Ktl-icon-tai-lieu

Phương mũ logarit

Được đăng lên bởi nhock69king
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 120 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAØI 2.
PHÖÔNG TRÌNH, BAÁT PHÖÔNG TRÌNH
LOGARIT. HEÄ PHÖÔNG TRÌNH, HEÄ BAÁT
PHÖÔNG TRÌNH MUÕ, LOGARIT

⎧0 < a ≠ 1
⎪
loga f(x) ≥ loga g(x) ⇔ ⎨f(x) > 0, g(x) > 0
⎪(a − 1) f(x) − g(x) ≥ 0
[
]
⎩

II. CAÙC VÍ DUÏ:
Ví duï 1:

I. KIEÁN THÖÙC CAÀN NHÔÙ.

( 2 + x)m + ( 2 − x)m = 2 2 laø heä

Tìm taát caû m ñeå phöông trình:

A. PHÖÔNG TRÌNH LOGARIT:
⎧0 < a ≠ 1
Ñaët ñieàu kieän cho log f(x) laø: ⎨
⎩f(x) > 0

quaû cuûa phöông trình:
log2 (9 − x3 )
= 3 (1)
log2 (3 − x)

⎧⎪0 < a ≠ 1
log f(x) = b ⇔ ⎨
b
⎪⎩f(x) = a
2. Ñöa veà cuøng cô soá:
Bieán ñoåi phöông trình veà daïng: loga f(x) = loga g(x) (*)

(ÑH Baùch Khoa TPHCM naêm 1994)
Giaûi

1. Daïng cô baûn:

⎧9 − x 3 > 0
⎪
⎪⎧x < 3 9
Ñieàu kieän ⎨3 − x > 0 ⇔ ⎨
⎪x ≠ 2
⎩⎪x ≠ 2
⎩

⎧0 < a ≠ 1
Ta coù: (*) ⇔ ⎨
⎩f(x) = g(x) > 0
3. Ñaët aån soá phuï:
Ñaët t = log x ñeå ñöa phöông trình logarit veà phöông trình ñaïi soá
ñoái vôùi t.
4. Ñoaùn nhaän nghieäm vaø chöùng minh nghieäm ñoù laø duy nhaát.
B. BAÁT PHÖÔNG TRÌNH LOGARIT.
Ta coù theå duøng caùc phöông phaùp bieán ñoåi nhö ñoái vôùi phöông trình
logarit vaø söû duïng caùc coâng thöùc sau:
. Neáu a > 1 thì: loga f(x) > loga g(x) ⇔ f(x) > g(x) > 0
loga f(x) ≥ loga g(x) ⇔ f(x) ≥ g(x) > 0

(1) ⇔ 9 − x3 = (3 − x)3 ⇔ 9x 2 − 27x + 18 = 0 ⇔ x = 1

Theá x = 1 vaøo phöông trình:

ta ñöôïc:

( 2 + x)m + ( 2 − x)m = 2 2

( 2 + x)m + ( 2 − x)m = 2 2

Ñaët t = ( 2

m
+ 1) 2

((

(2)

)

2 + 1)( 2 − 1) = 1

⎡t = 2 + 1
1
(2) ⇔ t + = 2 2 ⇔ t 2 − 2 2t + 1 = 0 ⇔ ⎢
t
⎢⎣ t = 2 − 1
m

. Neáu 0 < a < 1 thì: loga f(x) > loga g(x) ⇔ 0 < f(x) < g(x)
loga f(x) ≥ loga g(x) ⇔ 0 < f(x) ≤ g(x)

t = 2 + 1: ( 2 + 1) 2 = 2 + 1 ⇔

Toång quaùt ta coù:

t = 2 − 1: ( 2 + 1) 2 = 2 − 1 =

m

⎧a > 0
⎪
loga f(x) > loga g(x) ⇔ ⎨ f(x) > 0,g(x) > 0
⎪(a − 1) f(x) − g(x) > 0
[
]
⎩

m
= −1 ⇔ m = −2
2
Vaäy m = 2 ∨ m = −2
⇔

195

196

m
=1⇔ m = 2
2

1
2 +1

= ( 2 + 1)−1

Ví duï 2:
Giaûi baát phöông trình:
log2 (x 2 − 9x + 8)
< 2 (*)
log2 (3 − x)
(ÑH Toång hôïp TPHCM naêm 1964)
Giaûi
⎧⎪x 2 − 9x + 8 > 0
⎧x < 1 ∨ x > 8
Ñieàu kieän ⎨
⇔⎨
⇔ x <1
⎩x < 3
⎩⎪3 − x > 0

