Ktl-icon-tai-lieu

Phân phối hương trình sinh hoc 10 thí điểm

Được đăng lên bởi Huyên Vũ
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PPCT sinh học 10 năm 2014 -2015 thí điểm
K10 ki 1 năm 2014- 2015
Tiết
Nội dung hoặc tên bài dạy theo chương trình dự kiến
PPCT
Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống
1
2

Bài 2: Các giới sinh vật

3

Bài 3 (Phần I) + bài 4 (Phần I): Các nguyên tố hóa học, nước và cacbohidrat

4

(Không giải thích h4.1)
Bài 4 (Phần II) + bài 5: Lipit và protein

5

(mục I dạy sơ lược)
Bài 6: Axit nucleic (Phần I) + Bài tập

6

Bài 6: Axit nucleic (Phần II) + Bài tập

7

Kiểm tra 1 tiết

8

Bài 7: Tế bào nhân sơ

9

Bài 8: Tế bào nhân thực

10

Bài 9: Tế bào nhân thực

11

Bài 10: Tế bào nhân thực

12

(Bài 10 không dạy mục VIII)
Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

13

Thực hành quan sát tế bào và

14

Thực hành co và phản co nguyên sinh
Thí nghiệm về sự thẩm thấu và thấm của tế bào

15

Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

16

(Không dạy dòng 8 -> 10 trang 54)
Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

17

Bài 15: Thực hành một số thí nghiệm về enzim

18

Ôn tập học kì

19

Kiểm tra học kỳ I

K10 k2 năm 2014-2015
Tiết
Nội dung hoặc tên bài dạy theo chương trình dự kiến
ppct
Bài 16: Hô hấp tế bào
20
21

(Không dạy h16.2, h16.3)
Bài 17: Quang hợp
(Không dạy h17.2, hs nắm đc nguyên liệu và sản phẩm, không tìm hiểu sâu vê

22
23

cơ chế)
Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

24

Bài 20: Thực hành q.sát các kì nguyên phân trên tiêu bản rễ hành
Bài 19: Giảm phân

25

Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở VSV

26

Bài 23: (phần II) + Bài 24: lí thuyết

27

Kiểm tra 1 tiết

28

Bài 25 + 26: Sinh trưởng và sinh sản của VSV

29

(bài 26 giới thiệu các hình thức sinh sản của VSV)
Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV

30

Thực hành bài 24 lên men etylic và lactic + bài 28 quan sát VSV

31
32

Bài tập
Bài 29: Cấu trúc các loại virut

33

Bài 30: Sự nhân lên của vi rut trong tế bào chủ

34

Bài 31: Vi rut gây bệnh, ứng dụng của vi rut.

35

Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

36

Bài 33: Ôn tập sinh học 10 phần VSV

37

Kiểm tra học kì II

...


Tiết
PPCT
 !"#$%&'()*+


 !"# $%&'()*"+,-
,-./0
#
# !"./-+0
,12#$'3&40
.
123$40 !
1
123$40 !
5
(5+
6
57"+89
:
67"+8;
<
:7"+8;

<7"+8;
,6"-#$172220

=$%>?$@

7;?$"+
7;+A+$%&
#
7BC@D;E@$@"+
.
F?$DG4*H$%>'
,-#$89:(50
1
#IJ@-K0J@-+?$-L$%>'
5
.7;@MBC@D0J@
6
N(OL
:
(5;2
Phân phối hương trình sinh hoc 10 thí điểm - Trang 2
Phân phối hương trình sinh hoc 10 thí điểm - Người đăng: Huyên Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phân phối hương trình sinh hoc 10 thí điểm 9 10 455