Ktl-icon-tai-lieu

PHOTPHO

Được đăng lên bởi hoahocnamdinh2014
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 399 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi
Giááo vi
viêên: Bùi Quang Ch
Chíính

ườ
ng THPT Hu
úc Kh
Tr
Trườ
ường
Huỳỳnh Th
Thú
Khááng

CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ PHOTPHO VA HỢP CH
ẤT CỦA PHOTPHO
CHẤ

Lo
Loạại 1: P2O3 tác dụng với dung dịch ki
kiềềm
Bài 1: Cho 33 gam P2O3 vào 300 ml NaOH 3M cho tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, tính nồng độ CM dung
dịch thu được?

Lo
Loạại 2: P2O5 tác dụng với dung dịch ki
kiềềm
Bài 1: 14,2 gam P2O5 tác dụng với 200 ml KOH 1M. Tính nồng độ mol/l dung dịch sau phản ứng ?
Bài 2: 14,2 gam P2O5 tác dụng với 300 ml NaOH 2M. Tính nồng độ mol/l dung dịch sau phản ứng ?
Bài 3: 14,2 gam P2O5 tác dụng với 200 ml KOH 1,5M. Tính nồng độ mol/l dung dịch sau phản ứng?
Bài 4: 14,2 gam P2O5 tác dụng với 100 gam dung dịch NaOH 10%. Tính nồng độ C% dung dịch sau phản ứng ?
Bài 5: 14,2 gam P2O5 tác dụng với 100g dung dịch Ca(OH)2 11,1%. Tính nồng độ C% dung dịch sau phản ứng ?
Bài 6: §èt ch¸y hoµn toµn 3,1g P ta ®­îc chÊt A chia lµm 2 phÇn b»ng nhau:
-LÊy phÇn 1 hoµ tan hoµn toµn vµo 500g n­íc ta ®­îc dd B.TÝnh nång ®é % cña dd B.
-LÊy phÇn 2 cho t¸c dông víi 400ml dd NaOH 0,3M sau ®ã ®em c« c¹n dd th× thu ®­îc bao nhiªu g chÊt r¾n?
Bài 7: a. Cho 21,3g P2O5 vµo dd chøa 16g NaOH, thÓ tÝch dd sau ®ã lµ 400ml. X¸c ®Þnh CM cña nh÷ng muèi t¹o
nªn trong dd thu ®­îc.
b. Thªm 44g NaOH vµo dd chøa 39,2g H3PO4 vµ c« c¹n dd. X¸c ®Þnh khèi l­îng muèi thu ®­îc sau p­.
Bài 8: §èt ch¸y hoµn toµn 6,8g hîp chÊt cña phèt pho thu ®­îc 14,2g P2O5 vµ 5,4g H2O. Cho c¸c s¶n phÈm vµo
50g dd NaOH 32%.
a. X¸c ®Þnh CTHH cña hîp chÊt.
b. TÝnh C% cña dd muèi thu ®­îc sau ph¶n øng.
Bài 9: §un nãng hçn hîp Ca vµ P ®á. Hoµ tan s¶n phÈm thu ®­îc vµo dd HCl d­ thu ®­îc 28lÝt khÝ ë ®ktc. §èt
ch¸y khÝ nµy thµnh P2O5. L­îng oxit thu ®­îc t¸c dông víi dd kiÒm t¹o thµnh 142g Na2HPO4. X¸c ®Þnh thµnh
phÇn hçn hîp ®Çu.
Bài 10
10: Cho 12,4g P t¸c dông hoµn toµn víi oxi. Sau ®ã cho toµn bé l­îng P2O5 hoµ tan hoµn toµn vµo 80ml dd
NaOH 25%(d=1,28). TÝnh C% của dd muèi sau ph¶n øng.
Bài 11
11: §èt P trong oxi råi hoµ tan s¶n phÈm vµo 500ml dd H3PO4 85%(d=1,7). Nång ®é dd axit t¨ng lªn 7,6%.
TÝnh khèi l­îng P ®em ®èt ch¸y.

