Ktl-icon-tai-lieu

PHÉP LAI TƯƠNG ĐƯƠNG

Được đăng lên bởi nguyentusgd
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 902 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÉP LAI TƯƠNG ĐƯƠNG
nguyentusgd@gmail.com
1. Định nghĩa: Hai phép lai gọi là tương đương (hay còn gọi là lai tương đẳng) khi các dạng bố, mẹ
có những bộ NST và bộ gen tương hợp. Khi bố và mẹ hoán đổi cho nhau các cặp gen tương ứng mà
kết quả đời con kiểu gen không thay đổi (chỉ cần nói đến kiểu gen thôi là đủ rồi!)
Lai tương đương tuân theo định luật phân ly độc lập của Menden và tính chất của con lai tương
đương giống nhau trong phép lai thuận nghịch
Ví dụ - P1: AABB x
aabb và P2: AAbb x
aaBB là 2 phép lai tương đương.
- P3: (mẹ) AaBb x (bố) aabb và P4: (mẹ) Aabb x (bố) aaBb là 2 phép lai tương đương.
(xin phép tôi dùng từ “bố”, “mẹ” thay cho ký hiệu)
2. Điều kiện để có phép lai tương đương:
a. Các gen phải phân ly độc lập. Nếu các gen liên kết, hoán vị thì không bao giờ có phép lai
tương đương
Ví dụ: P: AB/AB x ab/ab khác với P: Ab/Ab x aB/aB mặc dù bố mẹ hoán đổi cho nhau các cặp
gen tương ứng.
b. Bố và mẹ khác nhau ít nhất 2 cặp gen:
Ví dụ: Phép lai P1: AABB x AAbb không có phép lai tương đương với nó
c. Gen mà bố và mẹ hoán đổi cho nhau phải nằm trên NST thường, nếu nằm trên NST
giới tính thì không thể thành lập phép lai tương đương.
Ví dụ: - P: AAXBXB x aaXbYb tương đương với P: aaXBXB x AAXbYb
- P: AAXBXB x aaXbY tương đương với P: aaXBXB x AAXbY
- P: AAXBXB x aaXbYb không tương đương với P: AAXbXb x aaXBYB
- P: AAXBXB x aaXbY không tương đương với P: AAXbXb x aaXBY
3. Công thức tính số phép lai tương đương:
a. Nếu bố và mẹ khác nhau n cặp gen alen thì ta có được 2n-1 phép lai tương đương với nhau.
Ví dụ: Bố và mẹ khác nhau 3 cặp gen alen thì ta có 23 = 4 phép lai tương đương với nhau
Mẹ
Bố
Cặp gen alen thứ nhất AA
aa
Cặp gen alen thứ hai
BB
bb
Cặp gen alen thứ ba
DD
dd
Ta có 4 phép lai tương đương với nhau:
P1 : AABBDD x aabbdd
P2 : AAbbDD x aaBBdd
P3 : aaBBDD x AAbbdd
P4 : aabbDD x AABBdd
b. Nếu ta đã có 1 phép lai gốc mà bố và mẹ khác nhau n cặp gen alen thì ta sẽ tìm thêm được
(2n-1-1) phép lai tương đương với phép lai gốc đã cho.
Ví dụ: Nếu ta có 1 phép lai gốc mà bố và mẹ khác nhau 3 cặp gen alen thì ta sẽ tìm thêm được 2 31
-1 = 3 phép lai tương đương với phép lai gốc.
Nếu ta có phép lai gốc: P1: AABBDD x aabbdd
Thì ta sẽ tìm thêm được 3 phép lai tương đương với nó:
P2 : AAbbDD x aaBBdd
P3 : aaBBDD x AAbbdd
P4 : aabbDD x AABBdd
2. Cách thiết lập phép lai tương đương:
a. Dùng phép nhân đại số:
(AA : aa) (BB : bb) (DD : dd) = (AABB: AAbb: aaBB: aabb) (DD : dd) =
AABBDD: AAbbDD: aaBBDD: aabbDD: AABBdd: AAbbdd: aaBBdd: aabbdd
(1)
(2)
(3)
(4)
(4’...
PHÉP LAI TƯƠNG ĐƯƠNG
nguyentusgd@gmail.com
1. Định nghĩa: Hai phép lai gọi là tương đương (hay còn gọi là lai tương đẳng) khi các dạng bố, mẹ
những bộ NST bộ gen tương hợp. Khi bố mẹ hoán đổi cho nhau các cặp gen tương ứng
kết quả đời con kiểu gen không thay đổi (chỉ cần nói đến kiểu gen thôi là đủ rồi!)
