Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích số liệu về ảnh hưởng của môi trường không khí đến sức khỏe người dân trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn

Được đăng lên bởi ltdung1712
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2501 lần   |   Lượt tải: 2 lần
A. MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề
Trong các báo cáo về môi trường, số liệu của báo cáo phản ánh chất
lượng cũng như thực trạng vấn đề nghiên cứu. Các số liệu có thể trình bày
dưới dạng văn bản, dạng biểu đồ, dạng bảng…
Số liệu thống kê có độ tin cậy, có nguồn gốc là vô cùng thiết yếu đối
với việc đánh giá và ra quyết định đối với các nhà quản lý. Số liệu thống kê
hàng năm cho phép đánh giá hiệu quả của chính sách, hiệu quả quản lý của
các cơ quan chức năng.
Trong quá trình đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại một khu
vực, một vùng hay quốc gia, việc đánh giá cần dựa trên số liệu quan trắc thực
tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong đề tài, chúng tôi sử dụng bộ số
liệu quan trắc, phân tích về môi trường không khí tại thị xã Bỉm Sơn do Trung
tâm quan trắc phân tích môi trường tỉnh Thanh Hóa cung cấp. Ngoài ra,
chúng tôi còn sử dụng số liệu từ các nguồn đáng tin cậy khác và số liệu điều
tra để đánh giá ảnh hưởng ô nhiễm môi trường không khí đến người dân.
Việc phân tích các số liệu để xác định các vấn đề ô nhiễm, thực trạng ô
nhiễm, đanh giá diễn biến chất lượng không khí. Đây là cơ sở để các nhà quản
lý ra quyết định trong quá trình quản lý môi trường.
Quá trình phân tích số liệu dựa trên sự phân tích định tính để đánh giá
đúng hiện trạng vấn đề nghiên cứu. Số liệu tại các vị trí quan trắc có thể phản
ánh nhiều hay một vấn đề môi trường.
Mặt khác, quá trình phân tích tương quan các điểm số liệu về vị trí
quan trắc đã có sẵn, kết hợp với các vị trí điều tra ngoài thực địa để xác định
mạng lưới điểm quan trắc tác động của ô nhiễm môi trường không khí trên
địa bàn thị xã Bỉm Sơn.
2. Mục tiêu
- Phân tích số liệu về chất lượng môi trường không khí tại các vị trí
quan trắc nhằm đánh giá được chất lượng môi trường không khí trên địa bàn
thị xã Bỉm Sơn.
1

- Sử dụng chỉ số chất lượng môi trường không khí WQI để đánh giá
chất lượng không khí tại các điểm quan trắc làm cơ sở cho việc xây dựng bản
đồ về môi trường.
- Phân tích số liệu theo mẫu phiếu điều tra về ảnh hưởng của khí thải
công nghiệp trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.
- Phân tích số liệu về tần suất, tốc độ và hướng gió trên địa bàn thị xã
Bỉm Sơn làm cơ sở để đánh giá ảnh hưởng của khí thải và lựa chọn điểm quan
trắc.
3. Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu
3.1. Đối tượng
- Số liệu thu tập thông qua phiếu điều tra hộ gia đính, các nhân về ảnh
hưởng của khí thải công nghiệp trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.
- Số liệu thu thập từ kết quả quan trắc môi trường trên địa bàn thị xã
Bỉm Sơn của Trung tâm Quan tr...
A. MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
Trong các báo cáo về môi trường, số liệu của báo cáo phản ánh chất
lượng cũng như thực trạng vấn đề nghiên cứu. Các số liệu thể trình bày
dưới dạng văn bản, dạng biểu đồ, dạng bảng…
Số liệu thống có đ tin cậy, nguồn gốc vô cùng thiết yếu đối
với việc đánh giá ra quyết định đối với các nhà quản lý. Số liệu thống kê
hàng năm cho phép đánh giá hiệu quả của chính sách, hiệu quả quản của
các cơ quan chức năng.
Trong quá trình đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại một khu
vực, một vùng hay quốc gia, việc đánh giá cần dựa trên số liệu quan trắc thực
tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong đề tài, chúng tôi sử dụng bộ số
liệu quan trắc, phân tích về môi trường không khí tại thị xã Bỉm Sơn do Trung
tâm quan trắc phân tích môi trường tỉnh Thanh Hóa cung cấp. Ngoài ra,
chúng tôi còn s dụng số liệu t các nguồn đáng tin cậy khác số liệu điều
tra để đánh giá ảnh hưởng ô nhiễm môi trường không khí đến người dân.
Việc phân tích các số liệu để xác định các vấn đề ô nhiễm, thực trạng ô
nhiễm, đanh giá diễn biến chất lượng không khí. Đây là cơ sở để các nhà quản
lý ra quyết định trong quá trình quản lý môi trường.
Quá trình phân tích số liệu dựa trên sự phân tích định tính để đánh giá
đúng hiện trạng vấn đề nghiên cứu. Số liệu tại các vị trí quan trắc thể phản
ánh nhiều hay một vấn đề môi trường.
Mặt khác, quá trình phân tích tương quan c điểm số liệu về vị trí
quan trắc đã sẵn, kết hợp vi các vị t điều tra ngoài thực địa để xác định
mạng lưới điểm quan trắc tác động của ô nhiễm môi trường kng khí trên
địa bàn thị xã Bỉm Sơn.
2. Mục tiêu
- Phân tích số liệu về chất lượng môi trường không khí tại các vị trí
quan trắc nhằm đánh giá được chất lượng môi trường không khí trên địa bàn
thị xã Bỉm Sơn.
1
Phân tích số liệu về ảnh hưởng của môi trường không khí đến sức khỏe người dân trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích số liệu về ảnh hưởng của môi trường không khí đến sức khỏe người dân trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn - Người đăng: ltdung1712
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Phân tích số liệu về ảnh hưởng của môi trường không khí đến sức khỏe người dân trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn 9 10 815