HCOOCH–CH
2
–CH
3
HCOOCH
2
–CH–CH
3
CH
3
HCOO–C–CH
3
CH
3
CH
3
CH
3
COO–CH–CH
3
CH
3
CH
3
–CH–COO–CH
3
CH
3
phân dạng và giải chi tiết bài tập về este - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân dạng và giải chi tiết bài tập về este - Người đăng: Danh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
phân dạng và giải chi tiết bài tập về este 9 10 430