Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG BACILLUS SINH TỔNG HỢP NATTOKINASE

Được đăng lên bởi Viet Lai Vo
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 588 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(3SE): 99-104

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG BACILLUS
SINH TỔNG HỢP NATTOKINASE
Lê Thị Bích Phượng*, Võ Thị Hạnh, Trần Thạnh Phong,
Lê Tấn Hưng, Trương Thị Hồng Vân, Lê Thị Hương
Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, (*)phuongbl58@yahoo.com
TÓM TẮT: Nattokinase là enzyme làm tan huyết khối, được phát hiện trong Natto vào năm 1980. Trong
bài báo này, hai chủng Bacillus sp.7.2 và Bacillus sp.NP3 chọn lọc được, có khả năng sinh tổng hợp mạnh
enzyme làm tan huyết khối (nattokinase). Trên môi trường hạt đậu nành, chiều dày môi trường 2,5 cm,
nhiệt độ phòng, sau 40 giờ lên men, hai chủng Bacillus sp.7.2 và Bacillus sp.NP3 sinh ra nattokinase (470
FU/g), chiếm khoảng 70-85% so với hoạt tính protease tổng. Kết quả này cho thấy rằng, chúng ta có thể
chủ động sản xuất sản phẩm nattokinase hoạt tính cao, giá thành thấp để vệ sức khỏe người dân, mà không
phụ thuộc vào thực phẩm chức năng chứa enzyme nattokinase ngoại nhập.
Từ khóa: Bacillus, enzyme làm tan huyết khối, nattokinase.
MỞ ĐẦU

Hiện nay, tỷ lệ mắc bệnh nghẽn động mạch
do các cục máu đông (thrombus) như chứng nhồi
máu cơ tim hay nhồi máu não đang tăng cao ở
Việt Nam cũng như trên thế giới. Vì vậy, enzyme
nattokinase được quan tâm nghiên cứu sản xuất
và sử dụng rộng rãi để phòng ngừa bệnh nghẽn
động mạch do các cục máu đông [9].
Nattokinase (EC 3.4.21) là serine protease
gồm 275 axít amin, hoạt động ở pH tối ưu từ 810, nhiệt độ tối ưu từ 30-70oC, có trọng lượng
phân tử từ 27,7-44 kDa, điểm đẳng điện (pI)
8 và cấu trúc tương đồng với subtilisin. Cơ chế
hoạt động của nattokinase là trực tiếp phân cắt
fibrin trong huyết khối và gián tiếp bằng cách
hoạt hoá sự sản xuất urokinase và plasmin
trong mô [7].
Nhiều chủng vi khuẩn thuộc chi Bacillus phân
lập từ các loại thực phẩm lên men truyền thống là
nguồn giống quan trọng có khả năng sản xuất các
enzym làm tan huyết khối, như B. natto phân lập
từ thực phẩm Natto, Nhật [3], Bacillus
amyloliquefaciens DC-4 từ Douchi, Trung Quốc
[8], Bacillus sp. CK 11-4 TỪ Chungkook-Jang và
Bacillus sp. DJ-4 từ Doe-Jang, Hàn Quốc [4, 5].
Nattokinase được tinh sạch từ dịch nuôi cấy
B. subtilis natto B-12 (phân lập được từ natto)
có độ tinh sạch gấp 51,6 lần và hiệu suất thu hồi
43,2% so với hoạt tính ban đầu, trọng lượng
phân tử 29 kDa, hoạt động ở pH và nhiệt độ tối
ưu tương ứng là 8 và 40oC, enzyme được hoạt

