Ktl-icon-tai-lieu

phát triển logistics

Được đăng lên bởi minhnq-hd-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1639 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên Cứu & Trao Đổi

GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân
& Phạm Mỹ Lệ

Trường Đại học Kinh tế
TP. Hồ Chí Minh

hỉ còn ít ngày nữa
năm 2012,
một năm đầy
khó khăn, thử thách
sẽ đi qua, năm 2013 với những
tín hiệu “lành ít, dữ nhiều” sẽ
đến. Để giúp nền kinh tế phục hồi,
doanh nghiệp lấy lại niềm tin, đòi
hỏi mỗi người chúng ta phải nỗ
lực, cố gắng rất nhiều, phải chắt
chiu và sử dụng hiệu quả từng
đồng vốn, mọi nguồn lực có được,
phải chung sức, đồng lòng vượt
qua gian khó…Tất cả những điều
đó đều liên quan đến quản trị
Logistics và chuỗi cung ứng.
Vậy Logistics và dịch vụ
Logistics là gì? Thực trạng
Logistics ở VN hiện ra sao? Làm
cách nào biến Logistics thành
“chiếc đũa thần” có thể giúp
chúng ta vượt qua thử thách? Và
những giải pháp để phát triển
Logistics VN trong thời gian tới, là
những nội dung người viết muốn
sẽ chia sẻ cùng bạn đọc trước
thềm năm mới.
Từ khóa: Logistics, dịch vụ
Logistics, quản trị Logistics.

1. Logistics là gì? Dịch vụ
Logistics là gì?

Do tầm quan trọng đặc biệt của
Logistics, nên có nhiều trường phái,
nhiều tác giả nghiên cứu Logistics
và đưa ra nhiều định nghĩa khác
nhau về Logistics. Theo chúng tôi
“Logistics là quá trình tối ưu hoá
về vị trí và thời điểm, vận chuyển
và dự trữ nguồn tài nguyên từ điểm
đầu tiên của chuỗi cung ứng qua
các khâu sản xuất, phân phối cho
đến tay người tiêu dùng cuối cùng,
nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của
người tiêu dùng với chi phí hợp lý,
thông qua hàng loạt các hoạt động
kinh tế”. Logistics là một chức
năng kinh tế chủ yếu, có vai trò
rất quan trọng đối với nền kinh tế,
nói chung, và từng doanh nghiệp,
nói riêng. Logistics có mặt trong
mọi lĩnh vực của cuộc sống từ sản
xuất, kinh doanh cho đến y tế, giáo
dục, ở đâu cần có tối ưu hóa, ở đó
có Logistics, chứ không đơn giản
chỉ là kho và vận. Nhưng lĩnh vực
Logistics hoạt động tập trung nhất,
dễ thấy nhất, chính là giao nhận
vận tải, kho bãi.
Điểm lại lịch sử phát triển
Logistics từ những năm 60 của thế
kỷ 20 trở lại đây, ta thấy Logistics
đã phát triển dưới các hình thức
1PL, 2PL, 3PL, 4PL và 5PL, trong

đó:

- Logistics bên thứ nhất (1PL –
First Party Logistics) - người chủ
sở hữu hàng hóa tự mình tổ chức và
thực hiện các hoạt động Logistics
để đáp ứng nhu cầu của bản thân.
Theo hình thức này, chủ hàng phải
đầu tư vào phương tiện vận tải,
kho chứa hàng, hệ thống thông
tin, nhân công để quản lý và vận
hành hoạt động Logistics. 1 PL làm
phình to bộ máy của doanh nghiệp,
đối với các doanh nghiệp không có
đủ quy mô cần thiết, cũng như kinh
nghiệm và kỹ năng ch...
Số 8 (18) - Tháng 01- 02/2013 PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP
Nghiên Cứu & Trao Đổi
27


