Ktl-icon-tai-lieu

Phân thức dại số

Được đăng lên bởi Thúy Khắc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 467 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lớp Toán liên thông K3A

Giáo án lớp 8

TIẾT 22 : PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
I. Mục tiêu dạy học
- HS hiểu được thế nào là phân thức đại số.
- Nắm được định nghĩa phân thức bằng nhau.
II. Phương pháp dạy học
- Phương pháp thuyết trình, giảng giải.
- Phương pháp vấn đáp.
III. Dụng cụ cần chuẩn bị:
- GV: SGK, thước thẳng, bài tập
- HS: ôn lại khái niệm phân sô, hai phân số bằng nhau, chuẩn bị bài mới
IV. Tiến trình dạy học.
Hoạt động 1: Ổn định tổ chức và kiểm tra bài cũ (5 phút)
Câu 1

Câu hỏi
Thế nào là phân số ?

Câu trả lời mong muốn
Phân số là số có

a
b

với a, b  Z;

b≠0
Câu 2

Trong các biểu thức sau, biểu thức
nào là phân số

3
4

là phân số

3
4 x−7
a¿ b¿ 3
4
2 x + 4 x−5
c¿

15
x−12
d¿
1
3 x −7 x+ 8
2

ĐVĐ: Các biểu thức ở câu b, c, d được gọi là phân thức đại số. Vậy thế nào là phân
thức đại số? Chúng ta chuyển sang “Chương II: Phân thức đại số”. Trong chương này,
các em sẽ biết thế nào là một phân thức đại số, biết các quy tắc làm tính trên các phân
thức đại số.
Hoạt động 2: Dạy học khái niệm phân thức đại số ( 15 phút)
Câu 1

Câu 2

Câu hỏi
Hãy quan sát và nhận xét dạng
của các biểu thức ở câu b, c, d.
Các biểu thức trên có dạng
A
B

với A, B là gì?

Câu trả lời mong muốn
Biểu thức có dạng
A, B là các đa thức

A
B

Lớp Toán liên thông K3A

Câu 3

Giáo án lớp 8

Mỗi biểu thức như trên được gọi Một phân thức đại số (hay nói gọn là
A
là một phân thức đại số. Vậy thế
nào là phân thức đại số?
B
phân thức) là một biểu thức có dạng ,
trong đó A, B là những đa thức, B khác
đa thức 0.
A gọi là tử thức, B gọi là mẫu thức.
Mỗi đa thức cũng được coi như một
phân thức với mẫu thức bằng 1

Câu 4

Câu 5

Theo em một biểu thức được gọi 3 điều kiện
A
là phân thức phải thỏa mãn mấy

Có
dạng
B
điều kiện? Đó là những điều
kiện nào?
 A, B là các đa thức
 B là đa thức khác 0
Vậy từ nay để kiểm tra một biểu
thức có là phân thức đại số hay
không chúng ta phải kiểm tra đủ
ba điều kiện. Nếu thiếu bất cứ
một trong ba điều kiện trên thì
biểu thức đó không phải là phân
thức đại số
Biểu thức nào sau đây là phân
thức đại số? Tại sao ?
x
3
y
a¿ b¿
4
x +1
2

c¿

x −2
√ x +1
d¿
x+1
x +3

e¿

3 xy + x 2
2 x 2−3 xy−x 2 +2 xy+ xy

x 2−1
f¿ 2
a l à h ằ ng s ố
a −4

Phân thức đại số gồm

x
3 y x2 −2 x 2−1
;
;
;
al à h ằ ng s ố
4 x +1 x +1 a2−4

Vì


x
y
kh ô ng c ó dạng
x +1



√ x+1 không lầ đa thức



2 x −3 xy−x +2 xy+ xy=0

2

A
B

2

nên

x
y √ x+1
3 xy + x 2
;
; 2
x +1 x+3 2 x −3 xy −x 2+2 xy + xy

Câu 6

Cho ví dụ về phân thức đại số?1

không là phân thức đại số
?1

Số 0, số 1 c...
Lớp Toán liên thông K3A Giáo án lớp 8
TIẾT 22 : PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
I. Mục tiêu dạy học
- HS hiểu được thế nào là phân thức đại số.
- Nắm được định nghĩa phân thức bằng nhau.
II. Phương pháp dạy học
- Phương pháp thuyết trình, giảng giải.
- Phương pháp vấn đáp.
III. Dụng cụ cần chuẩn bị:
- GV: SGK, thước thẳng, bài tập
- HS: ôn lại khái niệm phân sô, hai phân số bằng nhau, chuẩn bị bài mới
IV. Tiến trình dạy học.
Hoạt động 1: Ổn định tổ chức và kiểm tra bài cũ (5 phút)
Câu hỏi Câu trả lời mong muốn
Câu 1 Thế nào là phân số ?
Phân số là số có
a
b
với a, b Z;
b ≠ 0
Câu 2 Trong các biểu thức sau, biểu thức
nào là phân số
a ¿
3
4
b ¿
4 x7
2 x
3
+4 x5
c ¿
15
3 x
2
7 x+8
d ¿
x12
1
3
4
là phân số
ĐVĐ: Các biểu thức ở câu b, c, d được gọi là phân thức đại số. Vậy thế nào là phân
thức đại số? Chúng ta chuyển sang “Chương II: Phân thức đại số”. Trong chương này,
các em sẽ biết thế nào là một phân thức đại số, biết các quy tắc làm tính trên các phân
thức đại số.
Hoạt động 2: Dạy học khái niệm phân thức đại số ( 15 phút)
Câu hỏi Câu trả lời mong muốn
Câu 1 Hãy quan sát và nhận xét dạng
của các biểu thức ở câu b, c, d.
Biểu thức có dạng
A
B
Câu 2 Các biểu thức trên có dạng
A
B
với A, B là gì?
A, B là các đa thức
Phân thức dại số - Trang 2
Phân thức dại số - Người đăng: Thúy Khắc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phân thức dại số 9 10 397