Ktl-icon-tai-lieu

Photoshop

Được đăng lên bởi Nguyễn Hồ Minh Nhựt
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 78 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoa Công nghệ thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm

Nguyễn Huy Khánh
nhkhanh@fit.hcmus.edu.vn

Mục tiêu môn học
Nội dung môn học
Công cụ sử dụng
Kiến thức yêu cầu

Tài liệu tham khảo
Đánh giá kết quả
Liên hệ
20/05/2011

Lập trình Web 1

2

Nắm vững các khái niệm căn bản của quá trình
thiết kế, cài đặt và triển khai một ứng dụng
web
Thiết kế trang Web và cài đặt một ứng dụng
Web hoàn chỉnh
Triển khai và khai thác ứng dụng web trên
Intranet/Internet

20/05/2011

Lập trình Web 1

3

Giới thiệu về Internet
Thiết kế trang web DHTML
Ngôn ngữ HTML
Ngôn ngữ CSS
Ngôn ngữJavaScript
HTML DOM

Tạo web động bằng
Ngôn ngữ PHP
Cơ sở dữ liệu MySQL
20/05/2011

Lập trình Web 1

4

Thiết kế trang web HTML
Notepad++
Adobe Dreamweaver

Lập trình Javascript

Visual Studio
Adobe Dreamweaver

Lập trình PHP

Dreamweaver
Eclipse PDT
Netbeans

Gói web server
XAMPP
WampServer
20/05/2011

Lập trình Web 1

5

Kỹ năng lập trình C++
Kiến thức về hệ quản trị cơ sở dữ liệu
quan hệ
Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL

20/05/2011

Lập trình Web 1

6

Ebook
Beginning HTML with CSS and XHTML Modern Guide and Reference
CSS Mastery Advanced Web Standers
Solutions Second Edition
Build Your Own Database Driven Website
Using PHP & MySQL 4th Edition
PHP and MySQL: Create - Modify - Reuse

Web


20/05/2011

Lập trình Web 1

7

Diễn đàn môn học (Moodle)

p?id=1170

Email: nhkhanh@fit.hcmus.edu.vn
Quy tắc gửi mail
Tiêu đề: [Web1-Lop] – Nội dung tiêu đề
Trong mail ghi rõ họ tên và MSSV
Ví dụ:
[Web1-08NT] – Hiện tên cột trong DataGrid

20/05/2011

Lập trình Web 1

9

...
Nguyễn Huy Khánh
nhkhanh@fit.hcmus.edu.vn
Khoa Công nghệ thông tin
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Photoshop - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Photoshop - Người đăng: Nguyễn Hồ Minh Nhựt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Photoshop 9 10 312