Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích các chỉ tiêu Nitrit- Sắt - Chì trong môi trường nước

Được đăng lên bởi Cindy Nguyen
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 914 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ CÔNG THƢƠNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI
TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
ĐỒNG NAI

PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU
NITRIT-SẮT-CHÌ TRONG MÔI TRƢỜNG NƢỚC

GVHD: Th.S VÕ THÚY VI
SVTH: NGUYỄN NGỌC BÁCH
MSSV: 2004110311
LỚP: 02DHHH1

TP.Hồ Chí Minh, Tháng 4/2015

Trƣờng ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm - Khoa Công Nghệ Hóa Học

LỜI CẢM ƠN
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo viên hƣớng dẫn Th.s Võ Thúy Vi và
các anh chị trong trung tâm đã tận tình hƣớng dẫn, chỉ bảo em trong suốt quá trình làm
thực tập tốt nghiệp.
Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong trƣờng Đại Học Công
Nghiệp Thực Phẩm nói chung, các thầy cô trong Khoa Công Nghệ Hóa Học nói riêng
đã dạy dỗ cho em kiến thức về các môn đại cƣơng cũng nhƣ các môn chuyên ngành,
giúp em có đƣợc cơ sở lý thuyết vững vàng và tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá
trình học tập.
Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè, đã luôn tạo điều kiện
quan tâm, giúp đỡ, động viên em trong suốt quá trình học tập và hoàn thành thực tập.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2015
Sinh Viên:
Nguyễn Ngọc Bách

i

Trƣờng ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm - Khoa Công Nghệ Hóa Học
NHẬN XÉT CỦA TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG

sinh viên thực hiện : Nguyễn Ngọc Bách

MSSV : 2004110311

Thời gian thực tập: 12/01/2015 đến 08/02/2015 và từ ngày 02/03/2015 đến 05/04/2015
Nhận xét :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Điểm đánh giá:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Ngày . ……….tháng ………….năm 2015

ii

Trƣờng ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm - Khoa Công Nghệ Hóa Học

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN

sinh viên thực hiện : Nguyễn Ngọc Bách

MSSV : 2004110311

Nhận xét :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Điểm đánh giá:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………...




BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI
TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
ĐỒNG NAI
PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU
NITRIT-SẮT-CHÌ TRONG MÔI TRƢỜNG NƢỚC
GVHD: Th.S VÕ THÚY VI

MSSV: 2004110311

TP.Hồ Chí Minh, Tháng 4/2015
Phân tích các chỉ tiêu Nitrit- Sắt - Chì trong môi trường nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích các chỉ tiêu Nitrit- Sắt - Chì trong môi trường nước - Người đăng: Cindy Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Phân tích các chỉ tiêu Nitrit- Sắt - Chì trong môi trường nước 9 10 664