Ktl-icon-tai-lieu

phức chất

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Dinh
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1793 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 1

GIỚI THIỆU VỀ PHỨC CHẤT

2

1. KHÁI NIỆM PHỨC CHẤT
- Các nguyên tố kết hợp với nhau → các hợp chất đơn giản (hợp
chất bậc nhất), chẳng hạn: Na2O, CaO, NaCl, CuCl2...
- Các hợp chất đơn giản có thể kết hợp với nhau tạo thành hợp
chất phân tử (hợp chất bậc cao), gọi là phức chất.
Chẳng hạn: K2[HgI4] (HgI2.2KI),
[Ag(NH3)2](NO3) (AgNO3.2NH3),
K4[Fe(CN)6] (Fe(CN)2.4KCN)...
(Gọi là hợp chất phân tử nhằm nhấn mạnh: chúng không phải là
các nguyên tử, các gốc mà là các phân tử kết hợp với nhau).
- Vấn đề đặt ra là hợp chất phân tử nào thì được gọi là phức
3
chất?

- A. Werner: phức chất là hợp chất phân tử nào bền trong dung
dịch nước, không phân huỷ hoặc chỉ phân huỷ rất ít ra các hợp
phần tạo thành tạo thành hợp chất đó.
VD: Trong dung dịch, phức chất [Ag(NH3)2](NO3) điện ly:
[Ag(NH3)2](NO3) = [Ag(NH3)2]+ + NO3- A. Grinbe: phức chất là những hợp chất phân tử xác định, khi
kết hợp các hợp phần của chúng lại thì tạo thành các ion phức
tạp tích điện dương hay âm, có khả năng tồn tại ở dạng tinh thể
cũng như ở trong dung dịch. Trong trường hợp riêng, điện tích
của ion phức tạp đó có thể bằng 0.
4

- K. B. Iaximirxki: phức chất là những hợp chất tạo được các
nhóm riêng biệt từ các nguyên tử, ion hoặc phân tử với những
đặc trưng:
+ có mặt sự phối trí
+ không phân ly hoàn toàn trong dung dịch
+ có thành phần phức tạp, số phối trí và số hoá trị không trùng
nhau

5

Tổng quát:
Phức chất là hợp chất tạo thành giữa ion hay nguyên tử kim loại
M với các phối tử A là các phân tử hay ion khác. Phân tử hoặc
ion phức tương đối bền trong dung dịch. Số liên kết tạo thành
giữa M với A nhiều hơn hóa trị thông thường của M.
Ví dụ: [AgCl2]-, [Ag(NH3)2]+, [Co(NH3)6]3+, [Fe(CO)5]
Công thức chung của phức chất: [MAa]
- Hầu hết các ion kim loại trong nước tồn tại ở dạng phức
hydrat: [M(H2O)n]x+ với n thường bằng 6.

6

Hiện tượng xảy ra khi cho từ từ dung dịch NH3 vào dung
dịch CuCl2
7

Hiện tượng xảy ra khi cho thuốc thử K4[Fe(CN)6] vào dung
dịch FeCl3
8

2. Cấu tạo phức chất
Công thức chung của phức chất: [MAa]
M: ion trung tâm
A: phối tử
a: số phối trí
Ví dụ:
cầu nội

cầu ngoại

[Ag(NH3)2]2SO4
ion trung tâm

phối tử

số phối trí

9

10

1.2.1. Ion trung tâm và phối tử
- Ion hay nguyên tử kim loại M được gọi là ion trung
tâm. M là axit Lewis vì có các orbital hóa trị đang còn trống,
có thể nhận các cặp electron của các phân tử hay ion khác.
- Phối tử A là baz Lewis. A có các cặp electron tự do để
cho M. Ví dụ: Cl-, CN-, H2O, NH3...

11

1.2.2. Cầu nội, cầu ngoại
- Dấu...
2
Chương 1
GIỚI THIỆU VỀ PHỨC CHẤT
phức chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phức chất - Người đăng: Nguyễn Hải Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
phức chất 9 10 272