Trường Đi học Kinh tế
TP. Hồ Chí Minh
hỉ còn ít ngày nữa
năm 2012,
một năm đy
k khăn, th thách
sẽ đi qua, năm 2013 với những
tín hiu nh ít, d nhiu” s
đến. Để giúp nền kinh tế phục hồi,
doanh nghiệp lấy lại niềm tin, đòi
hỏi mi người chúng ta phi n
lực, c gng rt nhiu, phải cht
chiu và sử dụng hiệu quả từng
đồng vốn, mọi nguồn lực có được,
phải chung sc, đng lòng t
qua gian kTt cnhng điu
đó đu liên quan đến qun tr
Logistics và chuỗi cung ứng.
Vậy Logistics và dịch v
Logistics gì? Thực trng
Logistics VN hin ra sao? Làm
cách nào biến Logistics thành
“chiếc đũa thần” có thể giúp
cng ta vượt qua th thách? Và
những giải pháp để phát triển
Logistics VN trong thi gian tới, là
những ni dung người viết mun
sẽ chia sẻ cùng bạn đọc trước
thềm năm mới.
Tkhóa: Logistics, dch v
Logistics, quản trị Logistics.
     

Do tm quan trọng đặc bit ca
Logistics, nên nhiu trưng phái,
nhiều tác giả nghiên cứu Logistics
và đưa ra nhiu định nghĩa kc
nhau về Logistics. Theo chúng tôi
“Logistics quá trình tối ưu hoá
về vị trí thời điểm, vận chuyển
dự trữ nguồn tài nguyên từ điểm
đầu tiên ca chui cung ng qua
các khâu sản xuất, phân phối cho
đến tay người tiêu dùng cuối cùng,
nhằm đáp ng tt nht nhu cu ca
ni tiêu dùng vi chi phí hp ,
tng qua hàng lot các hot động
kinh tế”. Logistics một chc
năng kinh tế chủ yếu, vai trò
rất quan trng đối với nền kinh tế,
nói chung, từng doanh nghiệp,
nói rng. Logistics mặt trong
mọi lĩnh vc ca cuc sống từ sản
xuất, kinh doanh cho đến y tế, giáo
dục, đâu cần tối ưu hóa, đó
Logistics, chứ không đơn giản
chỉ là kho và vận. Nhưngnh vực
Logistics hot đng tp trung nht,
dễ thấy nhất, chính giao nhận
vận ti, kho bãi.
Điểm lại lch s phát trin
Logistics t nhng năm 60 ca thế
kỷ 20 tr lại đây, ta thy Logistics
đã phát triển dưới các hình thức
1PL, 2PL, 3PL, 4PL và 5PL, trong
đó:
- Logistics bên th nht (1PL
First Party Logistics) - người chủ
sở hữu hàng hóa tự mình tổ chức
thực hin c hot động Logistics
để đáp ứng nhu cầu của bản thân.
Theo hình thc này, ch hàng phải
đầu o phương tiện vận tải,
kho chứa hàng, hệ thống thông
tin, nhân công để quản vận
hành hoạt động Logistics. 1 PL làm
pnh to bộ y ca doanh nghip,
đối vi các doanh nghip không có
đủ quy cần thiết, cũng như kinh
nghim và k năng chuyên môn
để quản vận hành hoạt động
Logistics, thì hình thc này thưng
làm giảm hiệu quả hoạt động kinh
doanh.
- Logistics n th hai (2PL
Second Party Logistics) ngưi
cung cấp dịch vụ Logistics bên thứ
hai ni cung cấp dịch vụ cho
một hoạt động đơn lẻ trong chuỗi
các hot đng Logistics (vn tải,
kho bãi, thủ tục hải quan, thanh
toán…) để đáp ứng nhu cầu của
chủ ng, chưa tích hp hot đng
Logistics. Loạinhy bao gồm:
các hãng vận tải đường biển, đường
bộ, đưng hàng không, c công ty
kinh doanh kho i, khai thuê hải
quan, trung gian thanh toán...
- Logistics bên th ba (3PL
phát triển logistics - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phát triển logistics - Người đăng: minhnq-hd-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
phát triển logistics 9 10 422