Ktl-icon-tai-lieu

Phenol

Được đăng lên bởi heolacloi838
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 735 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại học Quy Nhơn
Khoa Hóa học
Lớp: Sư phạm hóa_K34
Họ tên: Nguyễn Thị Hương_Tổ 3

Bài 55: Phenol
I.Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
HS hiểu:
- Định nghĩa, phân loại, ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm nguyên tử trong phân tử
và tính chất hoá học của phenol.
- Phương pháp điều chế và ứng dụng của phenol.
2. Kĩ năng:
HS rèn luyện kĩ năng: phân biệt phenol và ancol thơm, vận dụng các tính chất hoá
học của phenol để giải đúng các bài tập.

II. Chuẩn bị:
- Mô hình lắp ghép để minh hoạ phenol, ancol thơm.
- Thí nghiệm C6H5OH tan trong dd NaOH.
- Thí nghiệm C6H5OH tác dụng với dd Br2.

III. Phương pháp chủ yếu:
- Thông qua thí nghiệm.
- Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.
- Nghiên cứu SGK để rút ra kết luận.

IV. Tổ chức các hoạt động dạy học:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Tiến trình:
Hoạt động vào bài: Các tiết trước các em đã được tìm hiểu về ancol, hôm nay các
em sẽ được tìm hiểu một hợp chất tiếp theo, hợp chất này cũng có nhóm OH,
nhưng nhóm OH này gắn với vòng thơm,đó là hợp chất phenol. Vậy để biết phenol
có gì giống và khác so với hợp chất ancol mà các em đã nghiên cứu trước đó hay
không thì các em cung tìm hiểu bài 55: ancol.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoạt động 1:
I. Định nghĩa, phân loại và tính chất vật lí.
1. Định nghĩa: SGK
GV: Viết công thức 2 chất lên bảng rồi VD: Phenol C6H5OH
cho biết sự giống và khác nhau về cấu
o-crezol CH3-C6H4-OH
tạo của 2 chất.
Ancol thơm C6H5CH2OH(ancol benzylic
GV dẫn dắt đến định nghĩa ở SGk.
2. Phân loại.
GV hướng dẫn cách gọi tên.
- Những phenol mà phân tử có chứa 1 nhóm

Hoạt động 2:
GV hướng dẫn HS đọc SGK.
Lưu ý HS: nhóm -OH phải liên kết trực
tiếp với vòng benzen.

-OH thuộc loại monophenol.
VD: CH3-C6H4-OH
- Những phenol mà phân tử có chứa nhiều
nhóm -OH thuộc loại poliphenol
VD: C6H4(OH)2
3. Tính chất vật lí:
SGK.
Hoạt động 3:
II. Tính chất hoá học.
GV yêu cầu hs nghiên cứu sgk nêu các 1. Tính axit.
tính chất vật lí của phenol.
VD:
Hoạt động 4:
C6H5OH + NaOH  C6H5ONa +H2O
GV làm thí nghiệm kết hợp dạy học nêu C6H5ONa +CO2 + H2O C6H5OH + NaHCO3
vấn đề. Yêu cầu HS nhận xét viết ptpu. Phenol có tính axit mạnh hơn ancol, nhưng tính
GV: Tính axit của phenol mạnh tới mức axit của nó còn yếu hơn cả axit cacbonic.
độ nào?
2. Phản ứng thế ở vòng bezen.
Hoạt động 5:
C6H5OH + 3Br2  C6H2Br3OH + 3HBr
GV: Làm thí nghiệm, HS quan sát, GV Phản ứng thế ở nhân thơm của phenol dễ hơn
giúp HS giải thích hiện tượng.
bezen và cả 3 nguyên tử H ở các vị trí 0, p đều
Hoạt động 6:
bị thế.
GV phân tích các hiệu ứng t...
Bài 55: Phenol
I.Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
HS hiểu:
- Định nghĩa, phân loại, ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm nguyên tử trong phân tử
và tính chất hoá học của phenol.
- Phương pháp điều chế và ứng dụng của phenol.
2. Kĩ năng:
HS rèn luyện kĩ năng: phân biệt phenol và ancol thơm, vận dụng các tính chất hoá
học của phenol để giải đúng các bài tập.
II. Chuẩn bị:
- Mô hình lắp ghép để minh hoạ phenol, ancol thơm.
- Thí nghiệm C
6
H
5
OH tan trong dd NaOH.
- Thí nghiệm C
6
H
5
OH tác dụng với dd Br
2
.
III. Phương pháp chủ yếu:
- Thông qua thí nghiệm.
- Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.
- Nghiên cứu SGK để rút ra kết luận.
IV. Tổ chức các hoạt động dạy học:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Tiến trình:
Hoạt động vào bài: Các tiết trước các em đã được tìm hiểu về ancol, hôm nay các
em sẽ được tìm hiểu một hợp chất tiếp theo, hợp chất này cũng có nhóm OH,
nhưng nhóm OH này gắn với vòng thơm,đó là hợp chất phenol. Vậy để biết phenol
có gì giống và khác so với hợp chất ancol mà các em đã nghiên cứu trước đó hay
không thì các em cung tìm hiểu bài 55: ancol.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Hoạt động 1:
GV: Viết công thức 2 chất lên bảng rồi
cho biết sự giống và khác nhau về cấu
tạo của 2 chất.
GV dẫn dắt đến định nghĩa ở SGk.
GV hướng dẫn cách gọi tên.
I. Định nghĩa, phân loại và tính chất vật lí.
1. Định nghĩa: SGK
VD: Phenol C
6
H
5
OH
o-crezol CH
3
-C
6
H
4
-OH
Ancol thơm C
6
H
5
CH
2
OH(ancol benzylic
2. Phân loại.
- Những phenol mà phân tử có chứa 1 nhóm
Trường Đại học Quy Nhơn
Khoa Hóa học
Lớp: Sư phạm hóa_K34
Họ tên: Nguyễn Thị Hương_Tổ 3
Phenol - Trang 2
Phenol - Người đăng: heolacloi838
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phenol 9 10 726