Lo
Loạại 3: H3PO4 tác dụng với dung dịch ki
kiềềm
Bài 1: Cho 100 ml dung dịch H3PO4 1M tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M, tính CM dung dịch thu được ?
Bài 2: Cho 100 ml dung dịch H3PO4 2M tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M, tính CM dung dịch thu được ?
Bài 3: Cho 100 ml dung dịch H3PO4 1M tác dụng với 100 ml dung dịch Ca(OH)2 1M, tính CM dung dịch thu được
Bài 4: Cho 100 ml dung dịch H3PO4 2M tác dụng v...
Gi
Gi
Gi
Giá
á
á
áo
o
o
ovi
vi
vi
viê
ê
ê
ên:
n:
n:
n:B
B
B
Bù
ù
ù
ùi
i
i
iQuang
Quang
Quang
QuangCh
Ch
Ch
Chí
í
í
ính
nh
nh
nh
Tr
Tr
Tr
Trườ
ườ
ườ
ường
ng
ng
ngTHPT
THPT
THPT
THPTHu
Hu
Hu
Hu
nh
nh
nh
nhTh
Th
Th
Thú
ú
ú
úc
c
c
cKh
Kh
Kh
Khá
á
á
áng
ng
ng
ng
1
1
1
1
C
C
C
CÁ
Á
Á
ÁC
C
C
CD
D
D
D
NG
NG
NG
NGB
B
B
BÀ
À
À
ÀI
I
I
IT
T
T
T
P
P
P
PV
V
V
V
PHOTPHO
PHOTPHO
PHOTPHO
PHOTPHOVA
VA
VA
VAH
H
H
H
P
P
P
PCH
CH
CH
CH
T
T
T
TC
C
C
C
A
A
A
APHOTPHO
PHOTPHO
PHOTPHO
PHOTPHO
Lo
Lo
Lo
Lo
i
i
i
i1
1
1
1:
:
:
:P
P
P
P
2
2
2
2
O
O
O
O
3
3
3
3
t
t
t
tá
á
á
ác
c
c
cd
d
d
d
ng
ng
ng
ngv
v
v
v
i
i
i
idung
dung
dung
dungd
d
d
d
ch
ch
ch
chki
ki
ki
ki
m
m
m
m
B
B
B
Bà
à
à
ài
i
i
i1
1
1
1:Cho33gamP
2
O
3
vào300mlNaOH3Mchotikhiphnngxyrahoàntoàn,tínhnngđộC
M
dung
dchthuđược?
Lo
Lo
Lo
Lo
i
i
i
i2
2
2
2:
:
:
:P
P
P
P
2
2
2
2
O
O
O
O
5
5
5
5
t
t
t
tá
á
á
ác
c
c
cd
d
d
d
ng
ng
ng
ngv
v
v
v
i
i
i
idung
dung
dung
dungd
d
d
d
ch
ch
ch
chki
ki
ki
ki
m
m
m
m
B
B
B
Bà
à
à
ài
i
i
i1
1
1
1:14,2gamP
2
O
5
tácdngvi200mlKOH1M.Tínhnngđộmol/ldungdchsauphnng?
B
B
B
Bà
à
à
ài
i
i
i2
2
2
2:14,2gamP
2
O
5
tácdngvi300mlNaOH2M.Tínhnngđộmol/ldungdchsauphnng?
B
B
B
Bà
à
à
ài
i
i
i3
3
3
3:14,2gamP
2
O
5
tácdngvi200mlKOH1,5M.Tínhnngđộmol/ldungdchsauphnng?
B
B
B
Bà
à
à
ài
i
i
i4
4
4
4:14,2gamP
2
O
5
tácdngvi100gamdungdchNaOH10%.TínhnngđộC%dungdchsauphnng?
B
B
B
Bà
à
à
ài
i
i
i5
5
5
5:14,2gamP
2
O
5
tácdngvi100gdungdchCa(OH)
2
11,1%.TínhnngđộC%dungdchsauphnng?
B
B
B
Bà
à
à
ài
i
i
i6
6
6
6:§ètch¸yhoµntoµn3,1gPta®îcchÊtAchialµm2phÇnb»ngnhau:
-LÊyphÇn1hoµtanhoµntoµnvµo500gnícta®îcddB.TÝnhnång®é%cñaddB.
-LÊyphÇn2chot¸cdôngvíi400mlddNaOH0,3Msau®ã®emc«c¹nddth×thu®îcbaonhiªugchÊtr¾n?
B
B
B
Bà
à
à
ài
i
i
i7
7
