Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG NƯỚC

Được đăng lên bởi dragonvika
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 963 lần   |   Lượt tải: 2 lần
XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU COD
I: Phương pháp 1: Phương Kalipemanganat ( TCVN 4565 - 88 )
1: Phạm vi áp dụng
- Đối với nước ngầm hay nước sạch, hàm lượng Cl-< 300 (mg/l)
2: Nguyên tắc
Dựa trên việc oxi hoá các chất hữu cơ có mặt trong nước bằng dung dịch
Kalipemanganat 0,1N trong môi trường axit ở nhiệt độ sôi. Lượng dư Kalipemanganat
được chuẩn độ bằng axit ascorbic 0,1N.
MnO4- + (C,H…) +H+ t°
Mn2+ + CO2 + H2O
MnO4 dư + H2C2O4 + H+
Mn2+ +CO2
+ H2 O
3: Yếu tố cản trở
- Clorua: Nồng đọ lớn hơn 300 ng/l loại bỏ bằng cách thêm vào 0,4 mg thuỷ ngân
sùnat.
- Amoni có nồng độ cao cũng gây cản trở. Loại bỏ bằng cách đun sôi nước cho cạn
đến 2/3 thể tích cũ.
4: Hoá chất, dụng cụ
 Hóa chất
-

250 ml dung dịch KMnO4 0,1N -> m =

-

250 ml dung dịch H2C2O4.2H2O 0.1N



m=

0,1.0.25.158
= 0,79 (g)
5

0,1.0,25.126
= 1,575 (g)
2

- Axit H2SO4 đậm đặc
 Dụng cụ
- Bình tam giác, bình định mức, pipet, bình tia, quả bóp.
5: Tiến hành
- Hút 100 ml mẫu cho vào bình tam giác dung tích 250 ml, cho thêm 3 viên bi thu ỷ
tinh. Sau đó thêm 1 ml H2SO4 đặc, 10 ml KMnO4 0,1N.Sau đó đem đun sôi dung
dịch trên bếp điện và để sôi 10 phút.
- Lấy bình ra khỏi bếp điện, nhanh chóng thêm vào đó chính xác 10 ml axit H2C2O4
0,1N. Lắc đều, chuẩn độ ngược lượng axit dư bằng KMnO4 đến khi dung dịch xuất
hiện màu hồng nhạt ( bền 10s ) thì dừng chuẩn độ.
+ Ghi V1KMnO4 đã dùng
- Tiến hành làm tương tự với 1 mẫu trắng. Thay mẫu môi trường bằng nước cất.
+ Ghi V2KMnO4 đã dùng
KMnO4 0,1N
-Vmẫu = 100 ml
- 2 ml H2SO4 đặc
- 10 ml KMnO4 0,1N
- 3 viên bi thuỷ tinh
- 10 ml H2C2O4
Không màu -> hồng nhạt
6: TÍNh kết quả
- Hàm lượng COD tính theo công thức
COD =

(V 1  V 2).C N KMnO 4.1000.8
(mgO2/l)
vmâu

- Với mẫu nước ngầm sau khi chuẩn độ :
+ V1KMnO4 chuẩn độ mẫu môi trường = 0,5 ml
+ V2 KMnO4 chuẩn độ mẫu trắng = 0,3 ml

Đun sôi và
để sôi
10 phút

-> Hàm lượng COD trong mẫu nước ngầm:

COD =

(0,5  0,3).0,1.1000.8
100

= 1,6 (mgO2/l)

Với mẫu nước hồ sau khi chuẩn độ
+ V1 KMnO4 = 1,7 ml
+ V2KMnO4 = 0,3 ml
 Hàm lượng COD trong mẫu nước hồ:
-

