Ktl-icon-tai-lieu

Phần kết cấu gạch đá

Được đăng lên bởi Lê Huy
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 956 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ú
tc
áú
uGa
û
ch âa
ï 1
Chæång 1
- 8000 nàm vãö træåïaî duìng gaûch khäng nung.
- 50006000 nàm træåïaî duìng âaï coï gia cäng. [1]
- 3000 nàm træåïaî duìng gaûch nung. [1]
1. SÅ LÆÅÜC LËCH SÆÍ:
Í ÂÁÖU
Trung Quäúclaì nåi duìng gaûch âaï láu âåìitrãnthãú giåïi.
ÁÚäü, Thaïi Lan, Campuchia.. [2]
Ai Cáûp, Hy Laûp, YÏ .. [3], nháút laì åí Phaïp [4]
ÅÍ næåïc ta nhiãöucängtrçnhgaûch âaï to, âeûp nhæng pháönlåïaî phaï huíy, chè coìnlaûi
nhæîng di têch: ThaìnhTáä(thåìi nhaì ö nàm 1397), thaïpBçnhSån(thåìi nhaì Tráön), caïc
thaình luîy nhæ thaình Haì üi, thaình Vinh, thaình Âäöng ïi.. Caïcchuìachiãön(chuìaCäø ù,
chuìa Thiãn Muû..), khu di têch Myî Sån, nhiãöuthaïpChaìí miãön Trung. [2]
Laì loaûiváût liãûæåücsæí duûng phäø biãún nhæng ö ûttênhtoaïn thç trong
ütthåìigiandaìi khäng âæåüc nghiãn cæïu. Nguyãn nhán cuíasæû cháûmtrãø
naìylaì do chæa nàõm âæåüccaïctênhcháútcåhoüccuíakhäúi xáy.
2. ÆU NHÆÅÜC ÂIÃØM:
2.1 Æu âiãøm
-Coï âäü ïng låïn, âäü ön tæång âäúi cao.
-Chäúng chaïytäút, chi phê baío dæåîng vaì tu sæía êt.
-Duìng váûtliãûu âëa phæång, sàôncoï, reí..
-Tiãútkiãûmtheïp, xi màng so våïiBTCT, khäng cáönvaïn khuän, thiãút bë thi cäng âån giaín.
-Caïch nhiãût, caïch ám täút.
PHÁÖN KÃÚT CÁÚU GAÛCH ÂAÏ
Phần kết cấu gạch đá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần kết cấu gạch đá - Người đăng: Lê Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Phần kết cấu gạch đá 9 10 736