Ktl-icon-tai-lieu

phản ứng oxy hóa khử

Được đăng lên bởi Xuan Can
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 598 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PƯ Ôxi hóa khử - Cân bằng HH - Sự ñiện li

Tài liệu học tập chia sẻ

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT PHẦN PHẢN ỨNG ÔXI HÓA –
KHỬ ; CÂN BẰNG HÓA HỌC; SỰ ðIỆN LI – CHẤT ðIỆN LI
Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN

I. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ
Câu 1. Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử ?
1. CaCO3 → CaO + CO2
2. 2KClO3 → 2KCl + 3O2
3. 2NaNO3 → 2NaNO2 + O2
4. 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O
5. 2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2
A.(1), (4)
B.(2),(3)
C.(3),(4)
D.(4),(5)
Câu 2. Số mol electron cần dùng ñể khử hoàn toàn 0,25mol Fe2O3 thành Fe là :
A. 0,25mol
B. 0,5 mol
C. 1,25 mol
D. 1,5 mol
Câu 3. Trong phản ứng : 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O
NO2 ñóng vai trò
A. là chất oxi hóa.
B. là chất khử.
C. là chất oxi hoá, ñồng thời cũng là chất khử.
D. không là chất oxi hóa, cũng không là chất
khử.
Câu 4. Nhận ñịnh nào không ñúng ?
A. Trong các phản ứng hoá học, số oxi hoá của các nguyên tố có thể thay ñổi hoặc không thay ñổi.
B. Trong các phản ứng phân huỷ số oxi hoá của các nguyên tố luôn thay ñổi.
C. Trong các phản ứng thế, số oxi hóa của các nguyên tố luụn thay ñổi.
D. Trong các phản ứng oxi hoá – khử luôn có sự thay ñổi số oxi hoá của các nguyên tố.
Câu 5. Cho các phản ứng hóa học sau :
1. 4HClO3 + 3H2S → 4HCl + 3H2SO4
2. 8Fe + 30 HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O
3. 16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MaCl2 + 8H2O + 5Cl2
4. Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu
5. 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl
Dãy các chất khử là :
A. H2S, Fe, KMnO4, Mg, NH3
B. H2S, Fe, HCl, Mg, NH3
C. HClO3, Fe, HCl, Mg, Cl2
D. H2S, HNO3, HCl, CuSO4, Cl2
Câu 6. Cho 2,8gam bột Fe nguyên chất tác dụng vừa hết với dung dịch H2SO4 loãng, giải phóng khí A và
dung dịch B; cô cạn dung dịch B thu ñược m gam muối khan. Vậy m có giá trị là :
A. 27,2g
B. 7,6g
C. 6,7g
D. 20,0g
Câu 7. Trong các phản ứng sau, phản ứng tự oxi hóa – khử là :
A. NO2 + 2NaOH → NaNO2 + NaNO3 + H2O
B. 2KNO3 → 2KNO2 + O2
o

t
C. Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu.
D. 2Na + Cl2 
→ 2NaCl
Câu 8. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HCl ñóng vai trò là chất oxi hóa trong phản ứng ?
A. 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O
B. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
C. HCl + NaOH → NaCl + H2O
D. 2HCl + CuO → CuCl2 + H2O
Câu 9. Có sơ ñồ phản ứng : KI + KMnO4 + H2SO4 → K2SO4 + I2 + MnSO4 + H2O
Khi thu ñược 15,1g MnSO4 thì số mol I2 tạo thành là
A. 0,25
B. 0,025
C. 0,0025
D. 0,00025
Câu 10. ðốt một kim loại X trong bình ñựng clo thu ñược 32,5g muối clorua và nhận thấy số mol khí clo
trong bình giảm 0,3mol, X là :
A. Mg
B. Al
C. Fe
D. Cu