hóa bởi ion Zn2+ nhưng bị ức chế bởi ionFe3+ và
Al3+ [14].
Chủng B. subtilis được nuôi cấy chìm chứa
glucose 10 g/l, pept...
TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(3SE): 99-104
99
PHÂN LPTUYN CHN MT S CHNG BACILLUS
SINH TNG HP NATTOKINASE
Lê Thị Bích Phượng
*
, Võ Thị Hạnh, Trần Thạnh Phong,
Lê Tấn Hưng, Trương Thị Hồng Vân, Lê Th Hương
Viện Sinh học nhit đới, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam,
(*)
phuongbl58@yahoo.com
TÓM TẮT: Nattokinase là enzyme làm tan huyết khi, đưc phát hiện trong Natto vào năm 1980. Trong
i báo này, hai chng Bacillus sp.7.2 và Bacillus sp.NP3 chn lọc được, có kh năng sinh tổng hp mnh
enzyme làm tan huyết khi (nattokinase). Trên môi trường hạt đậu nành, chiều dày i trường 2,5 cm,
nhiệt độ phòng, sau 40 gi lên men, hai chng Bacillus sp.7.2 và Bacillus sp.NP3 sinh ra nattokinase (470
FU/g), chiếm khong 70-85% so vi hot nh protease tng. Kết qu này cho thy rng, chúng ta có th
ch động sn xut sn phm nattokinase hot tính cao, giá tnh thp để v sc khe người dân, mà không
ph thuc vào thc phm chức năng chứa enzyme nattokinase ngoi nhp.
T khóa: Bacillus, enzyme làm tan huyết khi, nattokinase.
M ĐẦU
Hin nay, tlệ mắc bệnh nghẽn động mạch
do các cục máu đông (thrombus) như chứng nhi
máu cơ tim hay nhồi máu não đang tăng cao
Vit Nam cũng n trên thế giới. Vì vậy, enzyme
nattokinase được quan m nghiên cứu sản xut
và sdụng rộng rãi để phòng nga bệnh nghẽn
động mạch doc cục máu đông [9].
Nattokinase (EC 3.4.21) serine protease
gồm 275 axít amin, hot động pH tối ưu từ 8-
10, nhiệt độ tối ưu t30-70
o
C, có trọng lượng
phân t t27,7-44 kDa, điểm đẳng điện (pI)
8 và cấu trúc tương đồng với subtilisin. chế
hoạt động của nattokinase trc tiếp phân ct
fibrin trong huyết khi gián tiếp bng cách
hot hoá s sn xut urokinase plasmin
trong mô [7].
Nhiu chủng vi khuẩn thuộc chi Bacillus phân
lp t các loi thực phm lên men truyền thống là
ngun giống quan trọng kh năng sản xut các
enzym làm tan huyết khối, như B. natto phân lp
t thc phẩm Natto, Nht [3], Bacillus
amyloliquefaciens DC-4 t Douchi, Trung Quốc
[8], Bacillus sp. CK 11-4 T Chungkook-Jang
Bacillus sp. DJ-4 t Doe-Jang, Hàn Quc [4, 5].
Nattokinase được tinh sạch từ dịch nuôi cấy
B. subtilis natto B-12 (phân lập được từ natto)
có độ tinh sạch gấp 51,6 lần và hiệu suất thu hồi
43,2% so vi hoạt tính ban đầu, trọng lượng
phân t 29 kDa, hoạt động pH và nhiệt đti
ưu tương ứng là 8 40
o
C, enzyme được hoạt
hóa bởi ion Zn
2+
nhưng bị ức chế bởi ionFe
3+
Al
3+
[14].
Chủng B. subtilis được nuôi cấy chìm chứa
glucose 10 g/l, peptone 50 g/l các chất
khoáng; điều kiện trong bình tam giác sau 12
gi nuôi cấy, hoạt tính nattokinase 630
UI/ml; ở điều kiện trong nồi lên men, sau 10 gi
nuôi cấy, hoạt tính nattokinase cao nhất là 3,400
UI/ml. Tuy nhiên, điều kiện nuôi cấy theo mẻ
có b sung cơ chất dinh dưỡng trong nồi lên
men, sau 19 ginuôi cy, hoạt nh nattokinase
là 7,100 UI/ ml, cao gấp 2,1 lần so vi không bổ
sung cơ chất [2].
B. subtilis sinh tng hp nattokinase cao
(459,11 FU/ml) trong môi trường lng cha cao
cám mì (1,5-3
o
Brix), cao đậu nành (1,0-2
o
Brix),
glucose (0,6-2%), trong thi gian 24-36 gi
27
o
C [11].
Trong môi trường lng cha peptone tđậu
nành 8,28 g/l, CaCl
2
0,64 g/l và cao nấm men
0,74 g/l, B. natto NLSSE sinh tng hp
nattokinase đạt 1300 UI/ml [6].
B. subtilis LD-8 sinh tng hp nattokinase
cao trong môi trường lng cha bt gạo 5%, bột
đậu nành 4%, NH
4
NO
3
0,5% CaCl
2
0,01%
(w/w), pH 7 t lệ giống 5%, sau 72 giờ nuôi
cấy, hoạt nattokinase đạt được là 4220 U/ml [13].
B. subtilis được nuôi cấy trên cơ chất bã bu
nành ẩm 80%), 37
o
C trong 20 gi, hiệu
suất nattokinase cao nhất là 0,108 g/150 g
chất (dạng ướt) [15].
PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG BACILLUS SINH TỔNG HỢP NATTOKINASE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG BACILLUS SINH TỔNG HỢP NATTOKINASE - Người đăng: Viet Lai Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG BACILLUS SINH TỔNG HỢP NATTOKINASE 9 10 479