Ktl-icon-tai-lieu

Phóng xạ và phân rã hạt nhân

Được đăng lên bởi Đăng Khôi
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 768 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài: Phóng xạ và phân rã hạt nhân

GVHD: PGS.TS. Trương Minh Đức

MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài.
Vật lý học luôn gắn liền với nhiều hiện tượng trong tự nhiên cũng như
trong cuộc sống hằng ngày và trong kỹ thuật. Bản chất của quá trình học Vật
lý là nghiên cứu các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên. Tìm ra quy luật của sự
tồn tại và vận động của chúng trong tự nhiên để tác động vào các sự vật hiện
tượng đó theo ý muốn của con người.
Khái niệm hạt nhân nguyên tử đã được nhắc tới rất nhiều trong lịch
sử phát triển của Vật lý. Nhưng chỉ gần đây, thì chúng ta mới phát hiện được
năng lượng và ứng dụng to lớn của các hiên tượng phân rã của hạt nhân ấy.
Trong những năm ngay trước và trong Thế chiến thứ hai, nghiên cứu hạt
nhân chủ yếu tập trung vào phát triển các loại vũ khí phòng thủ. Sau đó, các
nhà khoa học tập trung vào các công dụng hòa bình của công nghệ hạt nhân.
Một công dụng quan trọng của năng lượng hạt nhân là tạo ra điện năng. Sau
nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã ứng dụng thành công công nghệ
hạt nhân cho nhiều mục đích khoa học như y khoa, và công nghiệp khác ...
Có thể nói việc nghiên cứu các hiện tượng phân rã hạt nhân cả lý thuyết lẫn
thực nghiệm là không thể thiếu cho thế giới đương đại.
Trong khuôn khổ đề tài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số cơ chế,
bản chất của hiện tượng phân rã hạt nhân và đưa đến một cái nhìn tổng quan
về các hạt nhân bao gồm việc nghiên cứu lý thuyết về khái niệm, các định luật
bảo toàn, cơ cấu của các hiên tượng phân rã hạt nhân, ...Và đem ra một số bài
toán minh họa.
II. Mục đích nghiên cứu:
Xây dựng hệ thống kiến thức và bài tập vận dụng, đưa ra các dạng bài
tập liên quan đến hiện tượng phân rã phóng xạ của hạt nhân. Từ đó vạch ra
tiến trình hướng dẫn hoạt động nghiên cứu nhằm giúp chúng ta nắm vững
kiến thức về cơ chế cưa hiện tượng phân rã phóng xạ của hạt nhân như thế
SVTH: Lê Chiêu Hãi - Lớp: Lý 3B

Trang 1

Đề tài: Phóng xạ và phân rã hạt nhân

GVHD: PGS.TS. Trương Minh Đức

nào, trên cơ sở đó giúp chúng ta có thể vận dụng kiến thức lý thuyết được nêu
để giải các bài tập theo từng dạng đã đưa ra.
III. Phương pháp nghiên cứu.
Dựa vào tài liệu các giáo trình vật lý nguyên tử và hạt nhân, mạng
Internet và các tài liệu tham khảo liên quan. Từ đó sử dụng phương pháp phân
tích tổng hợp để rút những vấn đề cốt lõi liên quan đến hiên tượng phân rã
phóng xạ của hạt nhân và đưa ra các bài tập vận dụng để hiểu rõ bản chất và
cơ chế của các hiện tượng phân rã phóng xạ của hạt nhân.
IV. Giới hạn nghiên cứu:
Do hạn chế về...
Đề tài: Phóng x và phân rã ht nhân GVHD: PGS.TS. Trương Minh Đức
SVTH: Lê Chiêu Hãi - Lp: Lý 3B
Trang 1
M ĐẦU
I. Lý do chn đề tài.
Vt hc luôn gn lin vi nhiu hin tượng trong t nhiên cũng như
trong cuc sng hng ngày trong k thut. Bn cht ca quá trình hc Vt
là nghiên cu các s vt, hin tượng trong t nhiên. Tìm ra quy lut ca s
tn ti vn động ca chúng trong t nhiên để tác đng vào các s vt hin
tượng đó theo ý mun ca con người.
Khái nim ht nhân nguyên t đã được nhc ti rt nhiu trong lch
s phát trin ca Vt lý. Nhưng ch gn đây, tchúng ta mi phát hin được
năng lượng và ng dng to ln ca các hiên tượng phân ca ht nhân y.
Trong nhng năm ngay trước trong Thế chiến th hai, nghiên cu ht
nhân ch yếu tp trung vào phát trin c loi vũ kphòng th. Sau đó, các
nhà khoa hc tp trung vào c ng dng hòa nh ca công ngh ht nhân.
Mt công dng quan trng ca năng lượng ht nhân là to ra đin năng. Sau
nhiu năm nghiên cu, các nhà khoa hc đã ng dng thành công công ngh
ht nhân cho nhiu mc đích khoa hc như y khoa, ng nghip khác ...
th nói vic nghiên cu các hin tượng phân ht nhân c thuyết ln
thc nghim là không th thiếu cho thế gii đương đại.
Trong khuôn kh đ tài này chúng ta s tìm hiu mt s cơ chế,
bn cht ca hin tưng phân ht nhân và đưa đến mt cái nhìn tng quan
v các ht nhân bao gm vic nghiên cu lý thuyết v khái nim, các định lut
bo tn, cơ cu ca các hiên tưng phân rã ht nhân, ...Và đem ra mt s bài
toán minh ha.
II. Mc đích nghiên cu:
Xây dng h thng kiến thc bài tp vn dng, đưa ra các dng bài
tp liên quan đến hin tưng phân phóng x ca ht nhân. T đó vch ra
tiến trình hướng dn hot động nghiên cu nhm giúp chúng ta nm vng
kiến thc v cơ chế cưa hin tượng phân phóng x ca ht nhân như thế
Phóng xạ và phân rã hạt nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phóng xạ và phân rã hạt nhân - Người đăng: Đăng Khôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Phóng xạ và phân rã hạt nhân 9 10 590