Ktl-icon-tai-lieu

Phản ứng lạ và khó nhớ

Được đăng lên bởi Minhvnn Nguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 433 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÁC EM HỌC SINH LƯU Ý:
Trong đề thi ĐH-CĐ luôn có các pư lạ và khó. Tất nhiên chúng đều là pư có trong SGK hoặc biến tướng một chút so với pư đã có trong SGK nhưng vì một lý do
nào đó, các em thường bỏ qua chúng và thật oái oăm là chúng lại thường xuất hiện trong đề thi.
Để nhớ được các phản ứng hoá học là điều không hề đơn giản. Học tốt pư hoá học sẽ là chìa khoá để các em hoàn thành tốt các câu lý thuyết cũng như giải nhanh
bài tập. Ngoài việc chăm chỉ thường xuyên viết ra các phản ứng, thầy gợi ý cho các em một số kinh nghiệm phán đoán sản phẩm sau đây:
- Trong phản ứng hoá học luôn có sự bảo toàn nguyên tố, điện tích. Phản ứng mà các em không thể cân bằng nổi thì đó là pư viết sai.
- Xem xét các chất tham gia phản ứng có cặp chất oxi hoá – khử không. Nếu có thì thường chất có số oxi hoá thấp sẽ tăng, chất có số oxi hoá cao sẽ giảm.
- Nhóm chức tham gia phản ứng là nhóm nào, thuộc loại pư gì. Phản ứng có điều kiện gì. Ứng dụng và hiện tưởng xảy ra phản ứng là gì?
- Bản chất của pư là gì? Oxi hoá khử hay axit ba zơ, cộng hay tách, thế, phân huỷ hay hoá hợp….
Thầy mong các em cố gắng học tốt các pư mà đề thi thường hay đề cập sau:
Chất tham gia
R-COO-R’
CH3COOH + (CH3)2CHCH2CH2OH

C6H5OH + (CH3CO)2O
HOC6H4OOCCH3 + NaOH
CH3COOC6H4CH2OH+ NaOH
CH3COOCH=CHCOOC2H5+ NaOH
CH3OOCCH=CHCOOC2H5+ NaOH
C6H12O6(glucozo) + Cu(OH)2
C6H12O6(glucozo) + H2
C6H12O6(glucozo) + AgNO3 + NH3
C6H12O6(glucozo)
C6H12O6(glucozo) + CH3OH

Sản phẩm
R-CH2-OH + R’-OH
CH3COOCH2CH2CH(CH3)2, mùi chuối +
H2O
(isoamyl axetat)
CH3COOH + CH3COOC6H5
(pp duy nhất điều chế phenyl axetat)
NaOC6H5ONa + CH3COONa + H2O
CH3COONa + NaOC6H4CH2OH+H2O
CH3COONa + OHC-CH2COONa +
C2H5OH
CH3OH + NaOOCCH=CHCOONa +
C2H5OH
( C6H11O6)2Cu + H2O
Sobitol
Amonigluconat + NH4NO3 + Ag
C2H5OH + CO2
Phản ứng ở nhóm hemiaxetal

Chất tham gia
NaCl + H2O
Pư mô tả sự xâm thực đá vôi

Sản phẩm
NaOH + Cl2 + H2

Pư hình thành thạch nhũ
Pư đun nóng nước cứng tạm thời
Cr + HCl ( H2SO4 loãng)

Cr2O3

Cr + O2

CrCl3

Cr + Cl2

CrCl3

CrCl2 +Cl2
3+

Cr + Br2 + OH

CrCl2 + H2

-

CrO3 + NH3
CrO3 + H2 O
KCl + K2Cr2O7 ( hoặc MnO2, KMnO4,

CrO42- + Br - + H2O
Cr2O3 + N2 + H2O ( pư tự bốc cháy)
H2CrO4 hoặc H2Cr2O7

KClO3) + H2SO4
C12H22O11(saccarozo) + Cu(OH)2
Xenlulozo + HNO3

Phức đồng
Thuốc súng

(NH4)2Cr2O7
FeSO4 + KMnO4 + H2SO4

N2 + Cr2O3 + H2O
Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O

R-NH2 + HNO2
C6H5-NH2 + HNO2 + HCl
R-NH2 + CH3I
NH2CH2COOH + HNO2
Gly-Ala-Val + NaOHdư

