Ktl-icon-tai-lieu

Phép vi phân của hàm nhiều biến

Được đăng lên bởi thanhchieu
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2379 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A2

CHÝÕNG I: PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN

I. TẬP HỢP RN VÀ HÀM NHIỀU BIẾN
1. Rn và các tập con
Với n là một số nguyên dýõngờ ký hiệu Ởn ðýợc dùng ðể chỉ tập hợp tất cả các bộ n số
thực ậx1, x2, …ờxn) và ta thýờng gọi Ởn là không gian ậthựcấ n chiềuề ẩhi bộ số thực
(x1, x2,…ờxn) ðýợc ðặt tên là ỳ thì ta viết làầ
P(x1, x2, …ờ xn)
Và gọi nó là một ðiểm trong không gian Ởn.
Cho 2 ðiểm ỳậx1, x2, …ờ xn) và ẵậy1, y2, …ờ yn) trong Rn, khoảng cách giữa hai ðiểm
P và ẵờ ký hiệu là dậỳờ ẵấ ðýợc ðịnh nghĩa bởi:
d(P, Q) =
Khoảng cách này thỏa bất ðẳng thức tam giác sau ðâyầ
d(P, Q) ≤ dậỳờ R) + d(R, Q)
với ĩ ðiểm ỳờ ẵờ Ở tùy ýề
Ðiểm ỳậx1, x2, …ờxn) còn ðýợc viết gọn dýới dạng xụậx1, x2, …ờxn) với xụậx1, x2, …ờ
xn) và yụậy1, y2, …ờ yn), khoảng cách giữa x và y còn ðýợc viết bởiầ
| x – y |=

Cho
và r là số thực dýõngờ tập hợp B(P, r) = {
| d(P, Q) < r} ðýợc
gọi là hình cầu mở tâm ỳ bán kính rờ hay là lân cận bán kính r của ỳề
Tập hợp ừ trong Ởn ðýợc gọi là bị chặn nếu có r ễ ế sao cho
ðiểm ẫậếờ ếờ …ờ ếấề

, với ẫ là

2. Hàm nhiếu biến
Cho n là một số nguyên với n ≥ ịề ∞ột phép týõng ứng fầ Ởn R ðýợc gọi là một hàm
n biếnề Tập hợp các ðiểm
mà fậỳấ xác ðịnh ðýợc gọi là miền xác ðịnh của fề Ta
ký hiệu miền xác ðịnh của f là ắậfấề
Ví dụầ

Sưu tầm và chỉnh sửa by Nguyễn Hải Đăng

GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A2

2

1) Hàm f ầ Ở2 R

(x, y)  f(x, y)=
Là một hàm ị biến có miền xác ðịnh là tập hợp tất cả các ðiểm ỳậxờ yấ sao cho
4-x2-y2>0. Vậy ắậfấụửậếờ ịấờ hình cầu mở tâm ẫ bán kính ị trong Ở2.
2) g : R3 R với gậxờ yờ zấụx2+(y+z)/2 là một hàm 3 biến có miền xác ðịnh là
D(g)=R3.
Ta chỉ có thể biểu diễn hình họcờ bằng vẽ ðồ thịờ cho hàm ị biến z ụ fậxờ yấề
Ðồ thị của hàm ị biến này là tập hợp các ðiểm trong không gian Ở3 sau ðâyầ
G(f)={(x, y, f(x, y)) |

}

Ðây là một mặt cong trong không gian ĩ chiều với hệ tọa ðộ ắescartes ẫxyzề
Ví dụầ ðồ thị của hàm z ụ
trong không gian ĩ chiều ẫxyzề

là nửa trên của mặt cầu tâm ẫ bán kính ữ

II. GIỚI HẠN VÀ TÍNH LIÊN TỤC
1. Ðịnh nghĩa giới hạn
Cho hàm n biến z ụ f ậx1, x2, …ờ xn) xác ðịnh trên một lân cận bán kính r của một
diểm
và có thể không xác ðịnh tại ỳề Ta nói z ụ f ậx1, x2, …ờ xn) tiến về
(hay có giới hạn là ỡấề ẩhi ∞ ậx1, x2, …ờ xn) dần ðến ỳ nếu với mọi å ễ ế cho trýớcờ
tồn tại ä ễ ế sao choầ
0 < d (P, M) < ä ụễ | fậ∞ấ – L | < åề
Khi ðó ta viếtầ

Trong trýờng hợp hàm ị biến z ụ f ậxờ yấ thì giới hạn có thể ðýợc viết làầ

Hay có thể viếtầ

Sưu tầm và chỉnh sửa by Nguyễn Hải Đăng

3

GIÁO TRÌNH TOÁN CAO...
GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CP A2
CHÝÕNG I: PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIU BIN
I. TP HP R
N
VÀ HÀM NHIU BIN
1. R
n
và các tp con
Vi n là mt s nguyên dýõngờ ký hiu Ở
n
ðýc dùng ð ch tp hp tt c các b n s
thc ậx
1
, x
2
, ờx
n
) và ta thýng gi Ở
n
là không gian ậthcấ n chiuề ẩhi b s thc
(x
1
, x
2
,ờx
n
) ðýc ðt tên là ỳ thì ta viết làầ
P(x
1
, x
2
, ờ x
n
)
Và gi nó là mt ðim trong không gian Ở
n
.
Cho 2 ðim ỳậx
1
, x
2
, ờ x
n
) và ẵậy
1
, y
2
, ờ y
n
) trong R
n
, khong cách gia hai ðim
P và ẵờ ký hiu là dậỳờ ẵấ ðýc ðnh nghĩa bi:
d(P, Q) =
Khong cách này tha bt ðng thc tam giác sau ðâyầ
d(P, Q) dậỳờ R) + d(R, Q)
vi ĩ ðim ờ ẵờ Ở tùy ýề
Ðim ỳậx
1
, x
2
, ờx
n
) còn ðýc viết gn dýi dng xụậx
1
, x
2
, ờx
n
) vi xụậx
1
, x
2
,
x
n
) và yụậy
1
, y
2
, ờ y
n
), khong cách gia x và y còn ðýc viết biầ
| x y |=
Cho và r là s thc dýõngờ tp hp B(P, r) = { | d(P, Q) < r} ðýc
gi là hình cu m tâm ỳ bán kính rờ hay là lân cn bán kính r ca ỳề
Tp hp ừ trong Ở
n
ðýc gi là b chn nếu có r ễ ế sao cho , vi ẫ là
ðim ẫậếờ ếờ ờ ếấề
2. Hàm nhiếu biến
Cho n là mt s nguyên vi n ịề ∞t phép týõng ng fầ Ở
n
R ðýc gi là mt hàm
n biếnề Tp hp các ðim mà fậỳấ xác ðnh ðýc gi là min xác ðnh ca fề Ta
ký hiu min xác ðnh ca f là ắậfấề
Ví d
1
Sưu tm và chnh sa by Nguyn Hi Đăng
Phép vi phân của hàm nhiều biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phép vi phân của hàm nhiều biến - Người đăng: thanhchieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Phép vi phân của hàm nhiều biến 9 10 861