⇒ 3 − x > 2 > 1 ⇒ log2 (3 − x) > 0
2

(*) ⇔ log2 (x − 9x + 8) < 2 log2 (3 − x) = log2 (3 − x)
1
⇔ x 2 − 9x + 8 < (3 − x)2 ⇔ 3x + 1 > 0 ⇔ x > −
3
1
So vôùi ñieàu kieän ⇒ − < x < 1
3
Ví duï 3:
1⎞
⎛
Giaûi baát phöông trình: log x ⎜ x − ⎟ ≥ 2
4⎠
⎝
Giaûi

Ví duï 4:
Giaûi heä phöông trình:
⎧⎪log1+ x 1 − 2y + y2 ) + log1− y (1 + 2x + x 2 ) = 4 (1)
⎨
(2)
⎪⎩log1+ x (1 + 2y) + log1− y (1 + 2x) = 2
(ÑH Quoác Gia TPHCM naêm 1997)
Giaûi
⎧0,1 − y ≠ 1
⎧x > −1
Ñieàu kieän ⎨
⇔⎨
⎩0 < 1 + x...
195
BAØI 2.
PHÖÔNG TRÌNH, BAÁT PHÖÔNG TRÌNH
LOGARIT. HEÄ PHÖÔNG TRÌNH, HEÄ BAÁT
PHÖÔNG TRÌNH MUÕ, LOGARIT
I. KIEÁN THÖÙC CAÀN NHÔÙ.
A. PHÖÔNG TRÌNH LOGARIT:
Ñaët ñieàu kieän cho logf(x) laø:
0a1
f(x) 0
<≠
>
1. Daïng cô baûn:
b
0a1
logf(x) b
f(x) a
<≠
=⇔
=
2. Ñöa veà cuøng cô soá:
Bieán ñoåi phöông trình veà daïng:
aa
log f(x) log g(x) (*)=
Ta coù:
0a1
(*)
f(x) g(x) 0
<≠
=>
3. Ñaët aån soá phuï:
Ñaët t = log x ñeå ñöa phöông trình logarit veà phöông trình ñaïi soá
ñoái vôùi t.
4. Ñoaùn nhaän nghieäm vaø chöùng minh nghieäm ñoù laø duy nhaát.
B. BAÁT PHÖÔNG TRÌNH LOGARIT.
Ta coù theå duøng caùc phöông phaùp bieán ñoåi nhö ñoái vôùi phöông trình
logarit vaø söû duïng caùc coâng thöùc sau:
. Neáu a > 1 thì:
aa
log f(x) log g(x) f(x) > g(x) > 0>⇔
aa
log f(x) log g(x) f(x) g(x) > 0≥⇔
. Neáu 0 < a < 1 thì:
aa
log f(x) log g(x) 0 f(x) < g(x)>⇔<
aa
log f(x) log g(x) 0 f(x) g(x)≥⇔<
Toång quaùt ta coù:
[]
aa
a0
log f(x) log g(x) f(x) 0,g(x) 0
(a 1) f(x) g(x) 0
>
>⇔>>
−−>
196
[]
aa
0a1
log f(x) log g(x) f(x) 0, g(x) 0
(a 1) f(x) g(x) 0
<≠
≥⇔>>
−≥
II. CAÙC VÍ DUÏ:
Ví duï 1:
Tìm taát caû m ñeå phöông trình:
mm
(2 x) (2 x) 22++ −= laø heä
quaû cuûa phöông trình:
3
2
2
log (9 x )
3
log (3 x)
=
(1)
(ÑH Baùch Khoa TPHCM naêm 1994)
Giaûi
Ñieàu kieän
3
3
9x 0
x9
3x0
x2
x2
−>
<
−>
⎨⎨
⎪⎩
332
(1) 9 x (3 x) 9x 27x 18 0
−= += x1
=
Theá x = 1 vaøo phöông trình:
mm
(2 x) (2 x) 22++ −=
ta ñöôïc:
mm
(2 x) (2 x) 22++ −=
(2)
Ñaët
m
2
t(21)=+
(
)
( 2 1)( 2 1) 1
+
−=
2
1
(2) t 2 2 t 2 2t 1 0
t
+= − +=
t21
t21
=
+
=
m
2
m
t21:(21) 21 1m2
2
++=+==
m
1
2
1
t 2 1:(2 1) 2 1 (2 1)
21
=− + =−= = +
+
m
1m2
2
=− =−
Vaäy
m2m 2
=
∨=
Phương mũ logarit - Trang 2
Phương mũ logarit - Người đăng: nhock69king
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phương mũ logarit 9 10 755