ROH + N2 + H2O
C6H5N2+Cl- + H2O
RNHCH3 + HI
HO - CH2COOH + N2 + H2O
...
CÁC EM HỌC SINH LƯU Ý:
Trong đề thi ĐH-CĐ luôn có các pư lạ và khó. Tt nhiên chúng đều là pư có trong SGK hoặc biến tướng một chút so với pư đã có trong SGK nhưng vì một lý do
nào đó, các em thường bỏ qua chúng và thật oái oăm là chúng lại thường xuất hiện trong đề thi.
Để nhớ được các phản ứng hoá học là điều không hề đơn giản. Học tốt pư hoá học sẽ là chìa khoá để các em hoàn thành tốt các câu lý thuyết cũng như giải nhanh
bài tập. Ngoài việc chăm chỉ thường xuyên viết ra các phản ứng, thy gợi ý cho các em một số kinh nghiệm phán đoán sản phẩm sau đây:
- Trong phản ứng hoá học luôn có sự bảo toàn nguyên tố, điện =ch. Phản ứng mà các em không thể cân bằng nổi thì đó là pư viết sai.
- Xem xét các chất tham gia phản ứng có cặp chất oxi hoá – khử không. Nếu có thì thường chất có số oxi hoá thấp sẽ tăng, chất có số oxi hoá cao sẽ giảm.
- Nhóm chức tham gia phản ứng là nhóm nào, thuộc loại pư gì. Phản ứng có điều kiện gì. Ứng dụng và hiện tưởng xảy ra phản ứng là gì?
- Bản chất của pư là gì? Oxi hoá khử hay axit ba zơ, cộng hay tách, thế, phân huỷ hay hoá hợp….
Thầy mong các em cố gắng học tốt các pư mà đề thi thường hay đề cập sau:
Chất tham gia Sản phẩm Chất tham gia Sản phẩm
R-COO-R’
R-CH
2
-OH + R’-OH
NaCl + H
2
O
NaOH + Cl
2
+ H
2
CH
3
COOH + (CH
3
)
2
CHCH
2
CH
2
OH
CH
3
COOCH
2
CH
2
CH(CH
3
)
2, mùi chuối
+
H
2
O
(isoamyl axetat)
Pư mô tả sự xâm thực đá vôi
C
6
H
5
OH + (CH
3
CO)
2
O
CH
3
COOH + CH
3
COOC
6
H
5
(pp duy nhất điều chế phenyl axetat)
Pư hình thành thạch nhũ
HOC
6
H
4
OOCCH
3
+ NaOH
NaOC
6
H
5
ONa + CH
3
COONa + H
2
O Pư đun nóng nước cứng tạm thời
CH
3
COOC
6
H
4
CH
2
OH+ NaOH
CH
3
COONa + NaOC
6
H
4
CH
2
OH+H
2
O
Cr + HCl ( H
2
SO
4 loãng)
CrCl
2
+ H
2
CH
3
COOCH=CHCOOC
2
H
5
+ NaOH
CH
3
COONa + OHC-CH
2
COONa +
C
2
H
5
OH
Cr + O
2
Cr
2
O
3
CH
3
OOCCH=CHCOOC
2
H
5
+ NaOH
CH
3
OH + NaOOCCH=CHCOONa +
C
2
H
5
OH
Cr + Cl
2
CrCl
3
C
6
H
12
O
6(glucozo)
+ Cu(OH)
2
( C
6
H
11
O
6
)
2
Cu + H
2
O
CrCl
2
+Cl
2
CrCl
3
C
6
H
12
O
6(glucozo)
+ H
2
Sobitol
Cr
3+
+ Br
2
+ OH
-
CrO
4
2-
+ Br
-
+ H
2
O
C
6
H
12
O
6(glucozo)
+ AgNO
3
+ NH
3
Amonigluconat + NH
4
NO
3
+ Ag
CrO
3
+ NH
3
Cr
2
O
3
+ N
2
+ H
2
O ( pư tự bốc cháy)
C
6
H
12
O
6(glucozo)
C
2
H
5
OH + CO
2
CrO
3
+ H
2
O
H
2
CrO
4
hoặc H
2
Cr
2
O
7
C
6
H
12
O
6(glucozo)
+ CH
3
OH
Phản ứng ở nhóm hemiaxetal KCl + K
2
Cr
2
O
7
( hoặc MnO
2
, KMnO
4
,
KClO
3
) + H
2
SO
4
C
12
H
22
O
11(saccarozo)
+ Cu(OH)
2
Phức đồng
(NH
4
)
2
Cr
2
O
7
N
2
+ Cr
2
O
3
+ H
2
O
Xenlulozo + HNO
3
Thuốc súng
FeSO
4
+ KMnO
4
+ H
2
SO
4
Fe
2
(SO
4
)
3
+ K
2
SO
4
+ MnSO
4
+ H
2
O
Phản ứng lạ và khó nhớ - Trang 2
Phản ứng lạ và khó nhớ - Người đăng: Minhvnn Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phản ứng lạ và khó nhớ 9 10 743