Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp chấm điểm

Được đăng lên bởi phamtranghaicuong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.PHƯƠNG PHAP CHÂM ĐIÊM
1.1. Khai niêm.
Phương pháp chấm điểm được thể hiện bằng các điểm chấm có
trọng số nhất định đặt theo các lãnh thổ phân bố của các đ ối t ượng.
Với phương pháp này , trên bản đò được thể hiện bằng nhiều điểm
chấm. Các điểm chấm này có thể phân bố đều trên lãnh thổ hoặc phân
bố theo vị trí của đối tượng .
Phương pháp chấm điểm được thể hiện bằng các điểm chấm có
trọng số nhất định đặt theo các lãnh thổ phân bố của các đ ối t ượng.
Với phương pháp này , trên bản đò được thể hiện bằng nhiều điểm
chấm. Các điểm chấm này có thể phân bố đều trên lãnh thổ hoặc phân
bố theo vị trí của đối tượng .
Phương pháp chấm điểm chủ yếu đưa ra số lượng hiện tượng . Số
lượng hiện tượng được xác định thông qua số lượng các điểm chấm
mang những trọng số . Công thức chung để xác định số lượng là :
Q=Pxn
Trong đó :Q là số lượng hiện tượng
P là trọng số của điểm chấm
n là số lượng điểm chấm

Hinh 2. Phương phap châm điêm

1.2. Nguyên tắc thể hiên:
Mỗi điểm chấm được quy định một giá trị về lượng nhất định , điểm
chấm có trọng lượng càng lớn, sai số về lượng giữa thực tế và bản đ ồ
càng lớn
Số l ượng hiện tượng được thể hi ện trên bản đồ quan h ệ ch ặt che
với trọng số c ủa điểm chấm .nếu điểm chấm có trọng số l ớn thi số
điểm chấm (n) se ít và ngược lai. Nếu điểm chấm có trọng số nh o thi
số lượng điểm chấm se nhiều . Vi thế , ơ phương pháp chấm điểm ,vấn
đề quan trọng nhất là việc lựa chọn “ trọng số “ c ủa điểm chấm, tức là
quân qui định số lượng
của hiện tượng cho mỗi điểm chấm sao cho hợp lí, phu hợp với sự phân
bố của hiện tượng trên bản đồ.
Sự xác định trọng số điểm chấm phải dựa trên đặc điểm phân bố về
lượng của đối tượng , hiện tượng. Sự lựa chọn trọng số các đi ểm chấm
còn phu thuộc vào ti l ệ bản đồ. Bản đồ t i l ệ nh o không th ể ch ứa được
nhiều điểm chấm, nên không thể xác đ ịnh những điểm số có tr ọng số
thấp.
Sự lựa chọn trọng số các đi ểm chấm có ảnh hương đến mức độ sai
số l ượng thực của đối tượng và số l ượng được biểu hiện trên bản đồ.
Về nguyên t ăc, mỗi điểm chấm được quy định một giá tr ị v ề l ượng
(trọng số) nhất định, điểm chấm có trọng số càng l ớn, sai số v ề l ượng
giữa thực tế và bản đồ càng l ớn. Vi thế, sự l ựa chọn trọng số các đi ểm
chấm không thể theo y muốn chủ quan, mà phải căn cứ vào s ự phân b ố
số l ượng của đối tượng ơ các đ ịa điểm khác nhau của lãnh thổ có s ự
đồng đều hay chênh lệch như thế nào, vào t i l ệ b ản đồ và vào m ức độ
yêu câu chính xác đến đâu. Để gi ải quyết vấn đề này, kinh nghi ệm có
vai trò hết s...
1.PH NG PHAP CH M ĐI MƯƠ Â Ê
1.1. Khai ni m.ê
        
       
       
       
 !    
        
       
        
       
 !    
        "  
  # $%       
   $  #   & 
Q = P x n
'&(     
    
    
Phương pháp chấm điểm - Trang 2
Phương pháp chấm điểm - Người đăng: phamtranghaicuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phương pháp chấm điểm 9 10 842