Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích môi trường

Được đăng lên bởi Nam Phương
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2915 lần   |   Lượt tải: 2 lần
T i ê u c h u ẩ n V i ệ t n a m TCVN 5993 - 1995
Chất lượng nước
Lấy mẫu
Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu
Water quality - Sampling - Guidance on the preservation and handling of samples

1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này đề ra những hướng dẫn chung về những việc cần làm khi bảo quản và vận chuyển
mẫu nước.
Những hướng dẫn này đặc biệt thích hợp khi mẫu (mẫu đơn hoặc mẫu tổ hợp) không thể được
phân tích tại chỗ mà phải vận chuyển về phòng thí nghiệm để phân tích.
2 Tiêu chuẩn trích dẫn
Những tiêu chuẩn sau đây áp dụng cùng với tiêu chuẩn này :
ISO 5667-1: 1980, Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu.
TCVN 5992-1995 (ISO 5667-2: 1991): Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu.
TCVN 5997-1995 (ISO 5667-8: 1993): Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu nước mưa
3 Bảo quản mẫu
3.1 Đại cương
Các loại nước, đặc biệt là nước mặt và nước thải, thường bị biến đổi ở những mức độ khác nhau
do các tác động lý, hoá và sinh vật học xảy ra trong thời gian lấy mẫu đến khi phân tích. Bản chất
và tốc độ của những tác động này thường có thể làm cho nồng độ các chất cần xác định sai khác
với lúc mới lấy mẫu nếu như không có các chú trọng cần thiết khi vận chuyển mẫu và lưu giữ mẫu
ở phòng thí nghiệm trước khi phân tích.
Nếu có nghi ngờ, cần tham khảo ý kiến các nhà phân tích và các nhà khoa học trước khi chọn
phương pháp bảo quản và xử lý mẫu.
Nguyên nhân gây biến đổi có rất nhiều, một vài nguyên nhân trong số đó là:
- vi khuẩn, tảo và các sinh vật khác có thể tiêu thụ một số thành phần có trong mẫu; chúng cũng có
thể làm biến đổi bản chất của các thành phần và tạo ra các thành phần mới. Hoạt động sinh học
này gây ảnh hưởng đến, thí dụ, hàm lượng oxi hoà tan, cacbon dioxit, các hợp chất nitơ, photpho
và đôi khi cả siliic;
- một số hợp chất có thể bị oxi hoá bởi ôxi hoà tan trong mẫu hoặc oxi không khí (thí dụ như các
hợp chất hữu cơ, sắt (II), sunfua);

- một số chất có thể kết tủa (thí dụ như CaCO3, Al(OH)3, Mg3(PO4)2) hoặc bay hơi (thí dụ như oxi,
thuỷ ngân, xianua);
- pH, độ dẫn, hàm lượng cacbon dioxit có thể bị thay đổi do hấp thụ cacbon dioxit từ không khí.
- các kim loại hoà tan hoặc ở dạng keo cũng như một số hợp chất hữu cơ có thể bị hấp phụ hoặc
hấp thụ không thuận nghịch lên thành bình chứa hoặc lên các hạt rắn có trong mẫu.
- các sản phẩm polyme hoá có thể bị depolyme hoá; ngược lại các hợp chất đơn giản có thể
polyme hoá.
Mức độ của các tác động này phụ thuộc vào bản chất hoá học và sinh học của mẫu, vào nhiệt độ,
sự ti...
T i ê u c h u ẩ n V i ệ t n a m TCVN 5993 - 1995
Chất lượng nước
Lấy mẫu
Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu
Water quality - Sampling - Guidance on the preservation and handling of samples
1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này đề ra những hướng dẫn chung về những việc cần làm khi bảo quản và vận chuyển
mẫu nước.
Những hướng dẫn này đặc biệt thích hợp khi mẫu (mẫu đơn hoặc mẫu tổ hợp) không thể được
phân tích tại chỗ mà phải vận chuyển về phòng thí nghiệm để phân tích.
2 Tiêu chuẩn trích dẫn
Những tiêu chuẩn sau đây áp dụng cùng với tiêu chuẩn này :
ISO 5667-1: 1980, Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu.
TCVN 5992-1995 (ISO 5667-2: 1991): Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu.
TCVN 5997-1995 (ISO 5667-8: 1993): Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu nước mưa
3 Bảo quản mẫu
3.1 Đại cương
Các loại nước, đặc biệt là nước mặt và nước thải, thường bị biến đổi ở những mức độ khác nhau
do các tác động lý, hoá và sinh vật học xảy ra trong thời gian lấy mẫu đến khi phân tích. Bản chất
và tốc độ của những tác động này thường có thể làm cho nồng độ các chất cần xác định sai khác
với lúc mới lấy mẫu nếu như không có các chú trọng cần thiết khi vận chuyển mẫu và lưu giữ mẫu
ở phòng thí nghiệm trước khi phân tích.
Nếu có nghi ngờ, cần tham khảo ý kiến các nhà phân tích và các nhà khoa học trước khi chọn
phương pháp bảo quản và xử lý mẫu.
Nguyên nhân gây biến đổi có rất nhiều, một vài nguyên nhân trong số đó là:
- vi khuẩn, tảo và các sinh vật khác có thể tiêu thụ một số thành phần có trong mẫu; chúng cũng có
thể làm biến đổi bản chất của các thành phần và tạo ra các thành phần mới. Hoạt động sinh học
này gây ảnh hưởng đến, thí dụ, hàm lượng oxi hoà tan, cacbon dioxit, các hợp chất nitơ, photpho
và đôi khi cả siliic;
- một số hợp chất có thể bị oxi hoá bởi ôxi hoà tan trong mẫu hoặc oxi không khí (thí dụ như các
hợp chất hữu cơ, sắt (II), sunfua);
Phân tích môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích môi trường - Người đăng: Nam Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Phân tích môi trường 9 10 803