Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Được đăng lên bởi ttpndkb
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 2208 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phân tích chất lượng nước

CHƯƠNG 7

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC
1 ỨNG DỤNG THUYẾT PHÂN TỬ UV–VIS TRONG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ
CHẤT LƯỢNG NƯỚC

1.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu về quang phổ
Quang phổ học là một môn học chính yếu trong thiên văn học, nó đã được ứng dụng
thành công để nghiên cứu về khí quyển trong hành tinh chúng ta.
Cách đây 200 năm, Joseph von Fraunhofer (1787-1826) lần đầu tiên sản xuất loại máy
đo quang phổ mà tính năng không có gì sánh kịp lúc bấy giờ. Ông ấy đã khám phá ra
rất nhiều các đường tối trong quang phổ của ánh sáng mặt trời.
Ông ấy có thể xác định chính xác độ dài bước sóng của nhiều “Fraunhofer lines”
(vạch) và thuật ngữ này ngày nay vẫn được dùng. Tuy nhiên, trong thời gian này ông
ấy không hiểu được những cơ sở vật lý và ý nghĩa về những vấn đề mà ông ấy khám
phá ra.

Hình 7-1. Thiết bị Spektralapparat thiết kế bởi Gustav R. Kirchhoff và Robert W.
Bunsen (1823)

Thành tựu quan trọng kế tiếp về “Fraunhofer lines” là quá trình tìm ra nguyên lý vật
lý của sự hấp thu và phát xạ vào năm 1859 với sự cộng tác của nhiều nhà vật lý nổi
tiếng như Gustav R. Kirchhoff (1824-1887), Robert W. Bunsen (1811-1899) tại
Heidelberg. Thiết bị mà họ sử dụng là ‘Spektralapparat’, họ ghi nhận được quá trình
phát xạ rất đặc biệt của nhiều nguyên tố khác nhau. Với phương pháp này họ đã tiếp
tục khám phá ra 2 nguyên tố mới là Cäsium và Rubidium, họ chiết được một lượng rất
139

Quản lý chất lượng nước nuôi trồng thủy sản

nhỏ (7g) từ 44.000 lít nước khoáng gần núi Bad Nauheim, Germany. Sự khám phá
này là nền tảng cho sự khám phá tiếp theo về sự hấp thu và phát xạ của hấp thu phân
tử.
Năm 1879 Marie Alfred Cornu thấy rằng, những tia có bước sóng ngắn của bức xạ
mặt trời trên bề mặt trái đất bị hấp thụ bởi khí quyển. Một năm sau đó, Walther Noel
Hartley mô tả rất tỉ mỉ về sự hấp thụ UV của O3 với độ dài bước sóng 200 và 300 nm
và nó trở nên rõ ràng hơn khi họ phát hiện ra rằng O3 chứa đầy trong bầu khí quyển.
In 1880, J. Chappuis khám phá ra sự hấp thu trong vùng khả kiến (400–840nm). Năm
1925 Dobson phát triển một máy quang phổ mới rất ổn định sử dụng lăng kính bằng
thạch anh.
1.2 Đại cương về quang phổ
Trong quang phổ học, ánh sáng nhìn thấy (ánh sáng khả kiến), tia hồng ngoại, tia tử
ngoại, tia Rơnghen, sóng radio... đều được gọi chung một thuật ngữ là bức xạ.
Theo thuyết sóng, các dạng bức xạ này là dao động sóng của cường độ điện trường và
cường độ từ trường, nên bức xạ còn được gọi là bức xạ điện từ.
Sau thuyết sóng, thuyết hạt cho thấy bức xạ gồm cá...
Phân tích cht lượng nước
139
CHƯƠNG 7
PHÂN TÍCH CHT LƯỢNG NƯỚC
1 NG DNG THUYT PHÂN T UV–VIS TRONG PHÂN TÍCH CÁC YU T
CHT LƯỢNG NƯỚC
1.1 Sơ lược lch s nghiên cu v quang ph
Quang ph hc là mt môn hc chính yếu trong thiên văn hc,đã được ng dng
thành công để nghiên cu v khí quyn trongnh tinh chúng ta.
Cách đây 200 năm, Joseph von Fraunhofer (1787-1826) ln đầu tiên sn xut loi máy
đo quang ph tính năng khônggì sánh kp lúc by gi. Ông y đã khám phá ra
rt nhiu các đường ti trong quang ph ca ánh sáng mt tri.
Ông y có thc định chính xác độ dài bước sóng ca nhiu “Fraunhofer lines”
(vch) và thut ng này ngày nay vn được dùng. Tuy nhiên, trong thi gian này ông
y không hiu được nhng cơ s vt lý và ý nghĩa v nhng vn đề ông y khám
phá ra.
nh 7-1. Thiết b Spektralapparat thiết kế bi Gustav R. Kirchhoff và Robert W.
Bunsen (1823)
Thành tu quan trng kế tiếp vFraunhofer lines” là quá trình tìm ra nguyên lý vt
ca s hp thu và phát x vào năm 1859 vi s cng tác ca nhiu nhà vt lý ni
tiếng như Gustav R. Kirchhoff (1824-1887), Robert W. Bunsen (1811-1899) ti
Heidelberg. Thiết b h s dng là ‘Spektralapparat’, h ghi nhn được quá trình
phát x rt đặc bit ca nhiu nguyên t khác nhau. Vi phương pháp này h đã tiếp
tc khám phá ra 2 nguyên t mi là Cäsium và Rubidium, h chiết được mt lượng rt
PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC - Người đăng: ttpndkb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC 9 10 167