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng ñài ...
T
ài li
u h
c t
p chia s
PƯ Ôxi hóa khử - Cân bằng HH - Sự ñiện li
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1
-
I. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ
Câu 1. Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử ?
1. CaCO
3
CaO + CO
2
2. 2KClO
3
2KCl + 3O
2
3. 2NaNO
3
2NaNO
2
+ O
2
4. 2Al(OH)
3
Al
2
O
3
+ 3H
2
O
5. 2NaHCO
3
Na
2
CO
3
+ H
2
O + CO
2
A.(1), (4) B.(2),(3) C.(3),(4) D.(4),(5)
Câu 2. Số mol electron cần dùng ñể khử hoàn toàn 0,25mol Fe
2
O
3
thành Fe là :
A. 0,25mol B. 0,5 mol C. 1,25 mol D. 1,5 mol
Câu 3. Trong phản ứng : 2NO
2
+ 2NaOH NaNO
3
+ NaNO
2
+ H
2
O
NO
2
ñóng vai trò
A. là chất oxi hóa. B. là chất khử.
C. là chất oxi hoá, ñồng thời cũng là chất khử. D. không chất oxi hóa, cũng không chất
khử.
Câu 4. Nhận ñịnh nào không ñúng ?
A. Trong các phản ứng hoá học, số oxi hoá của các nguyên tố có thể thay ñổi hoặc không thay ñổi.
B. Trong các phản ứng phân huỷ số oxi hoá của các nguyên tố luôn thay ñổi.
C. Trong các phản ứng thế, số oxi hóa của các nguyên tố luụn thay ñổi.
D. Trong các phản ứng oxi hoá – khử luôn có sự thay ñổi số oxi hoá của các nguyên tố.
Câu 5. Cho các phản ứng hóa học sau :
1. 4HClO
3
+ 3H
2
S 4HCl + 3H
2
SO
4
2. 8Fe + 30 HNO
3
8Fe(NO
3
)
3
+ 3N
2
O + 15H
2
O
3. 16HCl + 2KMnO
4
2KCl + 2MaCl
2
+ 8H
2
O + 5Cl
2
4. Mg + CuSO
4
MgSO
4
+ Cu
5. 2NH
3
+ 3Cl
2
N
2
+ 6HCl
Dãy các chất khử là :
A. H
2
S, Fe, KMnO
4
, Mg, NH
3
B. H
2
S, Fe, HCl, Mg, NH
3
C. HClO
3
, Fe, HCl, Mg, Cl
2
D. H
2
S, HNO
3
, HCl, CuSO
4
, Cl
2
Câu 6. Cho 2,8gam bột Fe nguyên chất tác dụng vừa hết với dung dịch H
2
SO
4
loãng, giải phóng khí A
dung dịch B; cô cạn dung dịch B thu ñược m gam muối khan. Vậy m có giá trị là :
A. 27,2g B. 7,6g C. 6,7g D. 20,0g
Câu 7. Trong các phản ứng sau, phản ứng tự oxi hóa – khử là :
A. NO
2
+ 2NaOH NaNO
2
+ NaNO
3
+ H
2
O B. 2KNO
3
2KNO
2
+ O
2
C. Fe + CuCl
2
FeCl
2
+ Cu. D. 2Na + Cl
2
t
2NaCl
Câu 8. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HCl ñóng vai trò là chất oxi hóa trong phản ứng ?
A. 4HCl + MnO
2
MnCl
2
+ Cl
2
+ 2H
2
O B. Zn + 2HCl
ZnCl
2
+ H
2
C. HCl + NaOH
NaCl + H
2
O D. 2HCl + CuO
CuCl
2
+ H
2
O
Câu 9. Có sơ ñồ phản ứng : KI + KMnO
4
+ H
2
SO
4
K
2
SO
4
+ I
2
+ MnSO
4
+ H
2
O
Khi thu ñược 15,1g MnSO
4
thì số mol I
2
tạo thành là
A. 0,25 B. 0,025 C. 0,0025 D. 0,00025
Câu 10. ðốt một kim loại X trong bình ñựng clo thu ñược 32,5g muối clorua nhận thấy số mol khí clo
trong bình giảm 0,3mol, X là :
A. Mg B. Al C. Fe D. Cu
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT PHẦN PHẢN ỨNG ÔXI HÓA –
KHỬ ; CÂN BẰNG HÓA HỌC; SỰ ðIỆN LI – CHẤT ðIỆN LI
Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN
phản ứng oxy hóa khử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phản ứng oxy hóa khử - Người đăng: Xuan Can
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
phản ứng oxy hóa khử 9 10 235