Ktl-icon-tai-lieu

PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG PHẢN ỨNG HÓA HỌC.

Được đăng lên bởi kimphungts
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỦ ĐỀ 2:
PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG
PHẢN ỨNG HÓA HỌC.

CHƯƠNG I : PHẢN ỨNG HÓA HỌC.

I.

KHÁI NIỆM CỦA PHẢN ỨNG HÓA HỌC:
-

-

-

Phản ứng hóa học là một quá trình dẫn đến biến đổi tập hợp các hóa chất
này thành một tập hợp các hóa chất khác. Theo cách cổ điển, các phản ứng
hóa học bao gồm toàn bộ các chuyển đổi chỉ liên quan đến vị trí của các
electron trong việc hình thành và phá
vỡ các phản ứng hóa học giữa các
nguyên tử và không có sự thay đổi nào
đối với nhân (không có sự thay đổi của
các nguyên tố tham gia), và thường có
thể được mô tả bằng các phương trình
phản ứng hóa học.
Phản ứng hóa học có thể xảy ra “tức
thời”, không yêu cầu cung cấp năng
lượng ban đầu, hoặc “không tức thời”
yêu cầu năng lượng ban đầu (dưới
nhiều dạng như nhiệt ánh sáng hay năng lượng điện).
Phản ứng hóa học được ghi theo phương trình chữ như sau:

Tên các chất phản ứng  Tên các sản phẩm .
II

PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG HÓA HỌC:
Có 2 loại phản ứng hóa học: phản ứng oxi hóa-khử và phản ứng không oxi hóakhử
-

Phản ứng không oxi hóa-khử là phản ứng không làm thay đổi mức oxi hóa
trước và sau phản ứng. Chia làm nhiều loại: phản ứng trung hòa và phản
ứng trao đổi,……..

+ Phản ứng trung hòa là phản ứng giữa một chất có tính axit và một chất có
tính base. Sản phẩm thu được là muối và nước.
Vd :

NaOH + HCl  NaCl + H2O

+ Phản ứng trao đổi là phản ứng mà các chất trao đổi thành phần phân từ
cho nhau.
Vd :

Ba(OH)2 + Na2SO4  BaSO4 + 2NaOH

+ Phản ứng giữa axit- muối: là phản ứng hóa học trong đó sản phẩm thu
được phải có ít nhất một chất không tan hoặc một chất khí hoặc một chất
điện li yếu.
Vd:

Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + H2O + CO2.

+ Phản ứng giữa hai muối với nhau: là phản ứng hóa học trong đó chất
tham gia phản ứng phải ở trạng thái dung dịch và chất sản phẩm tạo thành
phải có ít nhất một chất không tan hoặc một chất khí hoặc một chất điện ly
yếu.
Vd: NaCl + AgNO3  AgCl + NaNO3
-

Phản ứng oxi hóa-khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi mức oxi hóa
trước và sau phản ứng, chất oxi hóa nhận electron và mức oxi hóa giảm,
chất khử nhường electron và mức oxi hóa tăng. Chia làm 3 loại : phản ứng
hóa hợp, phản ứng thế và phản ứng phân hủy.
+ Phản ứng hóa hợp là phản ứng trong đó kim loại là chất khử vì nó có
khuynh hướng cho các electron ở lớp vỏ nguyên tử ngoài cùng, phi kim là
chất oxi hóa vì nó có khuynh hướng nhận electron
Vd :

4Al + 3O2  2Al2O3

+ Phản ứng thế là phản ứng hóa học , trong đó một nguyên tố có độ hoạt
động hóa học mạnh hơn (ở các điều kiện cụ thể về áp su...
CHỦ ĐỀ 2:
PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG
PHẢN ỨNG HÓA HỌC.
CHƯƠNG I : PHẢN ỨNG HÓA HỌC.
I. KHÁI NIỆM CỦA PHẢN ỨNG HÓA HỌC:
- Phản ứng hóa học là một quá trình dẫn đến biến đổi tập hợp các hóa chất
này thành một tập hợp các hóa chất khác. Theo cách cổ điển, các phản ứng
hóa học bao gồm toàn bộ các chuyển đổi chỉ liên quan đến vị trí của các
electron trong việc hình thành và phá
vỡ các phản ứng hóa học giữa các
nguyên tử và không có sự thay đổi nào
đối với nhân (không có sự thay đổi của
các nguyên tố tham gia), và thường có
thể được mô tả bằng các phương trình
phản ứng hóa học.
- Phản ứng hóa học có thể xảy ra “tức
thời”, không yêu cầu cung cấp năng
lượng ban đầu, hoặc “không tức thời”
yêu cầu năng lượng ban đầu (dưới
nhiều dạng như nhiệt ánh sáng hay năng lượng điện).
- Phản ứng hóa học được ghi theo phương trình chữ như sau:
Tên các chất phản ứng Tên các sản phẩm .
II PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG HÓA HỌC:
Có 2 loại phản ứng hóa học: phản ứng oxi hóa-khử và phản ứng không oxi hóa-
khử
- Phản ứng không oxi hóa-khử là phản ứng không làm thay đổi mức oxi hóa
trước và sau phản ứng. Chia làm nhiều loại: phản ứng trung hòa và phản
ứng trao đổi,……..
PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG PHẢN ỨNG HÓA HỌC. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG PHẢN ỨNG HÓA HỌC. - Người đăng: kimphungts
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG PHẢN ỨNG HÓA HỌC. 9 10 526