Lai tương đương tuân theo định luật phân ly độc lập của Menden tính chất của con lai tương
đương giống nhau trong phép lai thuận nghịch
Ví dụ - P
1
: AABB x aabb và P
2:
AAbb x aaBB là 2 phép lai tương đương.
- P
3
: (mẹ) AaBb x (bố) aabb và P
4
: (mẹ) Aabb x (bố) aaBb là 2 phép lai tương đương.
(xin phép tôi dùng từ “bố”, “mẹ” thay cho ký hiệu)
2. Điều kiện để có phép lai tương đương:
a. Các gen phải phân ly độc lập. Nếu các gen liên kết, hoán vị thì không bao giờ phép lai
tương đương
dụ: P: AB/AB x ab/ab khác với P: Ab/Ab x aB/aB mặc bố mẹ hoán đổi cho nhau các cặp
gen tương ứng.
b. Bố và mẹ khác nhau ít nhất 2 cặp gen:
Ví dụ: Phép lai P1: AABB x AAbb không có phép lai tương đương với nó
c. Gen bố mẹ hoán đổi cho nhau phải nằm trên NST thường, nếu nằm trên NST
giới tính thì không thể thành lập phép lai tương đương.
Ví dụ: - P: AAX
B
X
B
x aaX
b
Y
b
tương đương với P: aaX
B
X
B
x AAX
b
Y
b
- P: AAX
B
X
B
x aaX
b
Y
tương đương với P: aaX
B
X
B
x AAX
b
Y
- P: AAX
B
X
B
x aaX
b
Y
b
không tương đương với P: AAX
b
X
b
x aaX
B
Y
B
- P: AAX
B
X
B
x aaX
b
Y
không tương đương với P: AAX
b
X
b
x aaX
B
Y
3. Công thức tính số phép lai tương đương:
a. Nếu bố và mẹ khác nhau n cặp gen alen thì ta có được 2
n-1
phép lai tương đương với nhau.
Ví dụ: Bố và mẹ khác nhau 3 cặp gen alen thì ta có 2
3
= 4 phép lai tương đương với nhau
Ta có 4 phép lai tương đương với nhau:
P
1
: AABBDD x aabbdd
P
2
: AAbbDD x aaBBdd
P
3
: aaBBDD x AAbbdd
P
4
: aabbDD x AABBdd
b. Nếu ta đã có 1 phép lai gốc bố mẹ khác nhau n cặp gen alen thì ta sẽ tìm thêm được
(2
n-1
-1) phép lai tương đương với phép lai gốc đã cho.
Ví dụ: Nếu ta có 1 phép lai gốc mà bố và mẹ khác nhau 3 cặp gen alen thì ta sẽ tìm thêm được 2
3-
1
-1 = 3 phép lai tương đương với phép lai gốc.
Nếu ta có phép lai gốc: P
1
: AABBDD x aabbdd
Thì ta sẽ tìm thêm được 3 phép lai tương đương với nó:
P
2
: AAbbDD x aaBBdd
P
3
: aaBBDD x AAbbdd
P
4
: aabbDD x AABBdd
2. Cách thiết lập phép lai tương đương:
a. Dùng phép nhân đại số:
(AA : aa) (BB : bb) (DD : dd) = (AABB: AAbb: aaBB: aabb) (DD : dd) =
AABBDD: AAbbDD: aaBBDD: aabbDD: AABBdd: AAbbdd: aaBBdd: aabbdd
(1) (2) (3) (4) (4’) (3’) (2’) (1’)
Ta có 4 phép lai tương đương khi ráp :
P
1
: (1) x (1’) = AABBDD x aabbdd
P
1
: (2) x (2’) = AAbbDD x aaBBdd
P
1
: (3 x (3’) = aaBBDD x AAbbdd
P
1
: (4) x (4’) = aabbDD x AABBdd
b. Dùng sơ đồ nhánh (tương tự như viết kiểu giao tử)
Mẹ Bố
Cặp gen alen thứ nhất AA aa
Cặp gen alen thứ hai BB bb
Cặp gen alen thứ ba DD dd
1
PHÉP LAI TƯƠNG ĐƯƠNG - Trang 2
PHÉP LAI TƯƠNG ĐƯƠNG - Người đăng: nguyentusgd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
PHÉP LAI TƯƠNG ĐƯƠNG 9 10 15