Ktl-icon-tai-lieu

phép đối xứng tâm

Được đăng lên bởi Nhật Tân
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 113 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SINH TỪ ĐÂU ĐẾN

BAØI TAÄP PHEÙP ÑOÁI XÖÙNG TAÂM
Baøi 1: Cho goùc xOy vaø 1 ñieåm A thuoäc mieàn trong cuûa goùc ñoù. Haõy döïng ñöôøng thaúng ñi qua A, caét caïnh
Ox taïi B, caét caïnh Oy taïi C sao cho A laø trung ñieåm BC.
Baøi 2: Haõy döïng hình bình haønh ABCD cho bieát 2 ñænh A, C; coøn hai ñænh ñoái dieän B, D coøn laïi naèm treân
ñöôøng troøn (O;R) cho tröôùc.
Baøi 3: Cho hai ñöôøng troøn ñoàng taâm (O;R) vaø (O;r) vôùi R > r vaø A laø moät ñieåm treân (O;r). Haõy döïng
ñöôøng thaúng qua A caét (O;r) taïi B vaø caét (O;R) taïi C, D sao cho CD = 3AB.
Baøi 4: Cho ñöôøng troøn (O;R) vaø hai ñieåm A, B naèm ngoaøi ñöôøng troøn. Haõy döïng moät ñöôøng kính CD
cuûa ñöôøng troøn (O;R) sao cho AC = BD.
Baøi 5: Cho tam giaùc ABC. Goïi D, E, F laàn löôït laø trung ñieåm cuûa BC, CA, AB. Goïi O laø moät ñieåm baát kyø
vaø A'=ÑD(O), B'=ÑE(O), C'=ÑF(O). Chứng minh caùc ñöôøng thaúng AA', BB', CC' ñoàng quy.
Baøi 6: Cho tam giaùc ABC. Goïi E, F, G laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AB, BC, CA. Goïi K laø moät ñieåm baát kyø
vaø M=ÑE(K), N=ÑF(M), P=ÑG(N). Chứng minh A laø trung ñieåm cuûa ñoaïn KP.
Baøi 7: Cho hình bình haønh ABCD. Chöùng minh raèng § B  § A  §C  § D .
Baøi 8: Cho hình bình haønh ABCD vaø moät ñieåm P thay ñoåi. Qua A, B, C, D döïng caùc ñöôøng thaúng song
song vôùi CP, DP, AP, BP theo thöù töï ñoù. Chứng minh caùc ñöôøng thaúng vöøa döïng ñoàng quy taïi moät ñieåm
Q vaø ñöôøng thaúng PQ luoân ñi qua moät ñieåm coá ñònh.
Baøi 9: Cho töù giaùc ABCD noäi tieáp ñöôøng troøn (O). M, N, P, Q laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AB, BC, CD,
DA. Töø M, N, P, Q döïng caùc ñöôøng thaúng vuoâng goùc ñeán caùc caïnh ñoái dieän töông öùng. Chöùng minh caùc
ñöôøng thaúng naøy ñoàng quy.
Baøi 10: Hai ngöôøi chôi moät troø chôi ñaët ñoàng xu leân maët baøn hình chöõ nhaät. Quy taéc chôi nhö sau: Ñoàng
xu ñöôïc pheùp ñaët vaøo baát cöù choã troáng naøo naøo, hai ngöôøi laàn löôït ñaët caùc ñoàng xu leân maët baøn (caùc ñoàng
xu khoâng choàng leân nhau). Ai ñeán löôït ñi maø khoâng theå ñaët ñöôïc ñoàng xu vaøo ñaâu thì bò thua. Haõy tìm ra
caùch chôi maø ngöôøi ñi ñaàu luoân thaéng cuoäc.

CHẾT ĐI VỀ ĐÂU

...
SINH TỪ ĐÂU ĐẾN
CHẾT ĐI VỀ ĐÂU
BAØI TAÄP PHEÙP ÑOÁI XÖÙNG TAÂM
Baøi 1: Cho goùc xOy vaø 1 ñieåm A thuoäc mieàn trong cuûa goùc ñoù. Haõy döïng ñöôøng thaúng ñi qua A, caét caïnh
Ox taïi B, caét caïnh Oy taïi C sao cho A laø trung ñieåm BC.
Baøi 2: Haõy döïng hình bình haønh ABCD cho bieát 2 ñænh A, C; coøn hai ñænh ñoái dieän B, D coøn laïi naèm treân
ñöôøng troøn (O;R) cho tröôùc.
Baøi 3: Cho hai ñöôøng troøn ñoàng taâm (O;R) vaø (O;r) vôùi R > r vaø A laø moät ñieåm treân (O;r). Haõy döïng
ñöôøng thaúng qua A caét (O;r) taïi B vaø caét (O;R) taïi C, D sao cho CD = 3AB.
Baøi 4: Cho ñöôøng troøn (O;R) vaø hai ñieåm A, B naèm ngoaøi ñöôøng troøn. Haõy döïng moät ñöôøng kính CD
cuûa ñöôøng troøn (O;R) sao cho AC = BD.
Baøi 5: Cho tam giaùc ABC. Goïi D, E, F laàn löôït laø trung ñieåm cuûa BC, CA, AB. Goïi O laø moät ñieåm baát kyø
vaø A'=Ñ
D
(O), B'=Ñ
E
(O), C'=Ñ
F
(O). Chng minh caùc ñöôøng thaúng AA', BB', CC' ñoàng quy.
Baøi 6: Cho tam giaùc ABC. Goïi E, F, G laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AB, BC, CA. Goïi K laø moät ñieåm baát kyø
vaø M=Ñ
E
(K), N=Ñ
F
(M), P=Ñ
G
(N). Chng minh A laø trung ñieåm cuûa ñoaïn KP.
Baøi 7: Cho hình bình haønh ABCD. Chöùng minh raèng
§ § § §
B A C D
.
Baøi 8: Cho hình bình haønh ABCD vaø moät ñieåm P thay ñoåi. Qua A, B, C, D döïng caùc ñöôøng thaúng song
song vôùi CP, DP, AP, BP theo thöù töï ñoù. Chng minh caùc ñöôøng thaúng vöøa döïng ñoàng quy taïi moät ñieåm
Q vaø ñöôøng thaúng PQ luoân ñi qua moät ñieåm coá ñònh.
Baøi 9: Cho töù giaùc ABCD noäi tieáp ñöôøng troøn (O). M, N, P, Q laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AB, BC, CD,
DA. Töø M, N, P, Q döïng caùc ñöôøng thaúng vuoâng goùc ñeán caùc caïnh ñoái dieän töông öùng. Chöùng minh caùc
ñöôøng thaúng naøy ñoàng quy.
Baøi 10: Hai ngöôøi chôi moät troø chôi ñaët ñoàng xu leân maët baøn hình chöõ nhaät. Quy taéc chôi nhö sau: Ñoàng
xu ñöôïc pheùp ñaët vaøo baát cöù choã troáng naøo naøo, hai ngöôøi laàn löôït ñaët caùc ñoàng xu leân maët baøn (caùc ñoàng
xu khoâng choàng leân nhau). Ai ñeán löôït ñi maø khoâng theå ñaët ñöôïc ñoàng xu vaøo ñaâu thì bò thua. Haõy tìm ra
caùch chôi maø ngöôøi ñi ñaàu luoân thaéng cuoäc.
phép đối xứng tâm - Người đăng: Nhật Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
phép đối xứng tâm 9 10 249