COD =

(1,7  0,3).0,1.1000.8
= 11,2 (mgO2/l).
100

7: Nhận xét két quả
- Theo QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nứơc
ngầm.Hàm lượng COD trong nước ngầm là 1,6 (mgO2/l) nằm trong giới hạn của
vùng nuôi trồng thuỷ sản bảo tồn thuỷ sinh.
- Theo QCVN 08: 2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước
hồ. Hàm lượng COD trong mẫu nước hồ là 11,2(mgO2/l) nằm trong giá trị giới
hạn của loại nước A2 nên có thể sử dụng cho mục dích tưới ti...
XÁC NH CH TIÊU CODĐỊ
I: Ph ng pháp 1: Ph ng Kalipemanganat ( TCVN 4565 - 88 )ươ ươ
1: Ph m vi áp d ng
- i v i n c ng m hay n c s ch, hàm l ng ClĐố ướ ướ ượ
-
< 300 (mg/l)
2: Nguyên t c
D a trên vi c oxi hoá các ch t h u c có m t trong n c b ng dung d ch ơ ướ
Kalipemanganat 0,1N trong môi tr ng axit nhi t sôi. L ng d Kalipemanganat ườ độ ượ ư
c chu n b ng axit ascorbic 0,1N.đượ độ
MnO
4
-
+ (C,H…) +H
+
t° Mn
2+
+ CO
2
+ H
2
O
MnO
4
-
dư
+ H
2
C
2
O
4
+ H
+
Mn
2+
+CO
2
+ H
2
O
3: Y u t c n tr ế
- Clorua: N ng l n h n 300 ng/l lo i b b ng cách thêm vào 0,4 mg thu ngân đọ ớ ơ
sùnat.
- Amoni có n ng cao c ng gây c n tr . Lo i b b ng cách un sôi n c cho c n độ ũ đ ướ
n 2/3 th tích c .đế ũ
4: Hoá ch t, d ng c
Hóa ch t
- 250 ml dung d ch KMnO
4
0,1N -> m =
5
158.25.0.1,0
= 0,79 (g)
- 250 ml dung d ch H
2
C
2
O
4
.2H
2
O 0.1N
m =
2
126.25,0.1,0
= 1,575 (g)
- Axit H
2
SO
4
m c đậ đ
D ng c
- Bình tam giác, bình nh m c, pipet, bình tia, qu bóp.đị
5: Ti n hành ế
- Hút 100 ml m u cho vào bình tam giác dung tích 250 ml, cho thêm 3 viên bi thu
tinh. Sau ó thêm 1 ml Hđ
2
SO
4
c, 10 ml KMnOđặ
4
0,1N.Sau ó em un sôi dung đ đ đ
d ch trên b p i n và sôi 10 phút. ế đ để
- L y bình ra kh i b p i n, nhanh chóng thêm vào ó chính xác 10 ml axit H ế đ đ
2
C
2
O
4
0,1N. L c u, chu n ng c l ng axit d b ng KMnO đề độ ượ ư ư
4
n khi dung d ch xu t đế
hi n màu h ng nh t ( b n 10s ) thì d ng chu n . độ
+ Ghi V
1KMnO4
ã dùng đ
- Ti n hành làm t ng t v i 1 m u tr ng. Thay m u môi tr ng b ng n c c t.ế ươ ườ ướ
+ Ghi V
2KMnO4
ã dùng đ
KMnO
4
0,1N
-Vm u = 100 ml un sôi vàĐ
- 2 ml H
2
SO
4
cđặ sôi để
- 10 ml KMnO
4
0,1N 10 phút
- 3 viên bi thu tinh
- 10 ml H
2
C
2
O
4
Không màu -> h ng nh t
6: TÍNh k t qu ế
- Hàm l ng COD tính theo công th cượ
COD =
vmâu
KMnOCVV
N
8.1000.4).21(
(mgO
2
/l)
- V i m u n c ng m sau khi chu n : ướ độ
+ V1
KMnO4
chu n m u môi tr ng = 0,5 ml độ ườ
+ V2
KMnO4
chu n m u tr ng = 0,3 ml độ
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG NƯỚC - Trang 2
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG NƯỚC - Người đăng: dragonvika
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG NƯỚC 9 10 304