7
7:a.Cho21,3gP
2
O
5
vµoddchøa16gNaOH,thÓtÝchddsau®ãlµ400ml.X¸c®ÞnhC
M
cñanh÷ngmuèit¹o
nªntrongddthu®îc.
b.Thªm44gNaOHvµoddchøa39,2gH
3
PO
4
vµc«c¹ndd.X¸c®Þnhkhèilîngmuèithu®îcsaup.
B
B
B
Bà
à
à
ài
i
i
i8
8
8
8:§ètch¸yhoµntoµn6,8ghîpchÊtcñaphètphothu®îc14,2gP
2
O
5
vµ5,4gH
2
O.Choc¸csnphÈmvµo
50gddNaOH32%.
a.X¸c®ÞnhCTHHcñahîpchÊt.
b.TÝnhC%cñaddmuèithu®îcsauphnøng.
B
B
B
Bà
à
à
ài
i
i
i9
9
9
9:§unnãnghçnhîpCavµP®á.HoµtansnphÈmthu®îcvµoddHCldthu®îc28lÝtkhÝë®ktc.§èt
ch¸ykhÝnµythµnhP
2
O
5
.Lîngoxitthu®îct¸cdôngvíiddkiÒmt¹othµnh142gNa
2
HPO
4
.X¸c®Þnhthµnh
phÇnhçnhîp®Çu.
B
B
B
Bà
à
à
ài
i
i
i10
10
10
10:Cho12,4gPt¸cdônghoµntoµnvíioxi.Sau®ãchotoµnbélîngP
2
O
5
hoµtanhoµntoµnvµo80mldd
NaOH25%(d=1,28).TÝnhC%caddmuèisauphnøng.
B
B
B
Bà
à
à
ài
i
i
i11
11
11
11:§ètPtrongoxiråihoµtansnphÈmvµo500mlddH
3
PO
4
85%(d=1,7).Nång®éddaxitt¨nglªn7,6%.
TÝnhkhèilîngP®em®ètch¸y.
Lo
Lo
Lo
Lo
i
i
i
i3
3
3
3:
:
:
:H
H
H
H
3
3
3
3
PO
PO
PO
PO
4
4
4
4
t
t
t
tá
á
á
ác
c
c
cd
d
d
d
ng
ng
ng
ngv
v
v
v
i
i
i
idung
dung
dung
dungd
d
d
d
ch
ch
ch
chki
ki
ki
ki
m
m
m
m
B
B
B
Bà
à
à
ài
i
i
i1
1
1
1:Cho100mldungd
chH
3
PO
4
1M
t
ácdngv
i
100mldungd
chNaOH1,5M,
tí
nhC
M
dungd
ch
thu
đưc?
B
B
B
Bà
à
à
à
i
i
i
i
2
2
2
2
:
Cho100mldungd
chH
3
PO
4
2M
t
ácdngv
i
100mldungd
chNaOH1,5M,
tí
nhC
M
dungd
ch
thu
đưc?
B
B
B
Bà
à
à
à
i
i
i
i
3
3
3
3
:
Cho100mldungd
chH
3
PO
4
1M
t
ácdngv
i
100mldungd
chCa(OH)
2
1M,
tí
nhC
M
dungd
chthuđưc
B
B
B
Bà
à
à
à
i
i
i
i
4
4
4
4
:
Cho100mldungd
chH
3
PO
4
2M
t
ácdngv
i
100mldungd
chBa(OH)
2
1M,
tí
nhC
M
dungd
chthuđưc
B
B
B
Bà
à
à
à
i
i
i
i
5
5
5
5
:
Cho100mldungd
chH
3
PO
4
2M
t
ácdngv
i
100mldungd
chBa(OH)
2
1,2M,
tí
nhC
M
dungd
chthuđưc?
B
B
B
Bà
à
à
à
i
i
i
i
6
6
6
6
:
Cho100mldungd
chH
3
PO
4
0,1M
t
ácdngv
i
100mldungd
chCa(OH)
2
0,75M,
tí
nhC
M
dungd
chthuđưc
B
B
B
Bà
à
à
à
i
i
i
i
7
7
7
7
:
Cho100gdungd
chH
3
PO
4
9,8%
t
ácdngv
i
100gdungd
chCa(OH)
2
11,1%,
tí
nhC%dungd
chthuđưc
B
B
B
Bà
à
à
ài
i
i
i8
8
8
8:Cho100mlddNaOH1Mtácdngvi50mlddH
3
PO
4
1M,ddmuithuđưccónngđộmollà?
PHOTPHO - Trang 2
PHOTPHO - Người đăng: hoahocnamdinh2014
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
PHOTPHO 9 10 325