Ktl-icon-tai-lieu

phóng xạ hạt nhân

Được đăng lên bởi thienthan-kute09
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2084 lần   |   Lượt tải: 5 lần
GV: Nguyễn Văn Thụ- 0977722500

Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ-Hòa Bình

CHUYÊN ĐỀ: PHÓNG XẠ- PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
Câu 2. ( Chọn đội tuyển dự thi Olympic hóa quốc tế-năm 2007)
Phòng thí nghiệm có mẫu phóng xạ Au 198 với cường độ 4,0 mCi/1g Au. Sau 48 giờ
người ta cần một dung dịch có độ phóng xạ 0,5 mCi/1g Au. Hãy tính số gam dung môi
không phóng xạ pha với 1g Au để có dung dịch nói trên. Biết rằng Au 198 có t1/2 = 2,7
ngày đêm.
Giải.
. - t = 48 h = 2 ngày đêm.
- Áp dụng biểu thức tốc độ của phản ứng một chiều bậc một cho phản ứng phóng
xạ, ta có:  = 0,693/t1/2; Với t1/2 = 2,7 ngày đêm,  = 0,257 (ngày đêm)-1.
Từ pt động học p.ư một chiều bậc nhất, ta có:  =(1/t) ln N0/N.
Vậy: N/N0 = e-  t = e-0,257 x 2 = 0,598.
Như vậy, sau 48 giờ độ phóng xạ của mẫu ban đầu còn là:
0,598 x 4 = 2,392(mCi).
Do đó số gam dung môi trơ cần dùng là: (2,392 : 0,5) – 1,0 = 3,784 (g).
Câu 3. ( Chọn đội tuyển dự thi Olympic hóa quốc tế-năm 2009)
1. 238U là đồng vị đầu tiên trong họ phóng xạ urani–rađi, các đồng vị của các nguyên
tố khác thuộc họ này đều là sản phẩm của chuỗi phân rã phóng xạ bắt đầu từ 238U. Khi
phân tích quặng urani người ta tìm thấy 3 đồng vị của urani là 238U, 235U và 234U đều có
tính phóng xạ.
Hai đồng vị 235U và 234U có thuộc họ phóng xạ urani–rađi không? Tại sao? Viết
phương trình biểu diễn các biến đổi hạt nhân để giải thích.
Điện tích hạt nhân Z của thori (Th), protactini (Pa) và urani (U) lần lượt là 90, 91, 92. Các
nguyên tố phóng xạ tự nhiên có tính phóng xạ  và .
2. Ở nước ta, urani có thể thu được khi thuỷ luyện quặng Nông Sơn ở Quảng Nam
bằng axit sunfuric. Sau khi kết tủa urani bằng kiềm, nước thải của dung dịch thuỷ luyện
quặng urani có chứa đồng vị phóng xạ 226Ra với nồng độ rất nhỏ, nhưng vẫn có thể ảnh
hưởng đến môi trường. Vì thế, người ta phải xử lí bằng cách cho vào nước thải này một
lượng BaCl2 gần đủ cho phản ứng với lượng ion sunfat còn trong nước thải. Hãy tìm một
cách giải thích phương án xử lí nước thải nói trên và viết các phương trình phản ứng cần
thiết.
3. Sản phẩm của xử lí nước thải chứa 226Ra có thể được kết khối trong xi măng
(phương pháp xi măng hoá), bảo quản trong các thùng kim loại, rồi đem chôn giữ trong
các kho thải phóng xạ. Cần giữ an toàn trong bao lâu để lượng Ra của khối chất thải này
chỉ còn lại

1
lượng ban đầu? Thời gian bán huỷ của
1000

226

Ra là 1600 năm.

