Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích sắc kí

Được đăng lên bởi Hung Nguyen
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 2605 lần   |   Lượt tải: 3 lần
các phương pháp sắc kí
1
Bùi Xuân Vng Cơ s phân tích sc ký
Chương 1: CƠ SỞ THUYT CHUNG V TÁCH SC
1.1. Gii thiệu phương pháp
1.1.1 Định nghĩa sc kí (Chromatography)
Định nghĩa của Mikhail S. Tsvett (1906):
Sc kí một phương pháp tách trong đó các cấu t ca mt hn hợp được tách trên mt
ct hp th đặt trong mt h thống đang chảy.
Định nghĩa của IUPAC (1993):
Sc kímột phương pháp tách trong đó các cu t được tách được phân b gia hai pha,
mt trong hai pha pha tĩnh đứng yên n pha kia chuyển động theo một hướng xác
đnh.
1.1.2. Phân loi
Người ta phân loi các phương pháp sắc dựa vào chế hoạt động sc : hp ph,
phân bố, trao đổi ion… và o tính cht ca pha tĩnhng như phương pháp thể hin sc
kí. Ví d:
- Phương pháp sc lng rn trên cột, phương pháp sc phân b khí lng
trên ct.
- Phương pp sắc kí phân b lng lng trên bn phng hai chiu.
- Phương pp sắc kí phân b lng lng pha ngược áp sut cao trên ct
Cơ chế sc nhiều nhưng đ thc hin quá trình sc kí tch hai dng: dng ct
dng bn phng (bn kính, polime, kim loi, giy).
Trong sc ct, pha tĩnh được gi trong mt ct ngắn pha động được cho chuyn
động qua ct bi áp sut hoc do trng lc. Trong sc kí bn mng, pha tĩnh được ph
trên mt mt phng thy tinh hoc kim loi.
Thường để đơn giản hóa, tuy không chính xác ngưi ta gi tắt các phương pháp sắc kí:
sc kí k, sc kí lng, sc kí lng cao áp, sc kí lp mng, sc kí gel…
Trong s các phương pháp sắc kí được biết, quan trng nht là sc kí hp ph, sc kí phân
b và sắc kí trao đổi ion. Dưới đây sẽ gii thiệu ba phương pháp sc kí này nhm vào hai
mục đích: chuẩn b mu cho cht phân tích và phân tích mt hn hp cht.
Bng 1: Phân loại các phương pháp sắc kí ct
Phân loi chung Phương pháp cụ th Pha tĩnh Kiu cân bng
Sc kí lng (LC)
(Pha động : lng)
- Lng- lng hoc phân
b
- Pha lng liên kết
- Lng-rn hoc
hp ph trao đi ion
- Lng được ph trên
mt cht rn
- Cht hữu cơ được gn
trên mt b mt rn
- Rn
Nhựa trao đổi ion
- Pn b
- Pn b gia cht
lng và b mt liên kết
- Hp ph
Trao đổi ion
Phân tích sắc kí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích sắc kí - Người đăng: Hung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Phân tích sắc kí 9 10 576