Ktl-icon-tai-lieu

Phản ứng oxi hóa khử

Được đăng lên bởi lanhuongnguyen071195
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 674 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường Đại Học Sư Phạm Huế
Họ Và Tên: Nguyễn Thị Lan Hương
Lớp: Hóa 2B
Môn: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1

ĐỀ: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP ĐỂ RÈN KĨ NĂNG
GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN PHẦN “phản
ứng oxi hóa khử” CHO HỌC SINH LỚP 10 THPT

Bài tập:
DẠNG 1: Cân bằng phản ứng oxi hóa khử.
FeO  HNO3  Fe( NO3 )3  NO  NO2  H 2O

Câu 1: Cho
. Nếu tỉ lệ số mol của
NO2:NO=x:y thì hệ số cân bằng của H2O trong phương trinh trên là bao nhiêu:
A.x+y
2

B.3x+2y

C.2x+5y

3

D.4x+10y

5

Fe  Fe

N

+ 1e
(x+3y)

2

+ 3e
3y

5

N

2

Fe

 N

y
4

+ 1e
x

 N

x

3

Fe

theo phương pháp bảo toàn e: ta có ne nhường= n =n = x+3y
từ đó ta có phương trình:
(x+3y)FeO +(4x+10y)HNO3 (x+3y) Fe(NO3)3 + yNO + xNO2 +(2x+5y)H2O
Câu 2: Hãy cho biết tổng hệ số cân bằng ( tối giản) bên phải của phản ứng
sau:
Cr + HNO3

¿

→

Cr(NO3)3 + NO + N2O + H2O

Biết: V NO : V N2O = 1:2
A.91

B.64

C.78

D.155

x19
1

Cr0 →

N+5 → N+2 +3e (1)

Cr+3 + 3e

x1

x3

2N+5 → N2+1 +8e (2) x2
Theo đề: V NO : V N2O = 1:2 nên ta nhân qt (1) vơi 1, nhân qt (2) với 2.
Khi đó

∑ e nhường

∑ e nhận

= 19e

∑ e nhường

Để

= 3e

=

∑ e nhận

thì ta nhân quá trình oxi hóa vơi 19, và nhân quá

trình khử với 3.
Cuối cùng hoàn thành phản ứng với hệ số thích hợp
19Cr + 72HNO3

¿

→

19Cr(NO3)3 + 3NO + 6N2O + 36H2O

Vậy tổng hệ số cân bằng tối giản bên phải là 64 (B)
Câu 3: tổng hệ số (tối giản) sau khi cân bằng của phản ứng sau:
FeS2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
A.16

B.30

Fe+2 → Fe+3 +1e (1) x1
S-1 → S+4 +5e

C.46

D.23
S+6 → S+4 +2e (3)

x2

x11

(2) x2

Do tỉ lệ số mol của Fe2+ và S-1 trong FeS2 là 1:2 nên ta nhân 1 vào quá trình (1),
nhân 2 vào quá trình (2).
Khi đó

∑ e nhường

∑ e nhận = 2e
Để ∑ e nhường

=

= 11e

∑ e nhận

ta nhân quá trình oxi hóa với 2, và nhân quá trình

khử với 11.
Cuối cùng ta cân bằng phương trình với hệ số thích hợp:
2FeS2 + 14H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 15SO2 + 14H2O.

2

Vậy đáp án đúng là C.
Câu 4: Cho phản ứng: aFexOy + bHNO3

⟶

Tổng hệ số a+b+e (với hệ số là các số nguyên tối giản)
A.24x-4y+3
B.1+9x-3y
C.18x-3y+3
D.1+12x-2y
Theo phương pháp bảo toàn electron:
xFe+2y/x ⟶ xFe+3 + 3x-2y
x3

∑ e nhường = (3x-2y)e
∑ e nhận = 3e
Để

∑ e nhường

=

cFe(NO3)3 + dNO + eH2O.

N+5 + 3e ⟶ N+2

∑ e nhận

Ta nhân quá trình oxi hóa với 3, nhân quá trình khử với (3x-2y).
Cuối cùng hoàn thành phương trình phản ứng:
3FexOy + (12x-2y)HNO3 ⟶ 3xFe(NO3)3 + (3x-2y)NO + (6x-y)H2O.
Vậy tổng hệ số: a+b+e=18x-3y+3 ©
Câu 5: Cho phương trình phản ứng CuFeS2 + O2 → CuO + Fe2O3 + SO2.
Hệ số của ...
Trường Đại Học Sư Phạm Huế
Họ Và Tên: Nguyễn Thị Lan Hương
Lớp: Hóa 2B
Môn: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1
ĐỀ: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP ĐỂ RÈN KĨ NĂNG
GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN PHẦN “phản
ứng oxi hóa khử” CHO HỌC SINH LỚP 10 THPT
Bài t p:
DẠNG 1: Cân bằng phản ứng oxi hóa khử.
Câu 1: Cho
3 3 3 2 2
( )FeO HNO Fe NO NO NO H O
. Nếu tỉ lệ số mol của
NO
2
:NO=x:y thì hệ số cân bằng của H2O trong phương trinh trên là bao nhiêu:
A.x+y B.3x+2y C.2x+5y D.4x+10y
2
Fe
3
Fe
+ 1e
5
N
+ 3e
2
N
(x+3y) 3y y
5
N
+ 1e
4
N
x x
theo phương pháp bảo toàn e: ta có ne nhường= n
2
Fe
=n
3
Fe
= x+3y
từ đó ta có phương trình:
(x+3y)FeO +(4x+10y)HNO
3
(x+3y) Fe(NO
3
)
3
+ yNO + xNO
2
+(2x+5y)H
2
O
Câu 2: Hãy cho biết tổng hệ số cân bằng ( tối giản) n phải của phản ứng
sau:
Cr + HNO
3
¿
Cr(NO
3
)
3
+ NO + N
2
O + H
2
O
Biết: V
NO
: V
N2O
= 1:2
A.91 B.64 C.78 D.155
1
x19
Phản ứng oxi hóa khử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phản ứng oxi hóa khử - Người đăng: lanhuongnguyen071195
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Phản ứng oxi hóa khử 9 10 412