Ktl-icon-tai-lieu

PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN

Được đăng lên bởi Cuộc Đời Sóng Gió
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 7070 lần   |   Lượt tải: 8 lần
PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP
DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN
I. NGƯỜI GIÁO VIÊN TOÁN DẠY HỌC TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
1.1. Dạy học trong bối cảnh mới
Vấn đề tri thức (trong đó có tri thức toán học) cũng lâu đời như chính con
người vậy. Thời đại nào cũng thế, và ở đâu cũng vậy, con người không thể sống
được nếu không có tri thức. Đúng như Francis Bacon nói, tri thức là sức mạnh, là
quyền lực của con người.
Ngày nay, vấn đề tri thức được đặt lại hoàn toàn mới, do sự phát triển như vũ
bão của khoa học và biến đổi cách mạng trong đời sống của con người. Xây dựng
nền kinh tế tri thức, tiến tới xã hội tri thức, đang là chủ đề quan trọng trong các
chương trình phát triển của các quốc gia trên thế giới. Tri thức ngày nay đã trở
thành nhân tố hàng đầu của tăng trưởng kinh tế, là động lực thực sự của phát triển
kinh tế - xã hội. Đương nhiên, tri thức mà ta nói ở đây khác hẳn về chất với tri thức
cần cho con người trong xã hội nông nghiệp và xã hội công nghiệp. Ta đã hiểu rằng
khoa học là hệ thống các tri thức về tự nhiên mà con người thu nhận được thông qua
kinh nghiệm và trực cảm, suy luận logic, và được kiểm chứng bằng thực nghiệm, tức là
thu được bằng các “phương pháp khoa học”. Những tri thức khoa học đó là những tri
thức đúng đắn một cách khách quan, hoàn toàn có thể tin cậy được để làm cơ sở cho
con người nhận thức đúng đắn các đối tượng thực tế trong tự nhiên và xã hội, phát
triển các công nghệ trong sản xuất, xây dựng các kế hoạch trong quản lý kinh tế,
hoạch định các giải pháp trong việc xử lý các mối quan hệ xã hội,.v..v.
Xã hội ngày nay là một xã hội liên tục biến đổi. Đó là một xã hội phức tạp và hỗn
độn, của các tương tác bất định và phi tuyến, của những trật tự dễ bị xói mòn và sụp đổ,
và cả những sự sụp đổ lòng tin vào quyết định luận và khả năng tiên đoán của con
người,v..v. Môi trường phức tạp và chứa nhiều bất định có nghĩa là nó không còn thuần
nhất, không đoán trước được, mà chỉ có thể biết được các bối cảnh tức thời của nó
Dạy học nói chung, dạy học bộ môn Toán nói riêng là một khoa học thực sự.
Việc dạy học là dạy cho học sinh các quy luật khách quan, tinh hoa của xã hội loài
người, việc học tập là để nắm vững quy luật khách quan và vận dụng vào thực tiễn.
Theo Từ điển giáo dục: Dạy là truyền lại những kiến thức, kinh nghiệm, đưa đến

1

những thông tin khoa học cho người khác tiếp thu một cách có hệ thống, có phương
pháp nhằm mục đích tự nâng cao trình độ văn hóa, năng lực trí tuệ và kỹ năng thực
hành trong đời sống thực tế. Theo A.V. Ptrovski: Dạy h...
PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP
DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN
I. NGƯI GIÁO VIÊN TOÁN DY HC TRONG BI CNH HIN NAY
1.1. Dạy học trong bối cảnh mới
Vấn đề tri thức (trong đó tri thức toán học) cũng u đời như chính con
người vậy. Thời đại nào cũng thế, đâu cũng vậy, con người không thể sống
được nếu không có tri thức. Đúng như Francis Bacon nói, tri thức sức mạnh,
quyền lực của con người.
Ngày nay, vấn đề tri thức được đặt lại hoàn toàn mới, do sự phát triển như vũ
bão của khoa học và biến đổi cách mạng trong đời sống của con người. Xây dựng
nền kinh tế tri thức, tiến tới hội tri thức, đang chủ đề quan trọng trong các
chương trình phát triển của các quốc gia trên thế giới. Tri thức ngày nay đã trở
thành nhân thàng đầu của tăng trưởng kinh tế, là động lực thực sự của phát triển
kinh tế - xã hội. Đương nhiên, tri thức mà ta nói ở đây khác hẳn v chất với tri thức
cần cho con người trong hội nông nghiệp hội công nghiệp. Ta đã hiểu rằng
khoa học hệ thống các tri thức về tự nhiên con người thu nhận được thông qua
kinh nghiệm và trực cảm, suy luận logic, và được kiểm chứng bằng thực nghiệm, tức là
thu được bằng các “phương pháp khoa học”. Những tri thức khoa hc đó là những tri
thức đúng đắn một cách khách quan, hoàn toàn có thể tin cậy được để làm cơ sở cho
con người nhận thức đúng đắn các đối tượng thực tế trong tự nhiên hội, phát
triển các công nghệ trong sản xuất, xây dựng các kế hoạch trong quản kinh tế,
hoạch định các giải pháp trong việc xử lý các mối quan hệ xã hội,.v..v.
Xã hi ngày nay là một xã hội liên tục biến đổi. Đó là mt xã hi phc tp và hỗn
đn, ca các tương tác bt đnh và phi tuyến, ca nhng trt tự dễ b xói mòn và sp đổ,
và cả nhng sự sụp đ lòng tin vào quyết đnh luận và kh ng tiên đoán ca con
người,v..v. Môi trường phc tp và chứa nhiu bất đnh có nghĩa là không còn thun
nhất, không đoán tc đưc, mà ch có th biết đưc các bối cnh tức thi ca nó
Dạy học nói chung, dạy học bn Toán nói riêng là một khoa học thực sự.
Việc dạy học là dạy cho học sinh các quy luật khách quan, tinh hoa của hội loài
người, việc học tập là đ nắm vững quy luật khách quan và vận dụng vào thực tiễn.
Theo Từ điển giáo dục: Dạy truyền lại những kiến thức, kinh nghiệm, đưa đến
1
PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN - Người đăng: Cuộc Đời Sóng Gió
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN 9 10 141