Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển thuật toán mật mã khóa công khai dựa trên hệ mật ElGamal

Được đăng lên bởi hieuutc93-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 175 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT-TT

Tập V-1, Số 8 (28), tháng 12/2012

PHÁT TRIỂN THUẬT TOÁN MẬT MÃ KHÓA CÔNG KHAI DỰA TRÊN HỆ MẬT
ELGAMAL
DEVELOPMENT OF PUBLIC KEY CRYPTOGRAPHIC ALGORITHM BASED ON
ELGAMAL CRYPTOSYSTEM

Lưu Hồng Dũng
Abstract: This paper proposed a new public key
cryptographic algorithm based on the ElGamal
cryptosystem. This algorithm has the capacity of
information security and anthentication information.
The paper also offers analysis on the safety of the
proposed schemes, has shown the ability to apply it in
practice.

I.

thành khóa như sau:
1- Chọn số nguyên tố đủ lớn p sao cho bài toán
logarit trong Z p là khó giải.
2- Chọn g ∈ Z *p là phần tử nguyên thủy.
3- Chọn khóa mật x là số ngẫu nhiên sao cho:

1 < x < p . Tính khóa công khai y theo công

ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong thực tế, nhiều ứng dụng đòi hỏi việc bảo

mật thông tin cần phải được thực hiện đồng thời
với việc xác thực về nguồn gốc và tính toàn vẹn
của thông tin. Nội dung bài báo đề xuất một thuật
toán mật mã khóa công khai được phát triển dựa
trên hệ mật ElGamal [1] cho phép giải quyết tốt
các yêu cầu nêu trên.
II. PHÁT TRIỂN THUẬT TOÁN MẬT MÃ
KHÓA CÔNG KHAI DỰA TRÊN HỆ
MẬT ELGAMAL
1. Hệ mật Elgamal
Hệ mật Elgama được đề xuất vào năm 1984 trên
cơ sở bài toán logarith rời rạc. Sau đó, các chuẩn
chữ ký số DSS [2] của Mỹ và GOST R34.10-94 [3]
của Liên bang Nga đã được phát triển trên cơ sở
thuật toán chữ ký số của hệ mật này, còn thuật toán
mật mã khóa công khai ElGamal đã được sử dụng
bởi Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ - NSA
(National Security Agency).
1.1 Thuật toán hình thành tham số và khóa
Các thành viên trong hệ thống muốn trao đổi
thông tin mật với nhau bằng thuật toán mật mã
Elgamma thì trước tiên thực hiện quá trình hình

thức: y = g x mod p .
1.2 Thuật toán mã hóa
Giả sử người gửi là A, người nhận là B. Người
gửi A có khóa bí mật là xA và khóa công khai là yA.
Người nhận B có khóa bí mật là xB và khóa công
khai là yB. Khi đó, để gửi bản tin M cho B, với:

0 ≤ M < p , người gửi A sẽ thực hiện các bước
như sau:
1-

Chọn

số

ngẫu

nhiên

k

thỏa

mãn:

1 < k < p . Tính giá trị R theo công thức:

R = g k mod p .
2- Sử dụng khóa công khai của B để tính:

C = M × ( y B ) k mod p
3- Gửi bản mã gồm (C, R ) đến người nhận B.
1.3 Thuật toán giải mã
Để khôi phục bản tin ban đầu (M) từ bản mã

(C, R )

nhận được, người nhận B thực hiện các

bước như sau:
1- Tính giá trị Z theo công thức:

Z = R xB mod p = g k . xB mod p

Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng ...
Các công trình nghiên cu, phát trin và ng dng CNTT-TT Tp V-1, S 8 (28), tháng 12/2012
PHÁT TRIN THUT TOÁN MT MÃ KHÓA CÔNG KHAI DA TRÊN H MT
ELGAMAL
DEVELOPMENT OF PUBLIC KEY CRYPTOGRAPHIC ALGORITHM BASED ON
ELGAMAL CRYPTOSYSTEM
Lưu Hng Dũng
Abstract: This paper proposed a new public key
cryptographic algorithm based on the ElGamal
cryptosystem. This algorithm has the capacity of
information security and anthentication information.
The paper also offers analysis on the safety of the
proposed schemes, has shown the ability to apply it in
practice.
I. ĐẶT VN ĐỀ
Trong thc tế, nhiu ng dng đòi hi vic bo
mt thông tin cn phi được thc hin đồng thi
vi vic xác thc v ngun gc và tính toàn vn
ca thông tin. Ni dung bài báo đề xut mt thut
toán mt mã khóa công khai được phát trin da
trên h mt ElGamal [1] cho phép gii quyết tt
các yêu cu nêu trên.
II.
PHÁT TRIN THUT TOÁN MT MÃ
KHÓA CÔNG KHAI DA TRÊN H
MT ELGAMAL
1. H mt Elgamal
H mt Elgama được đề xut vào năm 1984 trên
cơ s bài toán logarith ri rc. Sau đó, các chun
ch ký s DSS [2] ca M và GOST R34.10-94 [3]
ca Liên bang Nga đã được phát trin trên cơ s
thut toán ch
s ca h mt này, còn thut toán
mt mã khóa công khai ElGamal đã được s dng
bi Cơ quan An ninh Quc gia M - NSA
(National Security Agency).
1.1 Thut toán hình thành tham s và khóa
Các thành viên trong h thng mun trao đổi
thông tin mt vi nhau bng thut toán mt mã
Elgamma thì trước tiên thc hin quá trình hình
thành khóa như sau:
1- Chn s nguyên t đủ ln p sao cho bài toán
logarit trong
là khó gii.
p
Z
2- Chn
là phn t nguyên thy.
*
p
Zg
3- Chn khóa mt x là s ngu nhiên sao cho:
px
<
<
1
. Tính khóa công khai y theo công
thc:
. pgy
x
mod=
1.2 Thut toán mã hóa
Gi s người gi là A, người nhn là B. Người
gi A có khóa bí mt là x
A
và khóa công khai là y
A
.
Người nhn B có khóa bí mt là x
B
và khóa công
khai là y
B
. Khi đó, để gi bn tin M cho B, vi:
pM
<
0 , người gi A s thc hin các bước
như sau:
1- Chn s ngu nhiên k tha mãn:
pk
<
<
1
. Tính giá tr R theo công thc:
. pgR
k
mod=
2- S dng khóa công khai ca B để tính:
pyMC
k
B
mod)(×=
3- Gi bn mã gm
(
)
RC,
đến người nhn B.
1.3 Thut toán gii mã
Để khôi phc bn tin ban đầu (M) t bn mã
(
)
RC,
nhn được, người nhn B thc hin các
bước như sau:
1- Tính giá tr Z theo công thc:
pgpRZ
BB
xkx
modmod
.
==
Phát triển thuật toán mật mã khóa công khai dựa trên hệ mật ElGamal - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển thuật toán mật mã khóa công khai dựa trên hệ mật ElGamal - Người đăng: hieuutc93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phát triển thuật toán mật mã khóa công khai dựa trên hệ mật ElGamal 9 10 142