Ktl-icon-tai-lieu

Phép tính vi phân của hàm một biến

Được đăng lên bởi Như Hoa Mạc
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 747 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Chương 4. Phép tính vi phân của hàm một biến
Lê Văn Trực

Giải tích toán học. Tập 1. NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2007.
Từ khoá:Giải tích toán học, giải tích, Phép tích vi phân, Đạo hàm, vi phân, Công thức
Taylor, Khai triển Maclaurin, Quy tắc L’hospital.
Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho mục
đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục
vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả.

Mục lục
Chương 4 Phép tính vi phân của hàm một biến ....................................................................... 2
4.1 Đạo hàm và cách tính ....................................................................................................... 3
4.1.1 Định nghĩa đạo hàm ................................................................................................... 3
4.1.2 Công thức đối với số gia của hàm số ......................................................................... 3
4.2 Các qui tắc tính đạo hàm .................................................................................................. 4
4.2.1 Các qui tắc tính đạo hàm............................................................................................ 4
4.2.2 Đạo hàm của hàm số hợp........................................................................................... 4
4.2.3 Đạo hàm của hàm số ngược ....................................................................................... 6
4.2.4 Đạo hàm theo tham số................................................................................................ 7
4.2.5 Đạo hàm một phía...................................................................................................... 7
4.2.6 Đạo hàm vô cùng ....................................................................................................... 9
4.2.7 Đạo hàm các hàm số sơ cấp ....................................................................................... 9
4.3 Vi phân của hàm số ........................................................................................................ 10
4.3.1 Định nghĩa................................................................................................................ 10

1

2

4.3.2 Các qui tắc tính vi phân ........................................................................................... 11
4.3.3 Vi phân của hàm số hợp...........................................................................
1
1
Gii tích toán hc. Tp 1. NXB Đại hc quc gia Hà Ni 2007.
T khoá:Gii tích toán hc, gii tích, Phép tích vi phân, Đạo hàm, vi phân, Công thc
Taylor, Khai trin Maclaurin, Quy tc L’hospital.
Tài liu trong Thư vin đin t ĐH Khoa hc T nhiên có th được s dng cho mc
đích hc tp và nghiên cu cá nhân. Nghiêm cm mi hình thc sao chép, in n phc
v các mc đích khác nếu không được s chp thun ca nhà xut bn và tác gi.
Mc lc
Chương 4 Phép tính vi phân ca hàm mt biến ....................................................................... 2
4.1 Đạo hàm và cách tính ....................................................................................................... 3
4.1.1 Định nghĩa đạo hàm................................................................................................... 3
4.1.2 Công thc đối vi s gia ca hàm s ......................................................................... 3
4.2 Các qui tc tính đạo hàm .................................................................................................. 4
4.2.1 Các qui tc tính đạo hàm............................................................................................ 4
4.2.2 Đạo hàm ca hàm s hp...........................................................................................4
4.2.3 Đạo hàm ca hàm s ngược....................................................................................... 6
4.2.4 Đạo hàm theo tham s................................................................................................ 7
4.2.5 Đạo hàm mt phía......................................................................................................7
4.2.6 Đạo hàm vô cùng ....................................................................................................... 9
4.2.7 Đạo hàm các hàm s sơ cp....................................................................................... 9
4.3 Vi phân ca hàm s ........................................................................................................ 10
4.3.1 Định nghĩa................................................................................................................ 10
Chương 4. Phép tính vi phân ca hàm mt biến
Lê Văn Trc
Phép tính vi phân của hàm một biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phép tính vi phân của hàm một biến - Người đăng: Như Hoa Mạc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Phép tính vi phân của hàm một biến 9 10 354