Ktl-icon-tai-lieu

Phản ứng oxi hóa khử

Được đăng lên bởi tanthanh121212
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1322 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giáo khoa hóa vô cơ

Biên soạn: Võ Hồng Thái

1

Chương trình Hóa học

VIẾT CÁC PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ
THƯỜNG GẶP
(CÁC CHẤT OXI HÓA, CHẤT KHỬ THƯỜNG GẶP)
Để viết được các phản ứng oxi hóa khử thì chúng ta cần biết một số chất oxi hóa và một
số chất khử thường gặp. Chất oxi hóa sau khi bị khử thì tạo thành chất khử liên hợp (chất
khử tương ứng); Cũng như chất khử sau khi bị oxi hóa thì tạo thành chất khử liên hợp
(chất khử tương ứng). Ta phải biết các chất khử và chất oxi hóa tương ứng thì mới viết
được phản ứng oxi hóa khử.

I. Các chất oxi hóa thường gặp
I.1. Các hợp chất của mangan: KMnO4, K2MnO4, MnO2 (MnO4-, MnO42-, MnO2)
+7

+6

+4

- KMnO4, K2MnO4, MnO2 trong môi trường axit (H+) thường bị khử thành muối
+2

Mn2+
Thí dụ:
+7

+2

+2

2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO
4 
Kali pemanganat Sắt (II) sunfat
Thuốc tím
(Chất oxi hóa) (Chất khử)
+7

 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O

Mangan (II) sunfat Sắt (III) sunfat

+3

+2

2KMnO4 + 5KNO2 + 3H2SO
4 

Kali nitrat

+4

+2

2KMnO4 + 5K2SO3 + 3H2SO
4 

+6

2MnSO4 + 6K2SO4 + 3H2O

Kali sunfit
(Chất oxi hóa) (Chất khử)
+6

+5

 2MnSO4 + 5KNO3 + K2SO4 + 3H2O

Kali nitrit
(Chất oxi hóa) (Chất khử)
+7

+3

Kali sunfat

+2

+2

+3

K2MnO4 + 4FeSO4 + 4H2SO
4 

MnSO4 + 2Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 4H2O

Kali manganat Sắt (II) sunfat
(Chất oxi hóa) (Chất khử)

Managan (II) sun fat

+4

MnO 2

-1

+2
t0

+

Sắt (III) sunfat

0

MnCl2 + Cl2 + 2H2O

4HCl(đ)

©  và  Võ Hồng Thái

Giáo khoa hóa vô cơ

Mangan đioxit
(Chất oxi hóa)

Biên soạn: Võ Hồng Thái

170
Axit clohđric (đặc) Mangan(II) clorua Khí clo
(Chất khử)

+4

+2

MnO2

+2

2FeSO4 + 2H2SO
4 

+

Mangan đioxit
(Chất oxi hóa)

Sắt (II) sunfat
(Chất khử)

+7

+3

+

MnSO4

Fe2(SO4)3 + 2H2O

Mangan (II) sunfat

-1

Sắt (III) sunfat

+2

0

2KMnO4 + 10NaCl + 8H2SO
4 

2MnSO4 + 5Cl2 + K2SO 4 + 5Na2SO4 + 8H2O

Kali pemanganat Nat ri clorua
(Chất oxi hóa) (Chất khử)

Mangan (II) sunfat

+7

-1

+

2KMnO4
Kali pemanganat
(Chất oxi hóa)

+2

16HCl

MnO 4

+

2+

5Fe

Ion pemanganat Ion sắt (II)
(Chất oxi hóa) (Chất khử)
+7

+ 8H



Mn

+

5Fe3+ + 4H2O
Ion sắt (III)

+2

8KMnO4 + 5PH3 + 12H2SO
4 

+5

8MnSO4 + 5H3PO4 + 4K2SO4 + 12H2O

Kali pemanganat Photphin
(Chất oxi hóa) (Chất khử)
+7

+3
2+

Ion mangan (II)

-3

Mangan (II) sunfat

0

+2

2KMnO4 + 5Zn + 8H2SO
4 

+ 8H2O

Khí clo

+2
+

+ 2KCl

5Cl2

Mangan (II) clorua

+2
-

0

+

2MnCl2

Axit clohđric
(Chất khử)

+7

Khí clo

Axit sunfuric

+2

2MnSO4 + ...
4HCl(đ)

Giáo khoa hóa vô cơ
1
Biên soạn: Võ Hồng Thái
Chương trình Hóa học
VIẾT CÁC PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ
THƯỜNG GẶP
(CÁC CHẤT OXI HÓA, CHẤT KHỬ THƯỜNG GẶP)
Để viết được các phản ứng oxi hóa khử thì chúng ta cần biết một số chất oxi hóa và một
số chất khử thường gặp. Chất oxi hóa sau khi bị khử thì tạo thành chất khử liên hợp (chất
khử tương ứng); Cũng như chất khử sau khi bị oxi hóa thì tạo thành chất khử liên hợp
(chất khử tương ứng). Ta phải biết các chất khử và chất oxi hóa tương ứng thì mới viết
được phản ứng oxi hóa khử.
I. Các chất oxi hóa thường gặp
I.1. Các hợp chất của mangan: KMnO4, K2MnO4, MnO2 (MnO4-, MnO42-, MnO2)
+7 +6 +4
- KMnO4, K2MnO4, MnO2 trong môi trường axit (H+) thường bị khử thành muối
+2
Mn2+
Thí dụ:
+7 +2 +2 +3
2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4

2MnSO 4 + 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O
Kali pemanganat Sắt (II) sunfat Mangan (II) sunfat Sắt (III) sunfat
Thuốc tím
(Chất oxi hóa) (Chất khử)
+7 +3 +2 +5
2KMnO4 + 5KNO2 + 3H2SO4

2MnSO 4 + 5KNO3 + K2SO4 + 3H2O
Kali nitrit Kali nitrat
(Chất oxi hóa) (Chất khử)
+7 +4 +2 +6
2KMnO4 + 5K2SO3 + 3H2SO4

2MnSO4 + 6K2SO4 + 3H2O
Kali sunfit Kali sunfat
(Chất oxi hóa) (Chất khử)
+6 +2 +2 +3
K2MnO4 + 4FeSO4 + 4H2SO4

MnSO4 + 2Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 4H2O
Kali manganat Sắt (II) sunfat
(Chất oxi hóa) (Chất khử)
Managan (II) sun fat Sắt (III) sunfat
+4 -1 +2 0
MnO 2
+
t 0
MnCl2 + Cl2 + 2H2O
© http://vietsciences.free.fr http://vietsciences.org Võ Hồng Thái
Phản ứng oxi hóa khử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phản ứng oxi hóa khử - Người đăng: tanthanh121212
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Phản ứng oxi hóa khử 9 10 854