Ktl-icon-tai-lieu

Phản ứng acid base

Được đăng lên bởi Như Anh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 540 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3. PHẢN ỨNG AXIT BAZƠ VÀ PHƯƠNG PHÁP

CHUẨN ĐỘ

TRUNG HOÀ

3.1. Định nghĩa.
Định nghĩa axit – bazơ của Bronsted
Có nhiều định nghĩa về axit – bazơ. Trước đây người ta thường dùng định nghĩa
của Arrhenius. Theo định nghĩa này, axit là chất khi hoà tan vào nước phân li thành ion
H+ và anion, còn bazơ là chất khi hoà tan vào nước phân li thành ion hydroxit OH - và
cation. Nhưng định nghĩa này không tổng quát, vì chỉ áp dụng cho một số loại chất và khi
dung môi là nước.
Năm 1923 nhà bác học Đan mạch, Bonsted đã đưa ra một định nghĩa tổng quát
hơn như sau:
Axit là chất có khả năng cho proton và bazơ là chất có khả năng nhận proton
Mỗi axit sau khi cho proton thì thành một bazơ, gọi là bazơ liên hợp với axit đó.
Một cắp axit bazơ liên hợp có thể biểu diễn bằng hệ thức sau:
Axit = Bazơ + H+
Proton không có khả năng tồn tại ở trạng thái tự do, nên một chất chỉ thể hiện tính
axit hoặc tính bazơ trong dung môi có khả năng nhận hoặc cho proton.
Khi hoà tan một axit hoặc bazơ trong nước ta có phản ứng:
Axit + H2O = Bazơ + H3O+
Bazơ + H2O = Axit + OHVí dụ:
HCl + H2O = Cl- + H3O+
CH3COOH + H2O = CH3COO- + H3O+
NH4+ + H2O = NH3 + H3O+
HCO3- + H2O = CO32- + H3O+
CN- + H2O = HCN + OHTheo quan điển cổ điển thì các chất như CH 3COO-, CN-... không phải là các bazơ,
NH4+ ... không phải là axit mà là các ion của muối thuỷ phân. Nhưng theo Bronsted thì
đây là các axit, bazơ. Các phản ứng thuỷ phân chính là phản ứng của axit hoặc bazơ với
nước.
Qua ví dụ trên ta thấy nước là dung môi vừa có tính axit vừa có tính bazơ.
Tuỳ theo bản chất của dung môi, một chất có thể thể hiện tính axit hoặc tính bazơ
Ví dụ, trong nước thì CH3COOH là axit, nhưng trong H2F2 thì nó lại là một bazơ
CH3COOH + H2O = CH3COO - + H3O+
CH3COOH + H2F2 = CH3COOH2+ + HF2Như vậy, qua ví dụ trên ta thấy định nghĩa axit bazơ của Bronsted tổng quát hơn
định nghĩa của Arrhenius và có ưu điểm là nêu đựơc vai trò của dung môi.
Các axit, bazơ khi phân ly trong dung môi chỉ cho một proton hoặc một ion OH đó là các đơn axit, bazơ.
Ví dụ, HCl, CH3COOH, NH4+, NaOH, NH4OH, CH3COONa ...
Có những axit hoặc bazơ khi phân ly trong dung môi cho lần lượt các ion H + , OHtheo từng nấc đó là các đa axit, đa bazơ.
Ví dụ, H2CO3, H3PO4, H2C2O4, Na2CO3, Na2S, Na3PO4... Các đa axit, bazơ như
vậy, ứng mỗi nấc phân ly sẽ có một hằng số axit, bazơ tương ứng. Thường các hằng số
axit, bazơ các nấc trước lớn hơn các nấc sau.
Ví dụ, H3PO4 có K1 = 10-2,12, K2 = 10-7,21, K3 = 10-12,36

