Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển Miễn dịch ở tế bào

Được đăng lên bởi Thanh Thúy
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1225 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 5. Phát triển và phản ứng miễn dịch
1. Phân chia tế bào
2. Phát sinh các bào quan
3. Cơ sở tế bào của sự phát triển
4. Kiểm soát chu kỳ tế bào
5. Phản ứng miễn dịch

1. Sựphân chia tế bào
1.1. Sự tách đôi ở vi khuẩn (E. coli)
DNA vòng liên kết protein, tạo một nhiễm sắc
thể nén chặt trong vùng giống nhân.
Mô hình cũ:
2 DNA sau tái bản dính vào
màng plasma và phân ly
thụ động khi màng kéo dài.
Màng và vách lõm vào
trong để chia hai tế bào.

Mô hình mới: Vòng chứa protein FtsZ (septum)
hướng vào trong (FtsZ là một tương đồng của
tubulin, cũng có trong sự phân chia lục lạp).

Localization of FtsL to the Escherichia coli
septal ring (Ghigo JM, Weiss DS, Chen JC,
Yarrow JC, Beckwith J. 1999)

1.2. Ý nghĩa của ngăn nhân
Nhân có ý nghĩa tiến hóa quan trọng:
- Phân ngăn: nhân và cytoplasm
- Bao nhân và mạng sợi trung gian bảo vệ DNA
- Kiểm soát sao mã và dịch mã theo không gian
và thời gian, dẫn tới sự đa dạng phong phú.

Dòng thông tin di truyền theo mô hình “ống
dẫn nước” ở tế bào nhân thực

1.3. Chu kỳ tế bào nhân thực (ba phase)

2. Phát sinh các bào quan
• Hai cách tạo mới các bào quan
Tế bào không ngừng tạo mới các bào quan:
- Tạo mới liên tục: lysosome từ từ thể Golgi,
màng plasma...
- Tăng trưởng và phân chia tiền lạp: ti thể và
lục lạp.

• Phát sinh mạng nội chất
Protein từ polysome của mạng nội chất và polysome tự do
Lipid được tổng hợp nhờ enzyme trên màng của mạng nội chất.
Mạng nội chất trơn “nảy chồi” từ mạng nội chất nhám.

• Phát sinh màng plasma
Protein ngoại vi ở mặt trong của màng (a) từ polysome tự do di
chuyển qua cytosol, hay dính ở mặt ngoài túi vận chuyển.
Glycolipid (b),
protein ngoại vi ở
mặt ngoài màng (c)
và protein xen trong
màng (d) từ
polysome của mạng
nội chất được vận
chuyển nhờ túi
Golgi và hiện tượng
xuất bào.

• Phát sinh ti thể và lục
lạp nhờ sự phân chia
bào quan có sẵn hay từ
hạt sơ khởi hay tiền lạp.

3. Cơ sở tế bào của sự phát triển
3.1. Thuật ngữ
Phát triển: chuỗi biến đổi từ hợp tử tới cơ thể
trưởng thành.
Phân hóa tế bào: quá trình tế bào thay đổi để
trở thành tế bào có chức năng chuyên biệt.

3.2. Các kiểu tế bào sống căn bản
• Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực
Tế bào vi khuẩn
(mesosome
không có thực)

Tế bào nhân thực có
nhân, bộ xương tế bào,
bào quan có màng

• Tế bào thể hệ và tế bào dục hệ
Cơ thể đa bào gồm hai phần:
- Thể hệ (soma): toàn bộ các dòng tế bào thể
hệ chứa cùng thông tin di truyền (như hợp tử).
- Dục hệ (germen): dòng tế bào sinh dục có thể
được truyền qua các thế hệ (qua sự thụ t...
Chương 5. Phát triển và phản ứng miễn dịch
1. Phân chia tế bào
2. Phát sinh các bào quan
3. Cơ sở tế bào của sự phát triển
4. Kiểm soát chu kỳ tế bào
5. Phản ứng miễn dịch
Phát triển Miễn dịch ở tế bào - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển Miễn dịch ở tế bào - Người đăng: Thanh Thúy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Phát triển Miễn dịch ở tế bào 9 10 653