Ktl-icon-tai-lieu

Phép nhân phân số Toán 6-Tập 2

Được đăng lên bởi Phạm Kiều Dung
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày soạn:20/2/2016
Ngày dạy: 1/3/2016
Giáo viên hướng dẫn: cô Nguyễn Thị Loan
Giáo sinh thực tập: Phạm Kiều Dung

Tiết 85: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
I.Mục tiêu:
- Kiến thức: HS biết các tính chất cơ bản của phép nhân phân số: giao hoán, kết
hợp, nhân với số 1, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
- Kỹ năng: HS có kỹ năng vận dụng các tính chất trên để thực hiện phép tính hợp
lý, nhất là khi nhân nhiều phân số.
- Thái độ: Có ý thức quan sát đặc điểm các phân số để vận dụng các tính chất cơ
bản của phép nhân phân số.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
-GV : SGK, bảng phụ, phấn màu
- HS: SGK, đồ dùng học tập.
III. Tiến trình bài dạy
1. Ổn định lớp ( 1 phút)
2. Hoạt động dạy học
HĐ của GV

HĐ của
ND ghi bảng
HS
HĐ1: Kiểm tra bài cũ (5 phút)

Yêu cầu HS phát biểu tính chất cơ HS trả
bản của phép nhân số nguyên. Viết lời.
dạng tổng quát:
a.b = b.a
(a.b).c = a.(b.c)
a.1 = 1.a = a
a.(b+c) = a.b + a.c
Phép nhân phân số liệu có các tính
chất cơ bản như phép nhân số

nguyên không? Vào bài mới.
HĐ2: Các tính chất (15 phút)
1.Các tính chất:
GV treo bảng phụ:
Phép nhân phân số cũng có các
tính chất cơ bản như phép nhân số
nguyên.
Dựa vào tính chất cơ bản của phép
nhân số nguyên hãy làm bài tập
sau
Điền vào chỗ chấm các tính chất
sau:
a, Tính chất …………

a, Tính chất giao hoán.

a c c a
. = .
b d d b

a c c a
. = .
b d d b

b, Tính chất …………..
a c

p

a

b, Tính chất kết hợp.

c p

a c

( b . d ¿. q =b . ( d . q )
c, Tính chất …………...
HS làm

a c p a c a p
. + = . + .
b d q b d b q

(a,b,c,d,p,q

)

Z; b,d,q

c p

a
a a
=
.1
=
1.
b
b b

d, Tính chất ……………

∈

a

c, Tính chất nhân với 1

a
a a
=
.1
=
1.
b
b b

(

p

( b . d ¿. q =b . ( d . q )

a c p a c a p
. + = . + .
b d q b d b q

(

≠0¿

Gv nhận xét
Gv phát biểu bằng lời các tính chất
- Tính chất giao hoán:
Tích của các phân số không đổi
nếu ta đổi chỗ các phân số.
- Tính chất kết hợp:
Muốn nhân tích 2 phân số với
phân số thứ 3 ta có thể nhân phân
số thứ nhất với tích của phân số
thứ 2 và phân số thứ 3.

d, Tính chất phân phối giữa phép
nhân và phép cộng.

HS
nghe

)

(a,b,c,d,p,q ∈ Z; b,d,q ≠ 0 ¿

- Nhân với 1:
Tích của 1 phân số với 1 bằng
chính phân số đó.
- Tính chất phân phối của phép nhân
đối với phép cộng:
Muốn nhân 1 phân số với 1 tổng ta
có thể nhân phân số đó với từng số HS đọc
hạng của tổng rồi cộng lại với
nhau.
GV yêu cầu từng HS nhắc lại các
tính chất
GV :Các tính chất cơ bản của phép
nhân phân số được áp dụng trong
các dạng bài toán:
- Nhân nhiều số
- Tính nhanh, tín...
Ngày soạn:20/2/2016
Ngày dạy: 1/3/2016
Giáo viên hướng dẫn: cô Nguyễn Thị Loan
Giáo sinh thực tập: Phạm Kiều Dung
Tiết 85: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
I.Mục tiêu:
- Kiến thức: HS biết các tính chất cơ bản của phép nhân phân số: giao hoán, kết
hợp, nhân với số 1, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
- Kỹ năng: HS có kỹ năng vận dụng các tính chất trên để thực hiện phép tính hợp
lý, nhất là khi nhân nhiều phân số.
- Thái độ: Có ý thức quan sát đặc điểm các phân số để vận dụng các tính chất cơ
bản của phép nhân phân số.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
-GV : SGK, bảng phụ, phấn màu
- HS: SGK, đồ dùng học tập.
III. Tiến trình bài dạy
1. Ổn định lớp ( 1 phút)
2. Hoạt động dạy học
HĐ của GV HĐ của
HS
ND ghi bảng
HĐ1: Kiểm tra bài cũ (5 phút)
Yêu cầu HS phát biểu tính chất cơ
bản của phép nhân số nguyên. Viết
dạng tổng quát:
a.b = b.a
(a.b).c = a.(b.c)
a.1 = 1.a = a
a.(b+c) = a.b + a.c
Phép nhân phân số liệu có các tính
chất cơ bản như phép nhân số
HS trả
lời.
Phép nhân phân số Toán 6-Tập 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phép nhân phân số Toán 6-Tập 2 - Người đăng: Phạm Kiều Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phép nhân phân số Toán 6-Tập 2 9 10 650