Ktl-icon-tai-lieu

phần tử hữu hạn

Được đăng lên bởi tan-bui-sy
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1091 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 2

NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN
- MÔ HÌNH CHUYỂN VỊ
ý ®å thay thÕ m«i trêng liªn tôc -> tËp hîp h÷u h¹n c¸c phÇn tö ®· xuÊt hiÖn
tõ l©u:
* Euler (TK 18) kiÕn nghÞ thay thÕ m¶ng máng b»ng mét hÖ d©y mÒm trùc giao.
* Bernoulli (1774) thay tÊm ch÷ nhËt b»ng mét hÖ dÇm trùc giao ®Ó nghiªn cøu
dao ®éng.
* §Çu thÕ kû XX Timosenko tÝnh ®Ëp ch¾n b»ng m« h×nh tÝnh cã d¹ng vßm –c«n
x«n.
*Hrennikoff (1941) xem vËt thÓ ®µn håi nh mét hÖ thanh khíp kh«ng gian.
*Rzanhitxn (1956) m« h×nh ho¸ m«i trêng liªn tôc b»ng hÖ thanh ,lËp ®iÒu kiÖn t¬ng ®¬ng gi÷a vËt thÓ vµ m« h×nh thay thÕ (¸p dông cho trêng hîp hÖ sè Poisson
µ =1 / 4 ).
*Absi (1970) ®· lËp ®iÒu kiÖn t¬ng ®¬ng trªn c¬ së t¬ng ®¬ng n¨ng lîng.
*Tõ ®Çu cña thËp kû 60, nhiÒu t¸c gi¶ ®· c«ng bè tµi liÖu vÒ ph¬ng ph¸p nµy nh
J.H.Argyris, R.C.Clough, H.C.Martin, R.J.Melosh, M.JTurner..vv. §Æc biÖt,
O.C.Zienkiewic (1970), ®· dïng thuËt ng÷ phÇn tö h÷u h¹n ®Ó ®Æt tªn ph¬ng ph¸p.

1. Sù rêi r¹c ho¸ kÕt cÊu liªn tôc

M« h×nh RRH ®îc chän thêng ph¶i tho¶ m·n hai yªu cÇu:
+ XÊp xØ cµng chÝnh x¸c cµng tèt c¸c tÝnh chÊt h×nh häc vµ vËt liÖu cña kÕt cÊu
thùc.
+ Tr¸nh ®îc cµng nhiÒu cµng tèt nh÷ng phøc t¹p vÒ mÆt to¸n häc.
Rêi r¹c ho¸: chia kÕt cÊu liªn tôc thµnh mét sè h÷u h¹n c¸c miÒn (hoÆc c¸c kÕt
cÊu con ) gäi lµ c¸c PTHH cã kÝch thíc h÷u h¹n cµng nhá cµng tèt.
C¸c PTHH cã thÓ :
+ Cã tÝnh chÊt vËt liÖu kh«ng ®æi hoÆc thay ®æi tõ PT nµy sang PT kh¸c.
+ Cã d¹ng h×nh häc vµ kÝch thíc kh¸c nhau
KÝch thíc vµ sè lîng c¸c PT phô thuéc :
+ D¹ng h×nh häc vµ tÝnh chÊt chÞu lùc cña hÖ.
+ Yªu cÇu vÒ ®é chÝnh x¸c cña bµi to¸n.
D¹ng h×nh häc cña PTHH :
+ Thanh khi tÝnh hÖ thanh
+ TÊm tam gi¸c, ch÷ nhËt khi tÝnh kÕt cÊu tÊm
+ H×nh hép, h×nh trô, h×nh chãp khi tÝnh vËt thÓ ®µn håi
Biªn hay mÆt biªn cña PTHH: th¼ng hoÆc cong.
Sau khi RRH kÕt cÊu, c¸c PTHH ®îc gi¶ thiÕt nèi víi nhau t¹i mét sè ®iÓm quy
®Þnh (thêng ë ®Ønh cña mçi PT) gäi lµ c¸c nót ,tËp hîp c¸c PT ®îc rêi r¹c goi lµ líi
PTHH.

Líi PTHH cµng mau -> sè lîng pT cµng lín ->®é chÝnh x¸c cµng t¨ng
-> sè lîng Èn lín (cÇn chó ý vÊn ®Ò æn ®Þnh nghiÖm)

10
45

45

m
20

60
100

20

C¸c lo¹i phÇn tö h÷u h¹n
Cïng mét d¹ng h×nh häc, tuú theo sè lîng vµ c¸ch ®Æt nót trªn biªn -> ph©n lo¹i
PTHH.
• PTHH bËc mét (PTHH tuyÕn tÝnh ): nót ®Æt ë c¸c ®Ønh cña PT (a, c)

a

b

c

d

• PTHH bËc hai , ngoµi c¸c nót ë ®Ønh cßn cã thªm mét nót trªn mçi c¹nh
(b,d)
• PTHH bËc ba ngoµi c¸c nót ë ®Ønh cßn cã thªm hai nót trªn mçi c¹nh…
• PTHH tam gi¸c tuyÕn tÝnh : phæ biÕn nhÊt, ®îc dïng tõ...
CHƯƠNG 2
NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN
- MÔ HÌNH CHUYỂN VỊ
ý ®å thay thÕ m«i trêng liªn tôc -> tËp hîp h÷u h¹n c¸c phÇn ®· xuÊt hiÖn
tõ l©u:
* Euler (TK 18) kiÕn nghÞ thay thÕ m¶ng máng b»ng mét hÖ d©y mÒm trùc giao.
* Bernoulli (1774) thay tÊm ch÷ nhËt b»ng mét dÇm trùc giao ®Ó nghiªn cøu
dao ®éng.
* §Çu thÕ kû XX Timosenko tÝnh ®Ëp ch¾n b»ng m« h×nh tÝnh cã d¹ng vßm –c«n
x«n.
*Hrennikoff (1941) xem vËt thÓ ®µn håi nh mét hÖ thanh khíp kh«ng gian.
*Rzanhitxn (1956)h×nh ho¸ m«i trêng liªn tôc b»ngthanh ,lËp ®iÒu kiÖn t-
¬ng ®¬ng gi÷a vËt thÓ h×nh thay thÕ (¸p dông cho trêng hîp Poisson
4/1
=
µ
).
*Absi (1970) ®· lËp ®iÒu kiÖn t¬ng ®¬ng trªn c¬ së t¬ng ®¬ng n¨ng lîng.
*Tõ ®Çu cña thËp 60, nhiÒu t¸c gi¶ ®· c«ng tµi liÖu ph¬ng ph¸p nµy nh
J.H.Argyris, R.C.Clough, H.C.Martin, R.J.Melosh, M.JTurner..vv. §Æc biÖt,
O.C.Zienkiewic (1970), ®· dïng thuËt ng÷ phÇn tö h÷u h¹n ®Ó ®Æt tªn ph¬ng ph¸p.
1. Sù rêi r¹c ho¸ kÕt cÊu liªn tôc
phần tử hữu hạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phần tử hữu hạn - Người đăng: tan-bui-sy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
phần tử hữu hạn 9 10 964