Ktl-icon-tai-lieu

Phân phối chương trình môn Hóa THPT

Được đăng lên bởi hchongtc2
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 530 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HÓA - LỚP 10 NÂNG CAO
Cả năm 37 tuần (88 tiết)
Học kỳ 1: 19 tuần (54 tiết)
Học kỳ 2: 18 tuần (34 tiết)
HỌC KỲ I
Chương 1- Nguyên tử
Tiết
Bài
Tên bài – Nội dung thực hiện
1,2
Ôn tập đầu năm
3
1
Thành phần nguyên tử
4
2
Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hoá học.
5
3
Đồng vị - Nguyên tử khối và nguyên tử khối
trung
bìnhchuyển động của electron trong nguyên tử.
6
4
Sự
Obitan nguyên tử
7,8
5
Luyện tập: Thành phần cấu tạo nguyên tử – khối
lượng nguyên tử - Obitan ntử
9
6
Lớp và phân lớp electron
10, 11
7
Năng lượng của các electron trong nguyên tử.
Cấu
hình
electron
12, 13
8
Luyện
tập Chương 1

Ghi chú

14
Kiểm tra 1 tiết
Chương 2 - Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và định luật tuần hoàn
Tiết
15, 16

Bài
9

Tên bài -Nội dung thực hiện
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

17, 18, 10, 11, Chuyên đề 1: Sự biến đổi của bảng tuần hoàn.
19, 20 12
Định luật tuần hoàn
11111
21
13
Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá
học
22, 23 14
Luyện tập Chương 2
24

15

Bài thực hành số 1: Một số thao tác thực hành thí
nghiệm hoá học. Sự biến đổi tính chất của
nguyên tố trong chu kì và nhóm.
Chương 3 - Liên kết hoá học
25, 26, 16, 17,
27, 28, 18, 19, Chuyên đề 2: Liên kết hóa học
29, 30, 21
31, 32

Ghi chú

33
34
35, 36

20
22
23

37, 38

24

Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử
Hoá trị và Số oxi hoá
Luyện tập: Liên kết ion, liên kết cộng hoá trị – Lai
hoá các obitan nguyên tử
Luyện tập Chương 3

39
Kiểm tra 1 tiết
Chương 4 - Phản ứng hoá học
40, 41 25
Phản ứng oxi hoá - khử
42, 43

26

Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ

44, 45

27

Luyện tập Chương 4

46
28
Bài thực hành số 2: Phản ứng oxi hoá - khử
Chương 5 - Nhóm Halogen
47
29
Khái quát về nhóm halogen
48, 49 30
Clo
50
51
52
53
54

31
32
33

Hiđro clorua. Axit clohiđric
Hợp chất có oxi của clo
Luyện tập về clo và hợp chất của clo
Ôn tập học kì 1
Kiểm tra học kì 1
HỌC KỲ II
55
34
Flo
56
35
Brom
57
36
Iot
58
37
Luyện tập Chương 5
59
38
Bài thực hành số 3: Tính chất của các halogen
60
39
Bài thực hành số 4: Tính chất các hợp chất của
halogen
Chương 6 - Nhóm oxi
61
40
Khái quát về nhóm oxi
62
41
Ôxi
63
42
Ozon - Hidropeoxit
64
Luyện tập: Oxi – Ozon

65
66
67
68, 69,
70, 71
72, 73

43
44
45
46

Kiểm tra 1 tiết: Hợp chất của halogen,
Oxi, huỳnh
Ozon
Lưu
Hiđro sunfua.
Chuyên đề 3: Hợp chất có oxi của lưu
huỳnh
Luyện tập Chương 6

74
75

47
48

Bài thực hành số 5: Tính chất của oxi, lưu
huỳnh
Bài
thực hành số 6: Tính chất các hợp chất
của
lưu huỳnh.
76
Kiểm
tra 1 tiết: Lưu huỳnh và hợp chất
Chươ...
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HÓA - LỚP 10 NÂNG
CAO
Cả năm 37 tuần (88
tiết)
Học kỳ 1: 19 tuần (54 tiết)
Học kỳ 2: 18 tuần (34 tiết)
HỌC KỲ
I
Chương 1- Nguyên tử
Tiết i n bài – Nội dung thực hiện Ghi chú
1,2 Ôn tập đầu năm
3 1
Thành phần nguyên t
4 2
Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hoá học.
5 3
Đồng vị - Nguyên tử khối và nguyên tử khối
trung
bình
6 4
Sự chuyển động của electron trong nguyên tử.
Obitan nguyên tử
7,8
5
Luyện tập: Thành phần cấu tạo nguyên tử – khối
lượng nguyên tử - Obitan nt
9 6
Lớp và pn lớp electron
10, 11
7
Năng lượng của các electron trong nguyên tử.
Cấu
hình electron
12, 13
8
Luyện tập Chương 1
14 Kiểm tra 1 tiết
Chương 2 - Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và định luật tuần
hoàn
Tiết i n bài -Nội dung thực hiện Ghi chú
15, 16
9
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
17, 18,
19, 20
11111
10, 11,
12
Chuyên đề 1: Sự biến đổi của bảng tuần hoàn.
Định luật tuần hoàn
21 13 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá
học
22, 23 14 Luyện tập Chương 2
24 15 i thực hành số 1: Một số thao tác thực nh t
nghiệm hoá học. Sự biến đổi tính chất của
nguyên tố trong chu kì và nhóm.
Chương 3 - Liên kết hoá học
25, 26,
27, 28,
29, 30,
31, 32
16, 17,
18, 19,
21
Chuyên đề 2: Liên kết hóa học
Phân phối chương trình môn Hóa THPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân phối chương trình môn Hóa THPT - Người đăng: hchongtc2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Phân phối chương trình môn Hóa THPT 9 10 137