3.2. Cường độ axit bazơ - Hằng số axit bazơ.
Một axi...
Chương 3. PHẢN ỨNG AXIT BAZƠ VÀ PHƯƠNG PHÁP
CHUẨN ĐỘ TRUNG HOÀ
3.1. Định nghĩa.
Định nghĩa axit – bazơ của Bronsted
nhiều định nghĩa về axit bazơ. Trước đây người ta thường dùng định nghĩa
của Arrhenius. Theo định nghĩa này, axit chất khi hoà tan vào ớc phân li thành ion
H
+
anion, còn bazơ chất khi hoà tan vào nước phân li thành ion hydroxit OH
-
cation. Nhưng định nghĩa này không tổng quát, vì chỉ áp dụng cho một số loại chất và khi
dung môi là nước.
Năm 1923 nhà bác học Đan mạch, Bonsted đã đưa ra một định nghĩa tổng quát
hơn như sau:
Axit là chất có khả năng cho proton và bazơ là chất có khả năng nhận proton
Mỗi axit sau khi cho proton thì thành một bazơ, gọi bazơ liên hợp với axit đó.
Một cắp axit bazơ liên hợp có thể biểu diễn bằng hệ thức sau:
Axit = Bazơ + H
+
Proton không có khả năng tồn tại ở trạng thái tự do, nên một chất chỉ thể hiện tính
axit hoặc tính bazơ trong dung môi có khả năng nhận hoặc cho proton.
Khi hoà tan một axit hoặc bazơ trong nước ta có phản ứng:
Axit + H
2
O = Bazơ + H
3
O
+
Bazơ + H
2
O = Axit + OH
-
Ví dụ:
HCl + H
2
O = Cl
-
+ H
3
O
+
CH
3
COOH + H
2
O = CH
3
COO
-
+ H
3
O
+
NH
4
+
+ H
2
O = NH
3
+ H
3
O
+
HCO
3
-
+ H
2
O = CO
3
2-
+ H
3
O
+
CN
-
+ H
2
O = HCN + OH
-
Theo quan điển cổ điển thì các chất như CH
3
COO
-
, CN
-
... không phải là các bazơ,
NH
4
+
... không phải axit các ion của muối thuỷ phân. Nhưng theo Bronsted thì
đây các axit, bazơ. Các phản ứng thuỷ phân chính phản ứng của axit hoặc bazơ với
nước.
Qua ví dụ trên ta thấy nước là dung môi vừa có tính axit vừa có tính bazơ.
Tuỳ theo bản chất của dung môi, một chất có thể thể hiện tính axit hoặc tính bazơ
Ví dụ, trong nước thì CH
3
COOH là axit, nhưng trong H
2
F
2
thì nó lại là một bazơ
CH
3
COOH + H
2
O = CH
3
COO
-
+ H
3
O
+
CH
3
COOH + H
2
F
2
= CH
3
COOH
2
+
+ HF
2
-
Như vậy, qua dụ trên ta thấy định nghĩa axit bazơ của Bronsted tổng quát hơn
định nghĩa của Arrhenius và có ưu điểm là nêu đựơc vai trò của dung môi.
Các axit, bazơ khi phân ly trong dung môi chỉ cho một proton hoặc một ion OH
-
đó là các đơn axit, bazơ.
Ví dụ, HCl, CH
3
COOH, NH
4
+
, NaOH, NH
4
OH, CH
3
COONa ...
Có những axit hoặc bazơ khi phân ly trong dung môi cho lần lượt các ion H
+
,
OH
-
theo từng nấc đó là các đa axit, đa bazơ.
dụ, H
2
CO
3
, H
3
PO
4
, H
2
C
2
O
4
, Na
2
CO
3
, Na
2
S, Na
3
PO
4
... Các đa axit, bazơ như
vậy, ứng mỗi nấc phân ly sẽ một hằng số axit, bazơ tương ứng. Thường các hằng số
axit, bazơ các nấc trước lớn hơn các nấc sau.
Ví dụ, H
3
PO
4
có K
1
= 10
-2,12
, K
2
= 10
-7,21
, K
3
= 10
-12,36
Phản ứng acid base - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phản ứng acid base - Người đăng: Như Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Phản ứng acid base 9 10 448