Ktl-icon-tai-lieu

Phương oháo nhánh và cận trong tối ưu rời rạc

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2195 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

CAO TRẦN DŨNG

PHƯƠNG PHÁP NHÁNH VÀ CẬN
TRONG TỐI ƯU RỜI RẠC

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Thái Nguyên - Năm 2012

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

CAO TRẦN DŨNG

PHƯƠNG PHÁP NHÁNH VÀ CẬN
TRONG TỐI ƯU RỜI RẠC
Chuyên ngành:

TOÁN ỨNG DỤNG

Mã số : 60.46.36

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
GS.TS. TRẦN VŨ THIỆU

Thái Nguyên - Năm 2012

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyêni

Mục lục
Mục lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LỜI NÓI ĐẦU
1

2

3

i
1

PHƯƠNG PHÁP NHÁNH VÀ CẬN TRONG TỐI ƯU
RỜI RẠC

4

1.1

Bài toán quy hoạch nguyên tuyến tính . . . . . . . . . . . .

4

1.2

Sơ đồ tổng quát của phương pháp nhánh cận . . . . . . . . 10

1.3

Thuật toán Land-Doig giải quy hoạch nguyên tuyến tính . . 14

BÀI TOÁN CÁI TÚI

23

2.1

Nội dung bài toán

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.2

Thuật toán nhánh và cận

2.3

Ví dụ minh họa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH

33

3.1

Phát biểu bài toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.2

Thuật toán nhánh và cận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.3

3.2.1

Thủ tục tính cận

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.2.2

Thủ tục phân nhánh

. . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Ví dụ minh họa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Kết luận

48

Tài liệu tham khảo

49

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên1

LỜI NÓI ĐẦU
Tối ưu rời rạc (Discrete Optimization), còn gọi là tối ưu tổ hợp (Combinatorial Optimization), đề cập tới các bài toán tối ưu trong đó một phần
hay toàn bộ biến nhận các giá trị nguyên hay rời rạc (không liên tục). Các
bài toán tối ưu rời rạc đã và đang được quan tâm nghiên cứu cả về lý
thuyết lẫn phương pháp giải, vì chúng có những ứng dụng đa dạng, phong
phú trong thực tiễn và nhiều vấn đề lý thuyết cũng như thực tiễn có thể
diễn đạt dưới dạng một bài toán tối ưu rời rạc.
Một lớp bài toán tối ưu rời rạc đáng chú ý là bài toán tối ưu với các biến
số chỉ nhận hai giá trị 0 hoặc 1, gọi là qui hoạch 0 - 1 hay qui hoạch biến
Boole. Nhiều bài toán điển hình của tối ưu rời rạc được phát biểu dưới
dạng bài toán qui hoạch 0 - 1, như bài toán phân việc, bài toán cái túi, bài
toán người du lich, bài toán phân hoạch tậ...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
CAO TRẦN DŨNG
PHƯƠNG PHÁP NHÁNH VÀ CẬN
TRONG TỐI ƯU RỜI RẠC
LUẬN VĂN THẠC TOÁN HỌC
Thái Nguyên - Năm 2012
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Phương oháo nhánh và cận trong tối ưu rời rạc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương oháo nhánh và cận trong tối ưu rời rạc - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Phương oháo nhánh và cận trong tối ưu rời rạc 9 10 817