Giải.
1. Khi xảy ra phân rã , nguyên tử khối không thay đổi. Khi xảy ra 1 phân rã ,
nguyên tử khối thay đổi 4u. Như thế, số khối của các đồng vị con chá...
GV: Nguyễn Văn Thụ- 0977722500 Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ-Hòa Bình
CHUYÊN ĐỀ: PHÓNG XẠ- PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
Câu 2. ( Chọn đội tuyển dự thi Olympic hóa quốc tế-năm 2007)
Phòng thí nghiệm mẫu phóng xạ Au
198
với cường độ 4,0 mCi/1g Au. Sau 48 giờ
người ta cần một dung dịch độ phóng xạ 0,5 mCi/1g Au. Hãy tính số gam dung môi
không phóng xạ pha với 1g Au để có dung dịch i trên. Biết rằng Au
198
t
1/2
= 2,7
ngày đêm.
Giải.
. - t = 48 h = 2 ngày đêm.
- Áp dụng biểu thức tốc độ của phản ứng một chiều bậc một cho phản ứng phóng
xạ, ta có:
= 0,693/t
1/2;
Với t
1/2
= 2,7 ngày đêm,
= 0,257 (ngày đêm)
-1
.
Từ pt động học p.ư một chiều bậc nhất, ta có:
=(1/t) ln N
0
/N.
Vậy: N/N
0
= e
-
t
= e
-0,257 x 2
= 0,598.
Như vậy, sau 48 giờ độ phóng xạ của mẫu ban đầu còn là:
0,598 x 4 = 2,392(mCi).
Do đó số gam dung môi trơ cần dùng là: (2,392 : 0,5) – 1,0 = 3,784 (g).
Câu 3. ( Chọn đội tuyển dự thi Olympic hóa quốc tế-năm 2009)
1.
238
U đồng vị đầu tiên trong họ phóng xạ urani–rađi, các đồng vị của các nguyên
tố khác thuộc họ này đều là sản phẩm của chuỗi phân phóng xạ bắt đầu t
238
U. Khi
phân tích quặng urani người ta tìm thấy 3 đồng v của urani
238
U,
235
U và
234
U đều
tính phóng xạ.
Hai đồng vị
235
U và
234
U có thuộc họ phóng xạ urani–rađi không? Tại sao? Viết
phương trình biểu diễn các biến đổi hạt nhân để giải thích.
Đin tích hạt nhân Z ca thori (Th), protactini (Pa) và urani (U) lần lưt là 90, 91, 92. Các
nguyên tố phóng xạ tự nhiên có tính phóng xạ .
2. nước ta, urani thể thu được khi thuỷ luyện quặng Nông Sơn Quảng Nam
bằng axit sunfuric. Sau khi kết tủa urani bằng kiềm, nước thải của dung dịch thuỷ luyện
quặng urani chứa đồng vị phóng x
226
Ra với nồng đ rất nhỏ, nhưng vẫn thể ảnh
hưởng đến môi trường. thế, người ta phải xử bằng cách cho vào nước thải này một
lượng BaCl
2
gần đủ cho phản ứng với lượng ion sunfat còn trong nước thải. Hãy tìm một
ch giải thích phương án xlí nước thải nói trên viết các phương trình phản ứng cần
thiết.
3. Sản phẩm của xử nước thải chứa
226
Ra thể được kết khối trong xi măng
(phương pháp xi măng hoá), bảo quản trong c thùng kim loại, rồi đem chôn gi trong
các kho thải phóng xạ. Cần giữ an toàn trong bao lâu để lượng Ra của khối chất thải y
chỉ còn lại
1
1000
lượng ban đầu? Thời gian bán huỷ của
226
Ra là 1600 năm.
Giải.
1. Khi xảy ra phân , nguyên tử khối không thay đổi. Khi xảy ra 1 phân ,
nguyên tử khối thay đổi 4u. Như thế, số khối của các đồng vị con cháu phải khác số khối
của đồng vị mẹ 4nu, với n là số nguyên. Chỉ
234
U thoả mãn điều kiện này với n = 1. Trong
1
phóng xạ hạt nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phóng xạ hạt nhân - Người đăng: thienthan-kute09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
phóng xạ hạt nhân 9 10 912