Ktl-icon-tai-lieu

Phân loại sản phẩm

Được đăng lên bởi Duong Aph
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 525 lần   |   Lượt tải: 1 lần
-1-

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

NGUYỄN HỮU DỰ

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÔ HÌNH
MÁY PHÂN LOẠI SẢN PHẨM THEO CHIỀU CAO

Chuyên ngành : Công nghệ chế tạo máy
Mã số

: 60.52.04

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

Đà Nẵng - Năm 2011

-2-

Công trình ñược hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Yến

Phản biện 1: PGS.TS. Phạm Phú Lý

Phản biện 2: PGS.TS. Trần Xuân Tuỳ

thạc
Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn
sĩ kỹ thuật họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 7 năm
2011

* Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng

-3-

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn ñề tài
Đất nước ta trong quá trình ñổi mới, hội nhập và mở rộng toàn
diện, cơ bản ñến năm 2020 trở thành một nước công nghiệp. Điều ñó có
thể khẳng ñịnh chiến lược phát triển toàn diện về khoa học và công
nghệ, ñồng thời từ ñó có cái nhìn tổng quan hơn, bao quát hơn, hướng
ñến sự phát triển toàn diện trong các lĩnh vực nhằm theo kịp sự phát
triển của các nước trong khu vực. Từ ñó áp dụng các biện pháp công
nghệ, những thành quả ñã ñạt ñược ứng dụng vào trong phát triển công
nghiệp một cách hiệu quả nhất.
Hiện nay, vấn ñề công nghệ quyết ñịnh rất lớn ñến chất lượng và
giá thành sản phẩm, việc ứng dụng tự ñộng hóa trong sản xuất ñã và
ñang phát triển rất mạnh. Sau những năm học tập, nghiên cứu tại Đại
học Đà Nẵng, tôi ñược giao ñề tài tốt nghiệp: “ Nghiên cứu thiết kế,
chế tạo mô hình máy phân loại sản phẩm theo chiều cao” nhằm ñáp
ứng những nhu cầu thực tiễn trong ngành cơ khí nói chung và trong
công nghiệp hiện nay.
2. Mục ñích nghiên cứu
- Nghiên cứu tự ñộng phân loại sản phẩm.
3. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi chủ yếu của ñề tài tập trung giải quyết các vấn ñề sau:
- Tính toán và lựa chọn các cơ cấu.
- Thiết kế kết cấu và xây dựng mô hình.
- Xây dựng lưu ñồ giải thuật, thiết kế, lập trình và kết nối trên
PLC.

-4- Lắp ráp mô hình, kết nối và vận hành.
4. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu ñược thực hiện theo phương pháp lý thuyết kết
hợp với thực nghiệm. Cụ thể như sau:
- Nghiên cứu các tài liệu nhằm tổng hợp và chọn phương án tính
toán, thiết kế máy.
- Chế tạo mô hình, thực hiện các thí nghiệm ñể ñiều chỉnh bản
thiết kế máy.
5. Ý nghĩa khoa học của ñề tài
- Đề tài góp phần vào nghiên cứu, giải quyết các vấn ñề về tự
ñộng phân loại các sản phẩm.
- Tạo mô hình mới ñể tham khảo, nghiên cứu và ứng dụng trong
thực tế, ñồng thời làm tài liệu học tập và mô hình giảng dạy cho sinh
...
-1-
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐẠI HC ĐÀ NNG
NGUYN HU D
NGHIÊN CU THIT K, CH TO MÔ HÌNH
MÁY PHÂN LOI SN PHM THEO CHIU CAO
Chuyên ngành : Công ngh chế to máy
Mã s : 60.52.04
TÓM TT LUN VĂN THC SĨ K THUT
Đà Nng - Năm 2011
Phân loại sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân loại sản phẩm - Người đăng: Duong Aph
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Phân loại sản phẩm 9 10 242