Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BUỔI HAI TOÁN 9

Được đăng lên bởi namhai252
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3842 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường THCS Lê Duẩn

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BUỔI HAI TOÁN 9

Tổ: Tự nhiên

HỌC KỲ I - NĂM HỌC : 2012-2013
13 tuần x 3 tiết = 39 tiết ( Cả Đại Số và Hình học)

STT

PHÂN
MÔN

1

Đại Số

2

Ôn tập bất đẳng thức

Hình học Vận dụng các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam

TIẾT

CHỦ ĐỀ

1,2

TÊN BÀI DẠY

Bám sát – nâng cao

3,4

Bám sát – nâng cao

giác vuông để giải toán
3
4

Đại Số

Bám sát – nâng cao

Luyện tập

5,6

Hình học Vận dụng các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam

Bám sát – nâng cao

7

Bám sát – nâng cao

giác vuông để giải toán ( tiếp theo )
5
6
7
8
9
10

Đại Số

Ôn tập bất phương trình

8,9

Đại Số

Căn bậc hai - Căn bậc ba

Hình học Ứng dụng các tỉ số lượng giác của góc nhọn trong giải

Bám sát – nâng cao

14,15

Bám sát – nâng cao

16,17

Hình học tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bám sát – nâng cao

12,13

Luyện tập

Bám sát – nâng cao

10,11

Hình học Luyện tập
Đại Số

Bám sát – nâng cao

Bám sát – nâng cao

18,19

Bám sát – nâng cao

toán và thực tế
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Đại Số

Bám sát – nâng cao

Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

20,21

Bám sát – nâng cao

22,23

Bám sát – nâng cao

24,25

Bám sát – nâng cao

26,27

Bám sát – nâng cao

28,29

Bám sát – nâng cao

30,31

Bám sát – nâng cao

Luyện tập

32,33

Bám sát – nâng cao

Hình học Luyện tập

34,35

Bám sát – nâng cao

36,37

Bám sát – nâng cao

38,39

Bám sát – nâng cao

Hình học Luyện tập
Đại Số

Luyện tập

Hình học Đường tròn, đường kính và dây của đường tròn
Đại Số

Hàm số bậc nhất và đồ thị

Hình học Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
Đại Số
Đại Số

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn và cách giải

Hình học Tiếp tuyến và các dấu hiệu nhân biết tiếp tuyến của
đường tròn

Duyệt của BGH

Duyệt của Tổ CM

Người lập
Mai Đình Phương

Trường THCS Lê Duẩn
Tổ: Tự nhiên

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BUỔI HAI TOÁN 9
HỌC KỲ II - NĂM HỌC : 2012-2013
17 tuần x 3 tiết = 51 tiết ( Cả Đại Số và Hình học)

STT

PHÂN
MÔN

TÊN BÀI DẠY

TIẾT

CHỦ ĐỀ

1

Đại Số

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (tiếp theo)

40,41

Bám sát – nâng cao

2

Hình học

Một số bài toán liên quan đến tiếp tuyến của đường tròn

42,43

Bám sát – nâng cao

3

Đại Số

Luyện tập

44,45

Bám sát – nâng cao

4

Hình học

Luyện tập

46,47

Bám sát – nâng cao

5

Đại Số

Luyện tập

48,49

Bám sát – nâng cao

6

Hình học

Luyện tập

50,51

Bám sát – nâng cao

7

Đại Số

Hàm số y =ax2 ( a≠ 0) và đồ thị

52,53

Bám sát – nâng cao

8

Hình học

Góc nội tiếp

54

Bám sát – nâng cao

9

Đại Số

Luyện tập

55,56

Bám ...
Trường THCS Lê Duẩn PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BUỔI HAI TOÁN 9
Tổ: Tự nhiên HỌC KỲ I - NĂM HỌC : 2012-2013
13 tuần x 3 tiết = 39 tiết ( Cả Đại Số và Hình học)
STT
PHÂN
MÔN
TÊN BÀI DẠY
TIẾT
CHỦ ĐỀ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Đại Số
Hình học
Đại Số
Hình học
Đại Số
Hình học
Đại Số
Hình học
Đại Số
Hình học
Đại Số
Hình học
Đại Số
Hình học
Đại Số
Hình học
Đại Số
Hình học
Đại Số
Hình học
Ôn tập bất đẳng thức
Vận dụng các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam
giác vuông để giải toán
Luyện tập
Vận dụng các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam
giác vuông để giải toán ( tiếp theo )
Ôn tập bất phương trình
Luyện tập
Luyện tập
tỉ số lượng giác của góc nhọn
Căn bậc hai - Căn bậc ba
Ứng dụng các tỉ số lượng giác của góc nhọn trong giải
toán và thực tế
Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
Luyện tập
Luyện tập
Đường tròn, đường kính và dây của đường tròn
Hàm số bậc nhất và đồ thị
Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
Luyện tập
Luyện tập
Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn và cách giải
Tiếp tuyến và các dấu hiệu nhân biết tiếp tuyến của
đường tròn
1,2
3,4
5,6
7
8,9
10,11
12,13
14,15
16,17
18,19
20,21
22,23
24,25
26,27
28,29
30,31
32,33
34,35
36,37
38,39
Bám sát – nâng cao
Bám sát – nâng cao
Bám sát – nâng cao
Bám sát – nâng cao
Bám sát – nâng cao
Bám sát – nâng cao
Bám sát – nâng cao
Bám sát – nâng cao
Bám sát – nâng cao
Bám sát – nâng cao
Bám sát – nâng cao
Bám sát – nâng cao
Bám sát – nâng cao
Bám sát – nâng cao
Bám sát – nâng cao
Bám sát – nâng cao
Bám sát – nâng cao
Bám sát – nâng cao
Bám sát – nâng cao
Bám sát – nâng cao
Bám sát – nâng cao
Bám sát – nâng cao
Bám sát – nâng cao
Người lập
Mai Đình Phương
Duyệt của BGH
Duyệt của Tổ CM
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BUỔI HAI TOÁN 9 - Trang 2
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BUỔI HAI TOÁN 9 - Người đăng: namhai252
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BUỔI HAI TOÁN 9 9 10 291